KORPORATİZM VE SENDİKALİZM ÜZERİNE

 

 

 “Her türlü sosyalizm kölelik demektir.”

Herbert Spencer

 

  

Sendikalizm, bir ekonomide tüm iktisadi faaliyetlerin işçi sendikaları tarafından yürütülmesini savunan bir akımın adıdır. “Özyönetim Modeli” olarak da adlandırılan bu sistemin bir benzeri de bazı sosyalistlerin savunduğu lonca sistemidir. Lonca sisteminde işçilerin loncalar halinde teşkilatlanarak iktisadi faaliyetleri üstlenmeleri savunulur.

 

Korporatizm ise sendikalizmden biraz farklıdır. Korporatizm, işverenler ile işçiler arasında işbirliğini, dayanışmayı ve paylaşmayı öngören bir mülkiyet sistemidir. Korporatif ekonomik düzende iktisadi faaliyetler, sendikalar tarafından değil korporasyonlar kanalıyla yürütülür. Korporasyon, meslek kuruluşlarına benzer yapıda teşkilatlanmış bir kurumdur. Korporasyonlarda yapılan üretim sonucunda elde edilen hasıla çalışanlar ve yöneticiler arasında paylaştırılır.

  

Özgür Toplum, korporatizm ve sendikalizm gibi akımların savunduğu “Korporatif Mülkiyet” ve “Konfederasyon Mülkiyeti” sistemlerinin başarı şansının düşük olduğunu ve bunların hiçbir şekilde özel mülkiyet sisteminin alternatifi olamayacağını savunur.

 

 

“Otoriter sosyalizm her yerde iflas etmesine rağmen, sosyalizmin yanlış ve uygulanabilir olmadığı için iflas ettiğini söyleyecek bir tek Marksist bulamazsınız. Marksist birisi, sosyalizmin yeterince uygulanmadığı için başarısız olduğunu söyleyecektir. Başarısızlık hiçbir zaman bir hayal ürünü düşüncenin (myth) yanlış olduğunu ispatlamaz.”

Jean-François Revel