AVRUPA BİRLİĞİ’NDE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİNİN GELİŞTİRİLMESİNE

YÖNELİK TEMEL FAALİYET ALANLARI

Prof.Dr.Coşkun Can Aktan

 

 

·           Serbest ve adil seçimler yapılması dahil, demokrasiye geçişin desteklenmesi;

·           Yargı bağımsızlığının desteklenmesi ve güçlendirilmesi (adaletin uygulanması, suç işleyenlerin yargılanması, suçların önlenmesi), parlamentoların ve demokratik seçimlerle işbaşına gelen diğer kurulların faaliyetlerinin desteklenmesi ve kurumsal ve mevzuat reformlarının desteklenmesi yoluyla  hukukun üstünlüğünün ilerletilmesi ve pekiştirilmesi;

·           Yurttaş şikayetlerini inceleme görevlileri ve benzer konumlardaki diğer kişiler dahil insan haklarının korunması ve ilerletilmesi ile ilgili yerel, ulusal ve bölgesel kurumların desteklenmesi;

·           Gönüllü kuruluşların güçlendirilmesi yoluyla çoğulcu bir sivil toplumun desteklenmesi;

·           İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün desteklenmesi yoluyla bağımsız, çoğulcu ve sorumlu medyanın teşvik edilmesi;

·           İnsan hakları alanında öğretim, eğitim ve bilinçlendirme kampanyalarının desteklenmesi;

·           Fırsat eşitliğinin ve ayrım gözetmeme ilkesinin ilerletilmesi;

·           Saydamlığın ve iyi yönetimin(good governance) desteklenmesi, yolsuzluklara karşı mücadelenin desteklenmesi;

·           Barışın tesisine yönelik güven arttırıcı önlemlerin desteklenmesi;

·           Silahlı kuvvetlerin sivil yetkililere karşı sorumlu kılınmasını ve ordu ile polisin rolleri arasında kesin bir ayrımın yapılmasını sağlayacak ulusal çabalar ile ordu ve polis mensuplarına insan hakları eğitimi ve bilgisinin verilmesinin desteklenmesi;

·           Çocuklar, kadınlar, işkence, şiddet ve çatışma kurbanları, göçmenler, mülteciler ve yerlerinden olmuş kişiler başta olmak üzere hassas grupların korunması;

·           Etnik, dinsel ve dilsel azınlıklar ile bunların haklarının ve kültürlerinin korunması;

·           Yerli halkların ve bunların haklarının ve kültürlerinin korunması;

Kaynak:: C.Can Aktan, Türkiye Avrupa Birliği'nin Neresinde? İzmir: EGİAD Yayını, 2000.