DEVLET DENETLEME KURULU KURULMASI  HAKKINDA KANUN*

(Kanundan Alıntılar)

 

Kuruluşun Amacı

Madde 1 - Yönetimin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacı ile Devlet Başkanlığına bağlı "Devlet Denetleme Kurulu" kurulmuştur.                                              

Görevi

Madde 2 - Devlet Denetleme Kurulunun görevi Cumhurbaşkanının isteği üzerine;

a) Tüm kamu kuruluş ve kurumlarında,                                        

b) Tüm kamu kuruluş ve kurumları tarafından en az sermayelerinin yarısından çoğuna katılmak suretiyle oluşturulan her türlü kuruluşda,                      

c) Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında,                      

d) Her düzeydeki işçi ve işveren meslek teşekküllerinde,                    

e) Kamuya yararlı derneklerde,                                              

Her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeler yapmaktır.                     Silahlı Kuvvetler ve yargı organları Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır.                                                                     

Kurulun Oluşması

Madde 3 - (Değişik birinci fıkra: 16/1/1990 - KHK-406/1 md.) Devlet Denetleme Kurulu dokuz üyeden oluşur. Bu üyeler, yüksek öğrenimlerini bitirdikten sonra en az oniki yıl Devlet hizmetinde başarı ile çalışmış ve temayüz etmiş olan tecrübeli kimseler arasından Cumhurbaşkanınca atanır. İki yılda bir Kurul üyelerinden üçte biri yenilenir.                                                        

Devlet Denetleme Kurulu Başkanını üyeler arasından Cumhurbaşkanı seçer. Başkanın görev süresi iki yıldır.                                                   

Kurul Başkanlığının ve Kurul üyeliğinin boşalması halinde, yeni seçilenler  eskilerinin sürelerini tamamlarlar.                                             

(Değişik: 16/1/1990 - KHK-406/1 md.) Görev süresi biten başkan ve üyeler yeniden seçilebilirler. Bu Kanunda belirtilen süreleri dolmadan atamalarındaki    usule uygun olarak görevlerinden alınabilirler.                                 

Kurulun idari hizmetleri Kurul Sekreterliğince yürütülür.  Kurul Sekreterliği idari personelinin atanmaları Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterince yapılır.   

Devlet Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde ve sürelerde sözleşmeli   olarak uzman çalıştırabilir.                                                    

Kurum Ve Kuruluşlardan Personel ve Yardım İstenmesi

Madde 4 - Kamu kurum ve kuruluşları, Kurul tarafından gerek görülecek müfettiş, araştırmacı ve diğer uzman personeli Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin isteği üzerine Kurul Başkanlığı emrine geçici olarak göndermek ve gerekli yardımı sağlamakla yükümlüdürler.                                                     

Çalışma Düzeni

Madde 5 - Kurul; inceleme, araştırma ve denetimini bir ya da birden çok     üyesinin sorumluluğu altında yürütür. Gereken hallerde ve konunun niteliğine    göre sözleşmeli ve geçici uzmanlardan yararlanır, inceleme, araştırma ve denetleme komisyonları kurar.                                                        

Kurul üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Çekimser oy kullanılmaz.                                               

Raporlarla İlgili İşlemler

Madde 6 - (Değişik: 16/1/1990 -KHK-406/2 md.)  Kurul adına hazırlanan raporlar, Kurulda konuşulur ve Cumhurbaşkanına arz edilmek üzere karara bağlanır.                                                  

Kurul raporları Cumhurbaşkanının onayı alındıktan sonra Başbakanlığa gönderilir.                                                                          

Kurul raporlarında; incelenmesi, teftişi, tahkiki veya dava açılması istenilen konular en geç kırkbeş gün içinde gereği yapılmak üzere Başbakanlıkça yetkili mercilere intikal ettirilir. Sonuçtan Başbakanlık aracılığı ile Cumhurbaşkanlığına bilgi verilir.                                                         

Cumhurbaşkanı gerek gördüğünde önemli konularla ilgili raporları doğrudan  adli ve idari mercilere intikal ettirir.                                        

Bilgi Ve Belge İstenmesi

 

Madde 7 - Kurul tarafından yapılacak inceleme, araştırma, denetlemelerde,   ilgili kuruluş ve kişiler, istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler.                                                                       * 1.4 1981 tarih ve 2443 sayılı kanun.­ 3.4.1981 tarih ve 17299 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.