YÜKSEK ÖĞRETİM REFORMU

Trendler, Dinamikler ve Paradigmal Dönüşümler

 
 

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞİM

Değişim çağında yaşıyoruz. Ekonomide, siyasal kurumlarda, sosyo-kültürel değerlerde, bilim ve teknoloji alanında ve daha pek çok alanda dinamik değişimlere tanık oluyoruz. Tüm bu değişimler, yüksek öğretim sektörünü, yüksek öğretim hizmetlerini, üniversite kavramını, üniversite yönetim modellerini, eğitim ve öğretim yöntemlerini radikal bir şekilde değiştirmektedir.

GLOBAL TRENDLER VE PARADİGMAL YÖNELİMLER...

Yüksek öğretim sektöründe yaşanan değişim trendlerini ve ortaya çıkan yeni paradigmaları dört ana başlık ve on alt başlık altında toplayabiliriz:

I.Yüksek Öğretim Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanında Değişim

Hizmet sunumunda ve finansmanında piyasa yönelimli reformlar: deregülasyon, serbestleşme ve özelleştirme,

Yüksek öğretimin uluslararasılaşması: Sınır-ötesi yüksek öğretim ve uluslararası akademik hareketlilik,

Yüksek öğretim sistemlerinin harmonizasyonu,

Kalite yönetimi ve akreditasyon,

II. Yüksek Öğretim Kurumlarının Yönetimi (Governance) Alanında Değişim

Girişimci üniversite yönetimi modeline doğru yönelme,

Hesap verme sorumluluğuna dayalı üniversite özerkliği,

Paydaşlarla işbirliği ve sosyal sorumluluk.

III. Eğitim, Öğretim, Öğrenme Metodolojilerinde Paradigma Değişimi

Aktif eğitim (öğrenci merkezli eğitim ) ve e-öğrenme,

Yaşam boyu öğrenme,

Disiplinler-arası ve çok disiplinli yaklaşıma yönelme.

Tüm bu trendler ve paradigma değişimleri konusunda bkz:

Coşkun Can Aktan, “Yüksek Öğretimde Değişim: Global Trendler ve Yeni Paradigmalar”, içinde: C.Can Aktan, Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.

 

© COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG