KANUNA MUGAYİR TAHAKKUK VE TEDiYE MUAMELATINI İHBAR EDENLERE İKRAMİYE İTASINA DAİR KANUN*

 

Madde 1

Usulüne tevfikan tahakkuk ettirilerek tediye olunan veya tediye emrine raptedilip de Hazinece vacibüttediye halini iktisap etmiş bulunan bir masrafın kanunen istirdadı veya verilmemesi muktazi olduğunu ihbar edenlere ihbarlarının sübutu halinde istirdat veya tevkif olunacak meblağın yüzde yirmisine kadar miktarı ikramiye olarak verilir.

Madde 2

Birinci madde mucibince verilecek ikramiyeler Maliye Vekaleti bütçesinde açılacak rakamsız bir faslı mahsusa tahsisat kaydedilerek tesviye olunur.

Madde 3

Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 4

 

Bu kanunun ahkamını icraya Maliye Vekili memurdur.* 25.6.1927 tarih ve 1156 sayılı kanun. 19.7.1927 tarih ve 637 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.