ÖZEL MÜLKİYET VE REKABET ÜZERİNE

 

 

 “Özel mülkiyet insan yaşamı için başlıca üç neden dolayısıyla gereklidir: ilk olarak, her birey bizzat sahip olduğu ve sorumluluğu altında bulunan şeyler için daha fazla çaba sarfeder. Kollektif mülkiyette ve sorumluluğun bir çok kimse arasında paylaştırıldığı durumlarda her birey daha az çalışır ve sorumluluğu başkasına yüklemeye çalışır. İkinci olarak, eğer her bireyin bir işte kendi sorumluluğu olursa bu durumda işler daha iyi ve etkin bir şekilde yapılır. Üçüncü olarak, herkes kendi sahip olduğu şeylerle yetindiği(re sua contestus est) bir ortamda insanlar arasında barış daha iyi tesis edilir.”

St.Thomas Aquinas

 

   

Liberal ekonomik düzende, işletmelerin etkinlik, verimlilik ve karlılık ilkeleri çerçevesinde çalışmaları için rekabetin mevcut olduğu bir özel mülkiyet düzeni savunulur.

 

Bir ekonomide mülkiyet yapısı kadar piyasadaki rekabet yapısı da önemlidir. Özel mülkiyet yapısı genel olarak kamu mülkiyetine karşı etkinlik, verimlilik ve karlılık kriterleri açısından üstünlüğe sahiptir.

 

İnsan doğası itibariyle kendi sahip olduğu mülkiyeti koruma ve geliştirme yönünde daha fazla gayret içerisindedir.

 

 

 “İnsanların siyasi topluma girmelerinin nedeni mülkiyetlerinin korunmasıdır.”

John Locke

 

“Avrupa’daki bütün büyük monarşilerde, eğer hükümdarın sahip olduğu topraklar özel mülkiyet olsaydı birkaç yıl içerisinde daha verimli olurdu ve daha fazla ürün elde edilirdi.”

Adam Smith

  

“Mülkiyeti ortak olarak kullanan insanlar arasında sık sık anlaşmazlık çıktığını çok iyi biliyoruz.” 

St.Thomas Aquinas

 

“Özel mülkiyet emeğin doğal meyvasıdır.”

 Papa Pius XII (Eugenio Pacelli)

 

 “Kendi çıkarını düşünmeyen veya kendi evi yerine devletin sahip olduğu konutları dayayıp döşeyen bir kimse bulamayız. Özel mülkiyetin geliştiğini, buna karşı devletin ya da bir topluluğun sahip olduğu mülkiyetin yetersiz bakım ve kötü yönetim sonucu iyi durumda olmadığını görürüz. Aristo der ki ‘kendi işinde çalışan bir kimsenin duyduğu zevk bambaşkadır’... Evrensel sevgi bile kollektif mülkiyete daha iyi bakmayı sağlayamaz, fakat özel çıkar bunu başaracaktır. Böylece bireylerin sahip olduğu mallar artacaktır.”

Tomas de Mercado

 

“Bizim doktrinimiz özel mülkiyete dayalıdır. Komünizm ise sistematik yağmacılığa dayalıdır.”

 Frederic Bastiat

 

“Malların ucuzluğu ve kalitesi ancak üreticilerin serbest bırakılması ve rekabet ile etkin bir şekilde sağlanabilir.”

John Stuart Mill

 

“Serbest rekabet topluma yüklediği maliyetten daha değerlidir.”

Oliver Wendell Helmes

 

 “Mübadelenin erdemi mübadele yapan insanların refahının artmasıdır.”

Frederic Bastiat

 

 

***

 

 

Özel mülkiyet düzeninde rekabet yapısı çok önemlidir. Rekabetin mevcut olduğu bir piyasa şüphesiz tekel, oligopol ve diğer aksak rekabet piyasalarına karşı  etkinlik yönünden üstünlüğe sahiptir.

 

Rekabetin söz konusu olduğu bir özel mülkiyet düzeninde, etkinlik, verimlilik ve karlılık göstergeleri; yine rekabetin söz konusu olduğu bir kamu mülkiyet düzenine göre daha yüksektir.

 

 “Rekabet insanın amaçlarına ulaşması için en etkin keşif yoludur.” 

Friedrich A.von Hayek

 

“Rekabetin serbestçe işlemesine imkan verilmelidir. Hiçbir kuvvet serbestliğe engel olmamalıdır. Tersine, serbestlik ve hürriyet, topluluğun nihai gayesi ve yüksek değeri olmalıdır. Ekonomik teşebbüslerde serbestliğin, ancak politik hürriyetin mevcut olduğu oranda mümkün olabileceğine inanmış bulunuyorum.”

 Ludwig Erhard

 

 “Her insan adalet yasalarını ihlal etmediği sürece kendi çıkarını istediği şekilde gözetmeye, sahip olduğu sanayi ve sermayeyi diğer insanlarla rekabete sokmaya tamamen özgür bırakılmıştır.”

Adam Smith

 

“Rekabet endüstriyel etkinliğin artması için gereklidir... Rekabet, üreticileri israfları ortadan kaldırmaya zorlar ve maliyetleri azaltarak başkalarından daha ucuza mal satmalarına olanak sağlar.”

Clair Wilcox

 

“Bir at, eğer arkasında onu takip eden ve yakalayacak başka atlar yoksa, hiçbir zaman çok hızlı koşmaz.”

Ovid