YÜKSEK ÖĞRETİMDE AKREDİTASYON

 

Yüksek Öğretimde Akreditasyonun Sağlayacağı Yararlar

Coşkun Can Aktan & Ufuk Gencel

 

Yüksek öğretimde akreditasyon faaliyetinin ilgili yüksek öğretim kurumuna, öğrencilere ve tüm paydaşlara sağlayacağı yararlar bulunmaktadır. Önemle belirtelim ki, yüksek öğretimde akreditasyon, saydamlık (transparency) ve hesap verme sorumluluğunun (accountability) aracıdır. Akreditasyon kurumlarının belirli standartlar üzerinde anlaşmaya varmaları ve bu standartların ilgili bütün kurumlarca kullanılması saydamlığı sağlar. Akreditasyon kurumları önemli kararları hakkında kamuoyunu bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu bilgilendirmeler kurumlar hakkında daha fazla bilgi sağlanmasına olanak verir. Böylelikle bir yüksek öğretim kurumu veya programın akredite edilmiş olmasının ne anlama geldiği daha iyi anlaşılır. Örneğin, bazı kurumlar standart ve politikalarını özetleyip yayınlamaktadırlar. İnternette yapılacak kısa bir araştırma yüksek öğretim kurumlarının kamu karşısında kendilerini nasıl sunduklarını ortaya koyar. Öğrencilerin ve kamunun ihtiyaçları doğrultusunda yapılan bilgilendirme çalışmalarının artırılması saydamlığı tesis eder. Akreditasyonun temelinde yer alan hesap verebilirliğin sağlanabilmesi için kamusal regülasyonlara dayalı bir yaklaşım yerine gönüllülük esasına dayalı ve hükümet-dışı bir yaklaşımın benimsenmesi aşağıdaki dört öneriyi beraberinde getirmiştir. [1]

-Kurum performansı ve öğrenci başarısının kanıtlarını geliştirmek, böylelikle yüksek öğretimde kaliteyi garanti altına almak,

-Kamunun, özellikle de öğrencilerin yüksek öğretimin kalitesine ilişkin etkin bir değerlendirme yapabilmeleri için daha fazla saydamlık sağlamak,

-Performans ve öğrenci başarısı konusunda kurumlar arası karşılaştırmayı kolaylaştıracak gönüllü bir tutum sergilemek,

-Yüksek öğretim beklentilerini daha fazla artırmak ve kurumsal kalitenin eşik standartlarını yükseltmek.

Özetle, yüksek öğretimde akreditasyonun sağlayacağı başlıca yararları “saydamlık” ve “hesap verme sorumluluğu” olarak ifade edebiliriz. Bunun dışında, akreditasyonun sağlayacağı başlıca yararları şu şekilde özetleyebiliriz:

·                     Akreditasyonun sağladığı tanınma (recognition) imkanıyla, öğrenciler ve tüm paydaşlar eğitim kurumlarının mükemmeliyet standartlarını sağlayıp sağlamadığı konusuda bilgi sahibi olurlar,

.............................


Makalenin tamamı için bkz:

Coşkun Can Aktan & Ufuk Gencel, “Yüksek Öğretimde Akreditasyon”, içinde: C.Can Aktan, Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.

 

 © COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG