LİBERAL EKONOMİK DÜZEN ÜZERİNE

 

 

“Liberal ekonomik düzen, mülkiyet hakkı dahil, bütün birey haklarını tanıyan, bütün mülkiyetin özel bireylerce sahiplenildiği bir sosyal sistemdir.”

Ayn Rand

 

  

 

“Bizim kuşağımızın unuttuğu şey, özgürlüğümüzün en önemli garantisinin özel mülkiyet sistemi olduğudur.”

Friedrich A.von Hayek

 

Liberal ekonomik düzenin temel ilkeleri; özgürlük, rekabet, özel mülkiyet, miras, veraset ve sınırlı devlettir.

 

Liberal ekonomik düzende mülkiyet, dokunulmaz ve kutsal bir hak olarak kabul edilir.

 

Özgürlük, bireylerin hem siyasi, hem de ekonomik özgürlüklerini içerir.

 

Liberal ekonomik düzen, bireylerin ekonomik özgürlüklerini (teşebbüs özgürlüğü, tercih özgürlüğü vs.) ve siyasal özgürlüklerini (konuşma özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı ve özgürlüğü vs.) savunur.

 

Sivil toplumun ekonomik düzen modeli Serbest Piyasa Ekonomisi’dir.

 

Gerçek liberal ekonomik düzen, “tekelci kapitalizm” ve “emperyalizme” karşıdır.

 

Gerçek liberal ekonomik düzen, rekabetçi piyasa ekonomisini savunur.

 

Rekabet, piyasa ekonomisinin en önemli ve temel kurumlarından birisidir.