HASTALIĞIN ADI: GÖREV VE YETKİ SUİSTİMALİ

 

Hastalığın Tanımı

 

Kamu görevlilerinin makam ve mevkiden kaynaklanan güç ve yetkilerini kötüye kullanarak kamu hizmetlerine muhatap kişi ve kuruluşlara hizmet sunulmasında keyfi şekilde davranmaları kamuda yaygın olan siyasal hastalıklardan bir diğeridir.

Türk Ceza Kanunu’nda bu suç “memuriyet ve mevki nüfuzunu suiistimal” başlığı altında şu şekilde tanımlanmıştır: “Devlet memurlarından her kim bir şahıs veya memur hakkında memuriyetine ait vazifeyi suiistimal ile kanun ve nizamın tayin ettiği ahvalden başka suretle keyfi bir muamele yapar veya yapılmasını emreder veya ettirirse altı aydan üç seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” (TCK. Md. 228.)

 

 

 

Hastalığın Yaygın Olduğu Alanlar

 

Görev ve yetkiyi suiistimal olarak tanımlanan siyasal hastalık türü tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yaygın olarak görülebilir.

 

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Kamu hizmetlerini sunan kamu görevlilerinin davranış kurallarının yasalarda açık olarak belirlenmemiş olması,

Kamu sektöründe “hizmet standartlarını”nın açık olarak belirlenmemiş olması,

Kamu hizmetlerini sunan kuruluşun tekel konumunda olması,

Toplumda eğitim ve kültür düzeyinin düşük olması, dolayısıyla hak arama bilincinin yeterince gelişmemiş olması,

Kamu görevlilerinin keyfi davranışlarını , makam ve mevkilerini suistimal etmelerini denetleyecek organların etkin çalışmamaları,

Kamu görevlilerinin keyfi davranışlarını , makam ve mevkilerini suistimal etmelerini önleyecek etkin cezalar bulunmaması, vs.

 

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Kamu görevlilerinin iş tanımları ve sorumluluk alanları çok iyi bir şekilde belirlenmelidir,

Kamu görevlilerinin hizmet sunulmasında uyacakları ilkeler ve davranış kuralları Devlet Ahlakı Yasası içerisinde belirlenmelidir,

Hizmetlerin zamanında sunulması için kamu kurumlarını bağlayıcı belirli performans standartları oluşturulmalıdır,

Keyfi muamelede bulunan ve görevini suistimal eden kamu görevlileri cezalandırılmalıdır,

Ombudsman kurumu oluşturulmalıdır, vs.