bs00877a.gif (1713 bytes)

EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA

tidrulec.gif (123 bytes)


Küreselleşme Çağında Türkiye Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme
İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması
İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırması (1996) 
DPT bölgesel gelişme raporu 1983-1997
Beşeri kalkınma indeksi ve Türkiye analizi
Kalkınmışlık göstergesi olarak beşeri kalkınma indeksi ve Türkiye üzerine bir değerlendirme
İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri
Long-Run Economic Growth: An Interdisciplinary Approach
On the Smithian Origins of 'New' Trade and Growth Theories
Büyüme- İstikrar- Yabancı Sermaye İlişkisi
Dünyada ve Türkiye'de gelir dağılımı ve gelir dağılımını etkileyen faktörler
Dünyada ve Türkiye'de kırsal kalkınma poltikaları ve sürdürülebilir kalkınma A
Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi
Insan Sermayesi ve Ekonomik Büyüme
Enflasyon, istikrar programı ve büyüme
Ekonomik büyüme ve beşeri gelişme
Bölgesel kalkınma ve bölgesel idare
Finansal Kalkınma ve Ekonomik Büyüme
Insan Sermayesi ve Ekonomik Büyüme
İçsel Büyüme Teorileri, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Kamu Politikaları Üzerine -İktisadi Büyüme ve İhracat Performansı
İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması ve Gruplandırılmasına İlişkin bir Çalışma
Kalkınma Stratejileri ve Teşvik Politikalarının Belirlenmesi

Türkiye'de Enflasyon-Ekonomik Büyüme İlişkisi
Büyüme Stratejileri 2004, Türkiye İktisat Kongresi Büyüme Stratejileri Çalışma Grubu Türkiye Ekonomi Kurumu
Türkiye Ekonomisi ve Büyüme Oranının Sürdürülebilirliği
Subcontracting Dynamics and Economic Development: A Study on Textile and Engineering Industries
Kalkınma - Yoksulluk İkilemi Ve Türkiye
Verimlilik ve Büyüme: Türkiye Ekonomisi İçin Ülke Karşılaştırmalı Bir Analiz Cointegration,Causality and Kaldor's Hypothesis:Evidence from Turkey,1946-1995

Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Çevre Korumanın ve Ekonomik Kalkınmanın Karşıtlığı ve Birlikteliği
Teknolojik Yenilik ve Büyüme
Ekonomik Kalkınma Ve Motivasyon Arasındaki İlişki
Durgun Durum Büyümeden İçsel Büyümeye
Kalkınmanın Anlambilimsel Tarihi Ve Kavramsal Kökenleri
Geri Kalmışlık Olgusu Ve Ekonomistik Kalkınma Teorileri (Eleştirel Bir Yaklaşım)
Savunma Harcamalarini Belirleyen Faktörler Ve Ekonomik Büyümeye Etkileri
Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeyle İlişkisi ve Etkin Kullanımı Kalkınmada Zihinsel Emek (Beşeri Sermaye) Faktörü
Kalkınma Yaklaşımları Bağlamında Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının (NGO'ların) Kısa Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme Beşeri Sermaye Teorisi ve Beşeri Sermayenin İktisadi Gelişmedeki Rolü
Stock Markets And Economic Growth : A Causality Test
İçsel Büyüme Modellerinde Fiziksel Sermaye Yatırımlarının Önemi: Uluslararası Verilerle Bir Bakış
Kurumsal Faktörlerin Ekonomik Büyümeye Etkileri
Kalkınmışlık Göstergesi Olarak Beşeri Kalkınma İndeksi Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
Different Arguments for and against the Role and Impact of Foreign Investment on the Development Potentials of Developing Countries: An Overview
Ekonomi-Çevre-Yönetim İlişkisi Bağlamında Bir 21.Yüzyıl Fenomeni:Sürdürülebilir Kalkınma
Nufus Artış Hızının Düşürülmesi İktisadi Kalkınmayı Artırır Mı?
Yap İşlet Devret Modelinde Karşılaşılan Riskler ve Finansal Riskin Önlenmesinde SWAP Tekniğinin Kullanımı
"Ulusal Kalkınmacılık"tan "Küreselleşme"ye
Sürdürülebilir Kalkınma Politikasına Yönelik Gelişmeler
The Role Of Education in Economic Development: A Theoretical Perspective
Türkiye'de Bölgesel Gelişme Politikaları ve Projeleri
Beşeri Sermaye ve Modern Ekonomİk Büyüme
İktisadi Büyüme ve İhracat Performansı
İçsel Büyüme Teorileri, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Kamu Politikaları Üzerine
Finansal Kalkınma ve Ekonomik Büyüme
Büyüme Modelleri Çerçevesinde Yeni Ekonominin Makro Ekonomi Üzerindeki Muhtemel Etkileri DTM
Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Hızlı Büyüme Gelişmiş Ülke Ekonomilerine Zarar Veriyor mu? S.Alev Kaymak
Eğitim, Haberleşme ve Ticari Serbestliğin Ekonomik Büyümeye Katkısı DTM Büyümenin Kaynakları Yönteminin Türkiye'deki Gözlemlerinden Esinlenen Bir Eleştirisi
İçsel Büyüme Kapsamında Devletin Değişen Rolü
Türkiye'de Beşeri Sermaye Ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik Testi (Neo-Klasik Büyüme Teorisi)  Nüfus Artış Hızının Düşürülmesi İktisadi Kalkınmayı Arttırır mı?
Economıc Growth & Productıve Knowledge (Technology) A Simple Growth Model Based On Technological Change
Eğitim-İktisadi Büyüme İlişkisi Ve Türkiye İçin Kointegrasyon Analizi