AVRUPA'DA YÜKSEK EĞİTİM REFORMU

www.canaktan.org

 


 

Avrupa Yüksek Eğitim Reformu: Kaynaklar

 

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Ulusal Ajans, Bologno Süreci Temel Belgeleri, 2005. Ankara: Punto Tasarım, 2005.

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerdeki ve Aday Ülkelerdeki Eğitim Uzmanları ve Karar Vericiler İçin Düzenlenen Arion Çalışma Ziyaretlerinin Organizatörleri İçin El Kitabı,

http://www.ua.gov.tr/Socrates/docs/tur/Arion_OrganizatorElKitabi_tr.doc

Council of Europe – UNESCO,  Convention On The Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the European Region (The European Treaty Series, No 165, Council of Europe - UNESCO joint Convention), Lisbon, 11 April 1997.

DPT, 9. BYKP Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 2005.

European Commission Communication on ‘Universities in the Europe of Knowledge’, 2003:www.europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0058en01.pdf

European Commission, Higher Education in Europe, http://ec.europa.eu/education/policies/educ/higher/higher_en.html

European University Association, Bologna Process, http://www.eua.be/eua/en/policy_bologna.jspx

European University Association,Trends IV: European Universities Implementing Bologna , Brussels, (2005)

European University Association,Trends III: Progress towards the European Higher Education Area, Brussels, (2003)

European University Association,Trends II: Towards The European Higher Education Area - Survey Of Main Reforms From Bologna To Prague, Brussels,  (2001) 

European University Association,Trends I: Trends in Learning Structures in Higher Education , Brussels, (1999) 

European Commission:europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html.

Members of the Bologna Follow-Up Group and the Bologna Board:www.bologna-bergen2005.no

The Bologna Secretariat - www.bologna-bergen2005.no

YÖK, Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi (Taslak Rapor), Ankara: YÖK Yayını, 2006.

YÖK, Avrupa Birliği Ülkelerinde Yükseköğretim, http://www.yok.gov.tr/egitim/ab/avrupa.doc

 

BOLONYA SÜRECİNE DAHİL AKSİYONLAR HAKKINDA BAŞLICA KAYNAKLAR

 

Aksiyon-1: Kolay okunabilir ve karşılaştırılabilir akademik derecelerinoluşturulması

European Commission Diploma Supplement guidelines: www.europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html

 

European Commission Diploma Supplement Label: www.europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/guide_en.pdf

 

The Lisbon Convention: www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/165.htm

 

Aksiyon-2: İki- aşamalı bir eğitim sisteminin kabulü ve uygulanması

The Bruges-Copenhagen Process:

www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html

 

 

Aksiyon-3: ECTS sistemi

European Commission ECTS Users’ Guide: www.europa.eu.int/socra/education/programmes/socrates/usersg_en.html

 

ENIC-NARIC networks:

www.enic-naric.net

 

 

Aksiyon-4: Akademik hareketliliğin teşvik edilmesi

The European Union’s Lisbon strategy:

www.europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html

 

European Commission proposals for the new generation of education and training programmes: www.europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/2004/newprog_en.pdf

Bologna seminar on ‘Designing Policies for Mobile Students’, October 2004:

http://www.bologna-bergen2005.no/EN/Bol_sem/Seminars/041010-12Noordwijk-Nederlands.HTM

 

 

Aksiyon-5: Kalite güvence sistemlerinin oluşturulması

European Commission’s Proposal for a Recommendation on quality assurance:

europa.eu.int/eur-lex/pri/en/lip/latest/doc/2004/com2004_0642en01.doc.

European Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQA):

www.enqa.net

 

EUA Quality Culture Project:

www.eua.be/eua/en/projects_quality.jspx

 

Europe Note E/04/04 on the ‘Berlin ministerial summit on the Bologna Process’:

www.europeunit.ac.uk

 

Joint Quality Initiative (JQI):

www.jointquality.org

 

Quality Assurance Agency:

www.qaa.ac.uk

 

 

Aksiyon-6: Yüksek öğretimde Avrupa boyutunun teşvik edilmesi (Yüksek öğretim kurumlarının eğitim ve araştırmalarında Avrupa’ya özel konulara gerekli ağırlığın vermesi)

Recommendations from Bologna seminar on Joint Degrees in Stockholm:

www.bologna-berlin2003.de/pdf/Stockholm_results.pdf

 

Recommendation on the Recognition of Joint Degrees:

www.bologna-bergen2005.no/EN/Other/Lisbon_Recdoc/040609_Recommendation_joint_degrees.pdf

 

Erasmus Mundus programme:

europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.html

EUA Joint Master’s Project:

www.eua.be/eua/en/projects_joint.jspx

 

EUA Doctoral Programmes Project:

www.eua.be/eua/en/Doctoral_Programmes.jspx

 

Aksiyon-7: Yaşamboyu öğrenim

The Bruges-Copenhagen Process:

www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html

 

The Burgess report:

www.bookshop.universitiesuk.ac.uk/downloads/measuringachievement.pdf

 

 

Aksiyon-8: Katılımcılık: Yüksek öğretim kurumları ve öğrencilerin sürece aktif katılımlarının sağlanması

European University Association:

www.eua.be

 

European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE):

www.eurashe.be

 

National Union of Students in Europe (ESIB):

www.esib.org

 

 

Aksiyon-9: Avrupa Yüksek Öğretim Alanı’nın cazip hale getirilmesinin desteklenmesi

Erasmus Mundus programme:

www.europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.html

 

 

Aksiyon-10: Doktora eğitimi ve  Avrupa Yüksek Öğretim Alanı ile Avrupa Araştırma Alanı arasında sinerji oluşturulması

European Commission Communication on ‘Universities in the Europe of Knowledge’, 2003:

 www.europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0058en01.pdf

 

European Research Area:

www.europa.eu.int/comm/research/era/index_en.html

 

European Commission Conference on ‘The Europe of Knowledge 2020’ in Liège, 2004:

 www.europe.eu.int/comm/research/conferences2004/univ/background_en.html

 

 

 

© COPYRIGHT 2004 ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG