FELSEFİ İDEALİZM ve AHLAKİ İDEALİZM  ÜZERİNE

 

 

felsefi idealizm üzerine...

  

Felsefi İdealizm varlığı idea olarak gören filozoflardan Platon ve  Aristoteles 'den esinlenerek ortaya atılmış bir düşüncedir.

Felsefi İdealizm, varlığın temelinin idea (düşünce) olduğunu savunur. İdealizm, varlığı düşünceye yani idea'ya bağlar.   İdealizme göre gerçek, ruhsal/tinsel özellik taşır.

Felsefi idealizmin karşıtı düşünce ise materyalizm'dir.  Maddecilik olarak da bilinen materyalizm ise maddi ve fiziki varlığı olmayan, duyularla algılanamayan, elle tutulup gözle görülemeyen şeylerin varlığını kabul etmez.

Felsefi İdealizm, doğayı, maddi ve fiziksel gerçeği reddetmez ancak, söz konusu gerçeğin, ikincil bir gerçek olduğunu, ruhsal/tinsel gerçeğin bir görüntüsünden ibaret olduğunu savunur.

 

ahlaki idealizm üzerine...

 

Ahlaki idealizm, ahlak, erdem, vicdan gibi "en yüksek iyi" yi arayan ve ideal insan yaşamında bunların var olmasını savunan bir felsefi öğretidir...

 

 

idealist insan ve materyalist insan

 

İdealist bir insan maddi zenginlikler, menfaat, makam-mevkii peşinde değil en yüksek iyi peşindedir.  Materyalist insan için ise maddiyat her şeydir.

 

İDEALİZM VE REALİZM

idealist insan ve realist insan

 

İdealizm,  gerçeği, doğruyu, iyiyi ve hepsinden daha öteye "en yüksek iyi"yi arar ve bunların yaşamda var olmasını savunur... İdealizm bu anlamda "mükemmeliyetçilik" demektir...

 

Halbuki, realizm "en yüksek iyi"nin aranmasının yanlış olmadığını ancak içinde bulunulan gerçekliğin kabul edilmesini savunur.

 

Bu iki tanım çerçevesinde diyebiliriz ki, idealizm reformcudur ve mevcut kötü durumun değimesinden yanadır. Realizm ise muhafazakar bir reformculuğu destekler ve iyinin zaman içinde kendiliğinden oluşacağını ve mevcut durumun ve gerçeklerin kabul edilmesini savunur.

 

İdealist insan hayal ya da ütopya olduğu iddia edilen ideallerin var olması için yaşar.

 

Realist insan gerçekler (facts) çerçevesinde düşünür ve pratik-uygulanabilirliği olan şeyleri düşünür.

 

İdealist  bir insan "idealist"tir;  realist ise pragmatisttir.

 

İdealist  bir inandığı doğrular için, yaşar ve onun için mücadele eder...

 

İdealist insan için idealleri içn yazar, para için değil...