TÜRK YÜKSEK ÖĞRETİM REFORMU İÇİN SWOT ANALİZİ

 

 

Prof.Dr.Coşkun Can Aktan

 

 

“İlim ilim bilmektir,

ilim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsen,

Bu nice okumaktır.”

Yunus Emre

 

“Eğer ilk önce nerede olduğumuzu bilirsek; ne yapmamız gerektiğini ve nasıl yapacağımızı iyi değerlendirebiliriz.”

Abraham Lincoln

 

Bir problemin ya da hastalığın tedavisi için yapılması gereken ilk iş teşhistir. Teşhis, tedavi için ilk ve temel adımdır.

Türk yüksek öğretim reformu ile ilgili olarak çözüm önerilerini ortaya koymadan önce ülkemizde üniversitelerin durum analizini yapmakta büyük yarar vardır. Durum tespiti yapılmasında SWOT Analizi[i] adı verilen bir yöntemden istifade edilerek Türk yüksek öğretiminin içinde  bulunduğu sorunlar ortaya konulmalıdır.

Ülkemizde üniversitelerin başlıca sorunlarını ana başlıklar altında şu şekilde özetleyebiliriz:

bullet Kalitesizlik,
bullet Kalitesiz ve liyakatsiz öğretim elemanı istihdamı.
bullet İnsan gücü planlamasının yetersiz olması.
bullet Hiyerarşik yönetim yapısı; yönetimde iletişim ve katılımın zayıf olması.
bullet Üniversitelerin yeterince özerk olmaması.
bullet Akademik personelin maaş ve ücretlerindeki dengesizlik,
bullet Giriş sınavlarında, akademik kariyer aşamalarında  adam kayırmacılığın yaygın olması.
bullet Öğretim elemanlarının yabancı dil bilgilerinin yetersiz olması,
bullet Kütüphanelerin oldukça yetersiz olması; elektronik kütüphaneciliğin geliştiği bir çağda geleneksel kütüphaneciliğin sürdürülmesi;
bullet Öğretim elemanları  için performans değerlendirme ve ölçme kriterlerinin olmaması ya da varolan  kriterlerin yetersizliği,
bullet Yurtdışına bilgi, görgü ve ihtisas amacıyla yapılan görevlendirmelerde liyakat ilkesinin gözardı edilmesi;
bullet Araştırma, konferans, kongre ve sempozyumlara katılabilmeye imkan sağlayacak bursların yetersiz olması ve mevcut bursların “ilişkiler”e göre kayırma-kollama ile tahsis edilmesi; akademik burslar için yarışma ortamının olmaması,
bullet Öğretim elemanlarını rehavet ve ataletten uzaklaştıracak motivasyon, takdir ve ödüllendirme mekanizmalarının olmaması,
bullet Lisans-üstü eğitimde kalitesizlik (yüksek lisans ve doktora giriş sınavlarında kayırmalar, derslerin gayri ciddi yürütülmesi, danışman atamalarında keyfiyet, “düzmece jüriler” oluşturularak bilim uzmanı ve doktora ünvanı dağıtılması, tezlerde bilimsel hırsızlık (plagiarism) yapılması vs.)
bullet Bilgi, liyakat ve erdem gibi ilkelerin lisans ve lisans üstü eğitimde gözardı edilmesi,
bullet Taşra üniversitelerinde öğretim elemanı yetersizliği, kalitesizlik, liyakatsizlik vs. sorunlar,
bullet Rektör, dekan vs. görevlendirmelerinde ve atamalarında yaşanan sorunlar,
bullet ve saire sorunlar.

Tekrar ifade edelim ki,  ülkemizde ciddi ve samimi bir Üniversite Reformu’na başvurmadan önce yapılması gereken ilk iş üniversitelerin yüzyüze bulunduğu sorunların tespit edilmesidir. SWOT analizi, bilimsel anlamda Durum Analizi yapmaya imkan sağlayan tekniklerden birisidir. Ülkemizdeki üniversitelerin  güçlü ve zayıf yönlerinin, globalleşme ve beraberinde getirdiği fırsat ve tehlikelerin vs. ciddi bir analizinin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Yunus Emre’nin sözleri bilim alanında durum analizinin ne denli önemli olduğunu yeterince anlatmıyor mu?

“Sen kendini bilmezsen

Bu nice okumaktır.”


 

horizontal rule

[i] SWOT; İngilizce,  Strength, Weakness, Opportunity, ve Threat kelimelerin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir kısaltmadır. SWOT analizinin amacı bir organizasyonun durum tesbitinin yapılmasıdır. SWOT; iç ve dış durum analizinden oluşur. İç durum analizi, organizasyonun güçlü (strength) ve zayıf (weakness) yönlerini; dış durum analizi ise organizasyonun dış çevrede sahip olduğu fırsatlar (opportunities) ve tehditleri (threats) ortaya koyar.