HASTALIĞIN ADI: PARTİZANLIK (SİYASAL KAYIRMACILIK)

 

 

Hastalığın Tanımı

Politikacıların özel çaba göstererek kendi siyasal yandaşlarını kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmesi, bir üst makama terfi ettirmesi, bazı ayrıcalıklardan istifade ettirmesi (lojman, yurt dışı görev vs.) , başka bir göreve tayin ettirmesi vesaire davranışları “partizanlık” olarak adlandırılır. Partizanlık, kamu yönetiminde nepotizm ve kronizm dışında adam kayırmacılığın bir üçüncü şeklidir.

Partizanlık, bu belirttiğimiz tanım dışında aynı zamanda daha geniş olarak siyasal partilerin, iktidara geldikten sonra kendilerini destekleyen seçmen gruplarına çeşitli şekillerde ayrıcalıklı işlem yaparak (işe alma, terfi, tayin, ihalelerde öncelik sağlama vs.) bu kimselere haksız yere menfaat sağlamaları şeklinde tanımlanabilir. Partizanlıkta bir kişinin kamu görevlisi olarak istihdam edilmesinde ve yükseltilmesinde liyakat (beceri, kabiliyet, başarı, eğitim düzeyi vs.) ilkeleri geçerli olmamaktadır.

 

 

 

Hastalığın Yaygın Olduğu Alanlar

Partizanlık, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görülebilir.

 

 

Hastalığın Nedenleri

Kamuda işe alınma, işte yükseltilme (terfi), tayin konuları ile ilgili olarak açık ve adil yasal düzenlemelerin bulunmaması,

Kamu görevlisi giriş sınavlarında sınavı yapan kişilerin takdir yetkilerinin çok geniş tutulması,

Kamu görevlisi giriş sınavlarının ilgili kuruluş bünyesindeki kamu görevlilerinden oluşan jüriler tarafından yapılması,

Kamu görevlisi giriş sınavlarında merkezi bir test sınavı dışında ayrıca bir de sözlü sınav yapılması,

Çıkar çatışması konularının ilgili yasalarda açıkça belirlenmemiş olması vs.

 

 

 

Hastalığın Tedavisi

Kamu görevlisi giriş sınavlarının, kamu görevlisini istihdam edecek kuruluş dışında bağımsız bir organ tarafından yapılması,

Giriş sınavının test usulü ile yapılması ve sözlü sınavların kaldırılması,

Test usulü ile yapılması uygun olmayan meslekler için sınavlarda jürilerin yetkilerini kötüye kullanmalarını önleyecek tedbirler alınması,

Sözlü sınavının sadece çok gerekli ve zorunlu olan durumlarda yapılmasına izin verilmesi vs.