banner.jpg (15813 bytes)

221.gif (287 bytes)SİYASAL AHLAK VE SİYASAL YOZLAŞMA

 

nextibm.gif (92 bytes)Ahlak ve Ahlak Felsefesi’nin Temelleri

nextibm.gif (92 bytes)Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma (.pdf)

nextibm.gif (92 bytes)Bir Siyasal Yozlaşma Türü Olarak Rant Kollama

nextibm.gif (92 bytes)Teşvik Kollamacılık (.pdf)

 

 

221.gif (287 bytes)YOLSUZLUKLARIN ÖLÇMESİ

yazılar (.pdf) formatındadır.pdf.gif (272 bytes)

nextibm.gif (92 bytes)Yolsuzlukların Ölçülmesi ve Uluslararası Şeffaflık Kurumu’nun “Yolsuzluk Algılama İndeksi

nextibm.gif (92 bytes)Yolsuzluklar ile Ekonomide Serbestleşme ve Demokratikleşme Arasındaki İlişki

nextibm.gif (92 bytes)Price Waterhouse Coopers Adlı Yönetim Danışmanlığı Şirketinin "Opasite İndeksi" Araştırmasının Sonuçları

 

221.gif (287 bytes)YOLSUZLUKLARIN NEDENLERİ, KAYNAKLARI VE ETKİLERİ

 

nextibm.gif (92 bytes)Siyasal Yozlaşmaların Nedenleri

nextibm.gif (92 bytes)Siyasal Yozlaşmaların Ekonomik Etkileri

nextibm.gif (92 bytes)Yolsuzluk ve Ekonomik Kalkınma

nextibm.gif (92 bytes)“Sahiplik-Vekillik İlişkisi” Yönünden Kamusal ve Özel Alanının Analizi (İsraflar, Savurganlıklar ve Yolsuzluklar Neden Kamusal Alanda Daha Fazla?)

 

221.gif (287 bytes)YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE STRATEJİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

nextibm.gif (92 bytes)Siyasal Patoloji ve Siyasal Hastalıkların Anatomisi (Tanı ve Tedavi)

nextibm.gif (92 bytes)Siyasal Hastalıklarla Mücadele Stratejileri
nextibm.gif (92 bytes)Yolsuzluklarla Mücadelede İdeal Devlet ve İyi Yönetim (Good Governance) Perspektifi
nextibm.gif (92 bytes)Yolsuzluklarla Mücadelede İyi Yönetim (Governance) ve Yönetimde Açıklık
nextibm.gif (92 bytes)Yolsuzluklarla Mücadelede Anayasal İktisat Perspektifi
nextibm.gif (92 bytes)Sınırsız Demokrasi  ve Yozlaşma
nextibm.gif (92 bytes)Temiz Toplum Oluşturulmasında Toplam Ahlak Yönetimi Perspektifi
nextibm.gif (92 bytes)Toplam Kalite Yönetimi, Kamudaki Kalitesizliğe ve Ahlaksızlığa Çözüm Olabilir mi?
nextibm.gif (92 bytes)Kalitesizlik ve Ahlaksızlıkla  Mücadelede Toplam Kalite Perspektifi
nextibm.gif (92 bytes)Bürokratizm Hastalığı ve Çözüm Önerileri

 

221.gif (287 bytes)KAMU YÖNETİMİNDE AHLAK KURALLARI -ÇEŞİTLİ AHLAK KURALLARI (CODE OF ETHICS) ÖRNEKLERİ-

 

nextibm.gif (92 bytes)Kamu Hizmetlerinde Ahlak Kuralları (ABD’de Federal Devletin Kamu Görevlileri İçin Belirlediği On Ahlak İlkesi)

nextibm.gif (92 bytes)Amerikan Kamu Yönetimi Topluluğu’nun Ahlak Bildirgesi

nextibm.gif (92 bytes)ABD’de Uluslararası Şehir Yönetimi İdaresinin Ahlak Bildirgesi

nextibm.gif (92 bytes)Türkiye Milletvekilleri İzleme Komiteleri (TÜMİKOM) Milletvekilleri İçin Siyasal Ahlak Kurallar

221.gif (287 bytes)ULUSLARARASI VE BÖLGESEL KURULUŞLARIN GİRİŞİMLERİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEYE YÖNELİK BİLDİRGELER

nextibm.gif (92 bytes)Birleşmiş Milletler, Suçtan ve Yetki İstismarından Mağdur Olanlara Adalet Sağlanmasına Dair Temel Prensipler Bildirisi

nextibm.gif (92 bytes)Birleşmiş Milletler, Yolsuzluğa Karşı Eylem ve Kamu Görevlileri İçin Uluslararası Davranış Kuralları
nextibm.gif (92 bytes)Uluslararası Ticari İlişkilerde Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadelede Birleşmiş Milletler Deklarasyonu
nextibm.gif (92 bytes)Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ticari İşlemlerde Rüşvet ve Yolsuzluklara Karşı Eylem Kararı
nextibm.gif (92 bytes)Birleşmiş Milletler, Uyuşturucu Kontrolü ve Suç Önleme Ofisi Uluslararası Suç Önleme Merkezi Yolsuzluğa Karşı Global Program Eylem Planı

nextibm.gif (92 bytes)Uluslararası Para Fonu (IMF), Mali Saydamlık İyi Uygulamalar Tüzüğü

nextibm.gif (92 bytes)Uluslararası Para Fonu, Parasal ve Mali Politikalarda Saydamlık Üzerine En İyi Uygulamalar Kodu
nextibm.gif (92 bytes)Dünya Bankası, “Yolsuzluk; İstikrarlı ve Adil Kalkınmaya Bir Engel” Başlıklı Bildirisi
nextibm.gif (92 bytes)OECD Konseyi, Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi
nextibm.gif (92 bytes)Yolsuzlukla Mücadele Global Forumu, Yolsuzlukla Mücadele ve Adalet ve Güvenlik Görevlileri Arasında Dürüstlüğü Temin Etmeye İlişkin Rehber İlkeler
nextibm.gif (92 bytes)Avrupa Parlamentosu, Avrupa’da Yolsuzlukla Mücadele Kararı
nextibm.gif (92 bytes)Avrupa Konseyi, Yolsuzlukla Mücadelede Yirmi Temel İlke Kararı
nextibm.gif (92 bytes)Avrupa Konseyi, Kamu Görevlileri İçin Davranış Kuralları
nextibm.gif (92 bytes)Avrupa Konseyi, Yolsuzlukla Mücadele Medeni Hukuk Sözleşmesi
nextibm.gif (92 bytes)Avrupa Konseyi, Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Ceza Hukuku Sözleşmesi

nextibm.gif (92 bytes)Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Yolsuzlukla Mücadele Uluslararası Çabalarına AGİT’in Katkıları Hakkında Rapor

nextibm.gif (92 bytes)Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Yolsuzlukla Mücadele Konusunda AGİT Tarafından Kabul Edilen Çeşitli Belge ve Kararlar

nextibm.gif (92 bytes)Avrupa Ombudsman Enstitüsü, İyi Yönetim İçin Davranış Kodu

nextibm.gif (92 bytes)Amerikan Devletleri Örgütü, Yolsuzluklarla Mücadele Sözleşmesi

nextibm.gif (92 bytes)Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği, Devlet İhalelerine İlişkin Bağlayıcı Olmayan İlkeler

nextibm.gif (92 bytes)Arusha Deklarasyonu, Gümrük Kapılarında Dürüstlük İle İlgili Gümrükler İşbirliği Konseyi’nin Deklarasyonu

nextibm.gif (92 bytes)Güneydoğu Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Girişimi İstikrar Paktı, Yolsuzluk Sözleşmesi

nextibm.gif (92 bytes)Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi ve Senatosu, Gün Işığında Yönetim Yasası

nextibm.gif (92 bytes)Uluslararası Ticaret Odası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Davranış Kuralları

nextibm.gif (92 bytes)Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Konferansı, Yolsuzluklarla Mücadeleye İlişkin Lima Deklarasyonu

nextibm.gif (92 bytes)Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Konferansı, Yolsuzluğa Karşı Etkili Mücadele İçin Durban Deklarasyonu

nextibm.gif (92 bytes)Kamu Kesimindeki Denetçiler İçin Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) , Mesleki Ahlak Kuralları

nextibm.gif (92 bytes)Demokrasi ve İyi Yönetim Merkezi, Yolsuzluklara Karşı Alınacak Önlemle

221.gif (287 bytes)Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri

        Editör: Coşkun Can Aktan, Ankara: Hak-İş Yayını, 2002.

        Bu web sayfasında yukarıdaki eserin tam metni sunulmaktadır.

 

221.gif (287 bytes)TÜRKİYE'DE YOLSUZLUKLARIN KAPSAMI VE DENETİMİNE İLİŞKİN HUKUKSAL NORMLAR  

 

nextibm.gif (92 bytes)Türkiye’de Siyasal Yozlaşmaların Kapsamına İlişkin Hukuki Normlar

nextibm.gif (92 bytes)Türkiye’de Siyasal Yozlaşmaların Denetimine İlişkin Hukuki Normlar ve Kurumlar

nextibm.gif (92 bytes)Türkiye’de Siyasal Yapı ve Kamu Yönetimi Hakkında Düşünce ve Değer Yargıları

temiz-toplum12.gif (10472 bytes)

 221.gif (287 bytes)TÜRKİYE'DE YOLSUZLUKLARLA DOĞRUDAN VE/VEYA DOLAYLI İLGİLİ YASALAR

nextibm.gif (92 bytes)Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

nextibm.gif (92 bytes)Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu

nextibm.gif (92 bytes)Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği İle Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun

nextibm.gif (92 bytes)Siyasi Partiler Kanunu

nextibm.gif (92 bytes)Türk Ceza Kanunu

nextibm.gif (92 bytes)Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun

nextibm.gif (92 bytes)Sayıştay Kanunu

nextibm.gif (92 bytes)Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun

nextibm.gif (92 bytes)T.C. Cumhurbaşkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı’nın Yolsuzlukla Mücadeleye Yönelik Önerileri

221.gif (287 bytes)YOLSUZLUKLA İLGİLİ KAYNAKLAR 

Türkçe Linkler 

 

18.gif (195 bytes)

pdf.gif (272 bytes) Bu web sayfasında yer alan metinlerin önemli bir kısmı PDF formatındadır. PDF metin okuyucuyu bilgisayarınıza yüklemek isterseniz yandaki PDF logosunu tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Prof.Dr. C.Can Aktan editörlüğünde hazırlanan ve Hak-iş Konfederasyonu tarafından yayınlanan Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri adlı eserin tamamı yer almaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerin ya da eser içerisinde yeralan herhangi bir yazının  tam metninin kullanımı izne tabiidir. Bu web sayfasında  ve belirtilen eserdeki metinler Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.

© 2001-2009 C.C.Aktan

Vitbar1.gif (615 bytes)