YÜKSEK ÖĞRETİMDE AKREDİTASYON

 

Yüksek Öğretimde Akreditasyon Süreci

Coşkun Can Aktan & Ufuk Gencel

 

Genel olarak yüksek öğretimde akreditasyon sürecinde altı temel unsur bulunmaktadır:[1]

·                     İlgili yüksek öğretim kurumunun yada uygulanan programın kalitesini değerlendirmeye imkan sağlayacak bir standartlar kümesi,

·                     Yüksek öğretim kurumlarına bağlı birimler (fakülteler, enstitüler vs.) tarafından hazırlanan, kendilerinin standartları karşılamak üzere nasıl çalıştıklarını açıklayan ve standartları karşılamada ne kadar başarılı oldukları ile ilgili kendi değerlendirmelerini içeren bir öz değerlendirme,

·                     Öz değerlendirme raporunun ve diğer belgelerin tetkiki, tesislerin incelenmesi, derslerin gözlenmesi ve öğretim elemanları, öğrenciler, dekan ve ilgili diğer kimselerle görüşmelerin yapılması konularında eğitilmiş uzman meslektaşlardan oluşan bir ekip tarafından yapılan ziyaretler, 

·                     Ziyareti gerçekleştiren ekip tarafından hazırlanan, yüksek öğretim kurumlarına bağlı birimlerin (fakülteler, enstitüler vs.) akreditasyonla ilgili standartları ne ölçüde karşıladığı hakkındaki ekip değerlendirmelerini ve programların akreditasyon durumu hakkındaki önerilerini içeren bir rapor,

·                     Ekibin raporunda önemli bir bilgiyi dikkate almaması ya da ziyaretin ardından ortaya önemli bir bilgi çıkması halinde, ziyaret edilen yüksek öğretim kurumlarına bağlı birimlerin (fakülteler, enstitüler vs.) üst yöneticileri tarafından yazılan bir cevap,

·                     Yüksek öğretim kurumlarına bağlı birimlerden (fakülteler, enstitüler vs.) ve ziyareti gerçekleştiren ekipten elde edilen kanıtlara dayalı olarak yetkili akreditasyon kurumunun (ajansının) verdiği karar,

Yukarıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere akreditasyon belirli aşamaları içeren bir süreçtir.

Akreditasyon sürecindeki başlıca aşamaları şu şekilde özetleyebiliriz:(Bkz. Şekil-1.)

.............................

.................................


 

Makalenin tamamı için bkz:

Coşkun Can Aktan & Ufuk Gencel, “Yüksek Öğretimde Akreditasyon”, içinde: C.Can Aktan, Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.

 

 © COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG