JAMES M. BUCHANAN'IN BAŞLICA ESERLERİ

 

Buchanan bugün 82 yaşında ve hala çalışmalarını sürdüren bir politik iktisatçıdır. İlk makalesini yazdığı 1949 yılından bugüne 30’a yakın kitap, 300’ü aşkın makale, monografi ve diğer çalışmalarda bulundu. Buchanan’ın savunduğu “çalışma ahlakı” ve bunun “artan getirileri” sayısız bilimsel eserin ortaya çıkmasına sebep oldu ve hala olmaktadır.

 

Buchanan akademik yaşamına kamu maliyesi alanında çalışmalar yaparak başladı. Sonraki yıllarda Buchanan’ın ilgi alanı kamu ekonomisi disiplinine yönelmiştir. Kamu ekonomisi alanında özellikle siyasal karar alma süreci ve bunların analizlerinin yapılması Buchanan’ın ilgi alanını odağını oluşturmuştur. Buchanan piyasa süreci için yapılan analizleri kamu ekonomisi veya kollektif süreç için de yapmaya çalışmış ve önderliğini yaptığı Kamu Tercihi Teorisinin temellerini atmıştır (Aktan, 1994; 41).

Buchanan ve arkadaşları Kamu Tercihi Teorisi doğrultusunda kamu ekonomisinin ve politik sürecin pozitif analizlerini yapmaya çalışmıştır. Bu pozitif çalışmalar sonucu ortaya çıkan normatif öneriler yeni bir programın başlangıcını oluşturmuştur. Bu yeni programın ismi Anayasal Politik İktisattır. Buchanan hem Kamu Tercihi Teorisi hem de Anayasal İktisat konularını bugün bütün dünyaya anlatan ve bunda başarılı olan bir iktisatçıdır. Bu başarıda Buchanan’ın bu konular üzerine yaptığı çalışmaların payı büyüktür.

Buchanan, sadece bu konular ile sınırlı kalmamış, sosyal bilimlerin çoğu alanına ilgi göstermiş Hukuk, Felsefe ve Ahlak alanında önemli eserler ortaya koymuştur. Bütün bu çalışmalarda Buchanan’ın  en temel özelliği hep tutarlı bir yol izlemiş olmasıdır. Buchanan, yazdığı ilk makaleden itibaren bugüne kadar yaptığı bütün çalışmalarda bu tutarlılıktan ödün vermemiştir.  

Buchanan’ın hemen hemen bütün önemli makale ve kitaplarının tekrar basılmasını kapsayan on dokuz ciltlik bir proje “Liberty Fund” isimli bir vakıf tarafından 1999 yılı itibariyle başlatıldı. Bu ciltler sırası ile şöyledir.

Cilt 1, Anayasal Özgürlüğün Mantıksal Temelleri (The Logical Foundation of Constitutional Liberty).

Cilt 2, Devlet Borçlanmasının İlkeleri (Public Principles of Public Debt), 1958.

Cilt 3, Oybirliğinin Hesabı, Anayasal Demokrasinin Mantıksal Temelleri (The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy), Gordon Tullock ile birlikte, 1962.

Cilt 4, Demokratik Süreçte Kamu Maliyesi: Mali Kurumlar ve Bireysel Tercih (Public Finance in Democratic Process: Fiscal Institutions and Individual Choice), 1966.

Cilt 5, Kamusal Malların Arzı ve Talebi (The Demand and Supply of Public Goods), 1968.

Cilt 6, Maliyet ve Tercih:Ekonomik Teori İçerisinde Bir Araştırma (Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory), 1969.

Cilt 7, Özgürlüğün Sınırları: Anarşi ve Leviathan Arasında (The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan), 1975.

Cilt 8, Açık Veren Demokrasi: Lord Keynes’in Politik Mirası (Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes), Richard Wagner ile birlikte, 1978.

Cilt 9, Vergileme Gücü: Mali Anayasanın Analitik Temelleri (The Power to Tax: Analytical Foundation of a Fiscal Constituton), Geoffrey Brennan ile birlikte, 1980.

Cilt 10, Kuralların Nedeni: Anayasal Politik İktisat (The Reason of Rules: Constitutional Political Economy), Geoffrey Brennan ile birlikte, 1985.

Cilt 11, Menfaat ile Değil, İlkeler ile Politika: Ayırımcı Olmayan Demokrasiye Doğru (Politics by Principle, Not Interest: Toward Nondiscriminatory Democracy) Roger D. Congleton ile birlikte, 1998.

Cilt 12, Ekonomik Araştırma ve Mantığı (Economic Inquiry and Its Logic), bu cildin içerisinde Buchanan’ın ekonomi bilimi araştırmaları ile ilgili toplam 44 makalesi yer almaktadır.

Cilt 13,  Kamu Tercihi Olarak Politika (Politics as Public Choice), Bu ciltte Buchanan’ın Kamu Tercihi Teorisi, rant kollama, oylama modelleri ve oylama sürecinde rol alan aktörler ile ilgili toplam 40 makalesi yer almaktadır.

Cilt 14,  Borç ve Vergiler (Debt and Taxes), bu ciltte Buchanan’ın kamu borçlanması, vergileme  ve mali anayasa ile ilgili toplam 40 makalesi bulunmaktadır.

Cilt 15, Dışsallıklar ve Kamu Harcaması (Externalities and Public Expenditure), bu ciltte Buchanan’ın dışsallık, kamusal mallar, kulüp mallar ve kamu harcamaları il ilgili toplam 29 makalesi bulunmaktadır.

Cilt 16, Tercih, Sözleşme ve Anayasalar (Choice, Contract, and Constitutions), bu ciltte Buchanan’ın sözleşmeci paradigma ve anayasal iktisat ile ilgili toplam 41 makalesi bulunmaktadır.

Cilt 17, Moral Bilim ve Moral Düzen (Moral Science and Moral Order), bu ciltte Buchanan’ın ahlak felsefesi, etik kurallar ve adalet ile ilgili toplam 35 makalesi bulunmaktadır.

Cilt 18, Federalizm, Özgürlük ve Hukuk (Federalism, Liberty, and The Law), bu ciltte Buchanan’ın federalizm, federal özgürlük ve hukuk ile ilgili toplam 28 makalesi bulunmaktadır.

Cilt 19, Düşünceler, Kişiler ve Olaylar (Ideas, Persons and Events), bu ciltte Buchanan’ın otobiyografisi, politik iktisatçılar ve deneyimleri ile ilgili yazdıkları 36 çalışmalar yer almaktadır.

Yukarıdaki paragraflardan da anlaşılacağı gibi, 19 ciltlik Buchanan  projesi 11 kitap ve 293 makaleden oluşmuştur. Buchanan’ın bu proje içerisine girmemiş çalışmaları da mevcuttur. Örneğin Nicos Devletoglou ile birlikte yazdıkları “Akademi Anarşi İçerisinde” (Academia in Anarchy, 1970) isimli çalışma, Üniversitelerin, 1960’ların sonlarında, karşılaştıkları öğrenci olayları ve içerisinde bulundukları krizler irdelendiği için kapsam dışı  bırakılmıştır. Bununla birlikte yine Marilyn Flowers ile birlikte kaleme aldıkları ve 1986 yılında 6. baskısını yapan Kamu Maliyesi (Public Finance, 1960) isimli kitap tasnif dışı tutulmuştur. Ayrıca Buchanan’ın tek başına ve arkadaşları ile birlikte yazdıkları çalışmalar bu projede yeni bir sınıflandırmaya tabii tutuldukları için, bu çalışmaların yer aldığı aşağıdaki kitaplar ciltler içerisinde yer almamıştır. Bu çalışmalar şunlardır;

·                   Fiyatlar, Gelir ve Kamu Politikası (Prices, Income and Public Policy), 1959, (C. L. Allen ve M. R. Colberg ile birlikte).

·                   Maliye Teorisi ve Politik İktisat (Fiscal Theory and Political Economy), 1960.

·                   Kamu Tercihi Teorisi: Ekonomi Biliminin Politikaya Uygulanması (Theory of Public Choice: Political Applications of Economics), 1972, (Robert Tollison ile birlikte).

·                   Anayasal Sözleşme İçerinde Özgürlük: Politik İktisatçıların Bakışı, (Freedom in Constitutional Contract: Perspectives of a Political Economist), 1978.

·                   İktisatçılar Ne yapmalı? (What Should Economist Do?, 1979).

·                   Rant Kollayan Toplum Teorisine Doğru (Toward a Theory of the Rent-Seeking Society), 1980,  (Robert D. Tollison ve Gordon Tullock  ile birlikte).

·                   Kamu Tercihi Teorisi II, (The Theory of Public Choice – II), 1984, (Robert Tollison ile birlikte).

·                   Özgürlük, Piyasa ve Devlet: 1980’lerin Politik Ekonomisi, (Liberty, Market, and State: Political Economy in the 1980s), 1986.

·                   İktisat: Öngörülebilir Bilim ve Ahlak Felsefesi Arasında, (Economics: Between Predictive Science and Moral Philosophy), 1987. (Robert D. Tollison ve Viktor J. Vanberg ile birlikte).

·                   Anayasal İktisat Üzerine Araştırmalar, (Explorations into Constitutional Economics), 1989. (Robert D. Tollison ve Viktor J. Vanberg ile birlikte).

·                   Politik İktisat Üzerine Makaleler, (Essays on the Political Economy), 1989.

·                   Anayasal İktisat, (Constitutional Economics), 1991.

·                   Çift Sürmekten Daha İyi: Diğer Kişisel Makaleler, (Better than Plowing: And Other Personal Essays), 1992.

·                   Ahlak ve Ekonomik Süreç, (Ethics and Economic Progress), 1994.

·                   Artan Getirilere Tekrar Dönüş (The Return to Increasing Returns), 1994. (Yong J. Yoon ile birlikte).

Görüldüğü gibi gerçekten çok üretken olan Buchanan bu çalışmaların hemen hemen bütününde yukarıda bahsedilen metodolojisini büyük bir tutarlılık ile takip etmiştir. Bunun izlerini bu çalışmalarda görmek mümkündür.

 

Kaynak: Hakkı Odabaş, James M. Buchanan’ın Kamu Tercihi Ve Anayasal İktisat Alanındaki Katkılarının Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İzmir: DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

Not: Bu bilgiler sayın Odabas'ın izni ile yayınlanmaktadır. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

REFERANSLAR İÇİN TIKLAYINIZ.