AKADEMİK  PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

(APDS) ÖNERİSİ

 

 

Prof.Dr.Coşkun Can Aktan

 

 

Burada sunulan Akademik Performans  Değerlendirme ve Ölçme Kriterleri Prof.Dr.Coşkun Can Aktan tarafından Üniversiteler Arası Kurulun geliştirdiği Doçentlik kriterleri ve ayrıca muhtelif üniversitelerin akademik kadrolara başvuru ve yeniden atama ile ilgili olarak tespit ettiği kriterlerden yararlanılarak hazırlanmıştır.  Burada takdim edilen performans değerlendirme ve ölçme kriterleri C.Can Aktan’ın kişisel görüşlerini yansıtmaktadır ve geliştirilmesi için başta akademisyenler olmak üzere tüm ilgililerin dikkatlerine sunulmaktadır. Kriterler ile ilgili olarak puanlar tarafımızdan bilinçli olarak yazılmamıştır. Öncelikle kriterlerin ne olması gerektiği üzerinde uzlaşılması gerektiği düşüncesindeyiz. Performans kriterlerinin belirlenmesi çok önemli bir işlemdir. Kanaatimizce, burada sunulan kriterler dışında diğer türde bilimsel çalışmaların ve aktivitelerin  (örneğin, hakemli dergiler dışındaki dergilerde yayınlanan makaleler, uluslararası ya da ulusal sempozyum, kongre gibi etkinliklerde başkanlık yapma vs. görevler)  ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin (örneğin, lisans ve lisans üstü düzeyde verilen dersler) ve diğer görevlerin ( örneğin, bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşlarda görev almak vs.) performans kriterleri içerisinde yer almaması gerekir. Bu tür bir eğilim, APDS adı altında sunduğumuz öneriyi ciddi anlamda yozlaştıracaktır.

Kriterlerin: basit, açık, genel, adil ve öngörülebilir olması önem taşımaktadır. Örneğin,hakemli dergilerin listesi önceden Üniversiteler Arası Kurul tarafından bir liste halinde yayınlanması ve sürekli olarak geliştirilmesi gereklidir. Objektif kuralların (kriterlerin) belirlenmesi ve puanlanması pekala kolay bir işlem değildir.  Akademik performansın yükseltilmesi konusunda samimiyetin varolması çok önem taşımaktadır.

 

Genel İlkeler

Akademik Performans Değerlendirme Sistemi, üniversitelerde görevli tüm öğretim elemanlarının işe giriş, akademik unvan kazanma, akademik ünvanlarda ilerleme, kadroya ilk defa veya yeniden atanma ile ilgili tüm işlemlerde uygulanmak üzere  hazırlanmıştır.

Üniversitelerde mesleğe ilk girişler, yükseltilmeler ve kadro kullanımı, nesnel, saydam ve bilimsel ölçütlere göre hazırlanmış olan Akademik Performans Değerlendirme Kriterleri esas alınarak yapılır.  

Akademik Performans Değerlendirme ve Ölçme Kriterleri’nin yürütülmesinden 

Üniversitelerarası Kurul  sorumludur.

Üniversiteler, açık bulunan kadrolarını Üniversitelerarası Kurul’a bildirirle ve Öğretim Elemanları İlan Duyurusu Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılır.  Öğretim Elemanları İlan Duyurusu, Üniversiteler Arası Kurul ve ayrıca tüm üniversitelerin web sayfasında yayınlanır. Ayrıca, ilanlar Üniversiteler Arası Kurul tarafından tüm gazete bayilerine ulaştırılacak bir bültenle yapılır.

Bir öğretim elemanı aynı üniversitede en fazla 10 yıl görev yapmak üzere atanır. Bu  sürenin sonunda öğretim elemanı APDS kriterleri esas alınarak elde ettiği puan çerçevesinde bir başka üniversitede boşalan kadroya başvurmak zorundadır.

Profesörlük Ünvanına Sahip Olmak, Kadroya Başvurmak Ve Yeniden Atama İle İlgili Performans Kriterleri

Profesörlük ünvanına sahip olmak ve ilk başvurulacak kadroya atanmak için Üniversiteler Arası Kurulun geliştirdiği APDS kriterlerinden asgari (........) puan almış olmak gerekir. Puan hesaplanmasında doçentlik sonrası bilimsel çalışmalar esas alınır.

Yeniden atanma için Üniversiteler Arası Kurulun geliştirdiği APDS kriterlerinden asgari (........) puan almış olmak gerekir. Puan hesaplanmasında ilk profesörlük kadrosuna atama  sonrası  bilimsel çalışmalar esas alınır. Yeniden atama başvurusu, ancak bir başka üniversiteye yapılabilir.

 

Profesörlük için aşağıdaki yabancı dil sınavlarından birine katılmış olmak ve yeteli puan almış olmak  gerekir.

KPDS veya ÜDS:  100 üzerinden en az (.......) puan

TOEFL sınavı :  En az (........) puan

IELTS sınavı:  En az (........) puan

Doçentlik Ünvanına Sahip Olmak, Kadroya Başvurmak Ve Yeniden Atama İle İlgili Performans Kriterleri

Doçentlik ünvanına sahip olmak ve ilk başvurulacak kadroya atanmak için Üniversiteler Arası Kurulun geliştirdiği APDS kriterlerinden asgari (........) puan almış olmak gerekir. Puan hesaplanmasında yardımcı doçentlik sonrası bilimsel çalışmalar esas alınır.

Yeniden atanma için Üniversiteler Arası Kurulun geliştirdiği APDS kriterlerinden asgari (........) puan almış olmak gerekir. Puan hesaplanmasında ilk yardımcı doçentlik kadrosuna atama sonrası  bilimsel çalışmalar esas alınır. Yeniden atama başvurusu, ancak bir başka üniversiteye yapılabilir.

Doçentlik için aşağıdaki yabancı dil sınavlarından birine katılmış olmak ve yeteli puan almış olmak  gerekir.

KPDS veya ÜDS:  100 üzerinden en az (.......) puan

TOEFL sınavı :  En az (........) puan

IELTS sınavı:  En az (........) puan

Yardımcı Doçentlik Ünvanına Sahip Olmak, Kadroya Başvurmak Ve Yeniden Atama İle İlgili Performans Kriterleri

7Yardımcı doçentlik ünvanına sahip olmak ve ilk başvurulacak kadroya atanmak için Üniversiteler Arası Kurulun geliştirdiği APDS kriterlerinden asgari (........) puan almış olmak gerekir. Puan hesaplanmasında adayın tüm bilimsel çalışmaları esas alınır.

Yeniden atanma için Üniversiteler Arası Kurulun geliştirdiği APDS kriterlerinden asgari (........) puan almış olmak gerekir. Puan hesaplanmasında adayın tüm bilimsel çalışmaları esas alınır. Yeniden atama başvurusu, ancak bir başka üniversiteye yapılabilir.  Yardımcı doçentler aynı akademik ünvanda yeniden atamaları ancak bir kez yapılır. Bu süre sonunda doçentlik ünvanını elde edemeyenlerin üniversite ile ilişkisi kesilir.

Yardımcı doçentlik için aşağıdaki yabancı dil sınavlarından birine katılmış olmak ve yeteli puan almış olmak  gerekir.

KPDS veya ÜDS:  100 üzerinden en az (.......) puan

TOEFL sınavı :  En az (........) puan

IELTS sınavı:  En az (........) puan

Araştırma Görevlisi Sınavları Ve Yeniden Atama İle İlgili Performans Kriterleri

Genel İlkeler:

Araştırma görevlisi sınavları yabancı dil ve LES sınavlarından oluşur. Ayrıca mülakat sınavı yapılmaz.

Araştırma görevlileri üç yıl için atanır.

Yeniden Atama APDS kriterlerinden asgari (......) puan alınması şartına bağlıdır.

Doktora eğitimini tamamlayan araştırma görevlisi doğrudan öğretim görevlisi kadrosuna atanır.

Araştırma Görevlisi Sınavları İle İlgili Performans Kriterleri

Aşağıdaki yabancı dil sınavlarından birine katılmış olmak ve yeterli puan almış olmak:

KPDS veya ÜDS:  100 üzerinden en az (.......) puan

TOEFL sınavı :  En az (........) puan

IELTS sınavı:  En az (........) puan

LES sınavına katılmak ve asgari (........) puan almış olmak ,

Araştırma görevlisi sınavlarına başvuracakların lisans eğitimi mezuniyet ortalamasının en az (............)  veya lisans-üstü eğitim not ortalamasının en az (........) olması şarttır.

Bu kriterler ve puanlar 33. Madde’ye istinaden atanacak Araştırma Görevlisi adaylarına ve aynı zamanda 50/d Maddesi ile Enstitü Anabilim dalı kadrolarına atanacak Araştırma Görevlisi adaylarına uygulanır.

 

 

Araştırma Görevlilerinin Yeniden Atanması İle İlgili Performans Kriterleri

Üniversiteler Arası Kurulun geliştirdiği APDS kriterlerinden asgari (........) puan almış olmak gerekir. Puan hesaplanmasında adayın tüm bilimsel çalışmaları esas alınır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvurmak Ve Yeniden Atama İle İlgili Performans Kriterleri

Bir üniversitede araştırma görevlisi kadrosuna sahip olanlar doktor ünvanını aldıktan sonra en geç üç ay içerisinde öğretim görevlisi kadrosuna atanırlar.

Öğretim görevlisi kadrosuna atanan kişi aynı üniversitede  en fazla 5 yıl görev yapabilir. Bu süre sonunda öğretim görevlisinin yardımcı doçentlik ünvanını elde etmesi ve istediği bir başka üniversitede yardımcı doçentlik kadrosuna atanması gerekir. Bu süre içinde Yardımcı doçentlik ünvanını elde edemeyenlerin başka bir üniversiteye atamaları yapılır. Bu atama sonrasındaki 5 yıl içinde öğretim görevlisinin yardımcı doçentlik ünvanını elde edememesi halinde üniversite ile ilişkisi kesilir.

AKADEMİK  PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ÖLÇME KRİTERLERİ

1.KİTAPLAR

1.1 Alanında kitap yazarlığı

§         Yurtdışında yayımlanan kitap   (      ) puan

§         Yurtiçinde yayımlanan kitap  (      ) puan

1.2.Alanındaki kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı (      ) puan

§         Yurtdışında yayımlanan kitap  (      ) puan

§         Yurtiçinde yayımlanan kitap   (      ) puan

1.3.Alanında kitap çevirmenliği  (      ) puan

 

2. MAKALELER

2.1. SCI(Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) , AHCI ( Arts and Humanities Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler (      ) puan

2.2. SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler (      ) puan

2.3.  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler  (      ) puan

2.4. Yukarıdaki maddelerde belirtilen dergilerde yayımlanan; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, ve özet türünden yayınlar: adı geçen maddelerde belirtilen puanların yarısı (      ) puan

3-SANAT DALLARINDA ÜRETİM

3.1. Uluslararası: sergiler, festivallere katılım,icralar, ödül almış eserler, sanat hizmetleri, mimari proje sunumları, patentler  (      ) puan

3.2. Ulusal: sergiler, festivallere katılım,icralar, ödül almış eserler, sanat hizmetleri, mimari proje sunumları, patentler  (      ) puan

4- BİLDİRİLER/TEBLİĞLER

4.1.Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda tam metin olarak yayımlanan yada yayımlanacak olan bildiri (      ) puan

4.2.Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda tam metin olarak yayımlanan yada yayımlanacak olan bildiri  (      ) puan

5- EDİTÖRLÜKLER

5.1.SCI,SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük; her yıl için  (      ) puan

5.2.SCI,SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük; her yıl için  (      ) puan                      

5.3.Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük; her yıl için  (      ) puan               

5.7.Kitap editörlüğü

§         Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü  (      ) puan

§         Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü  (      ) puan

5- ATIFLAR

5.1.SCI,SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda adayın atıf yapılan her eseri için  (      ) puan                                                                                          

5.2.SCI,SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda adayın atıf yapılan her eseri için  (      ) puan                                                          

6.BURS VE ÖDÜLER

6.1 Alanında yaptığı araştırmalar için uluslararası burs almak (      ) puan

6.1 Alanında yaptığı araştırmalar için ulusal burs almak   (      ) puan      

6.1 Alanında uluslararası bilim-sanat ödülü almak           (      ) puan                              

6.1 Alanında ulusal bilim-sanat ödülü almak        (      ) puan