bs00877a.gif (1713 bytes)

BANKACILIK, FİNANS VE BORSA

tidrulec.gif (123 bytes)

Daha kapsamlı bilgi için lütfen PARASAL İKTİSAT web sayfamızı ziyaret ediniz.  

 

 

Bankacılık Sektörlerine Yabancı Katılımının Etkileri
Gelismekte Olan Ekonomilerde Bankacilik Krizleri
Bankacilik Sektöründe Ölçek Ekonomileri:Türk Ticaret Bankalari Için Bir Maliyet Fonksiyonu

Banka Birleşmeleri ve Satın Almaları
Varlık Yönetimi'nde Son Gelişmeler
Mevduat Sigorta Sisteminin Çeşitli Ülkelerde ve Türkiye'de Uygulaması Bankacılık Sektöründe Finansal Riskin Ölçülmesi ve Gözetiminde Yeni Bir Yaklaşım: "Value at Risk" Metodolojisi
Bankacılık Uygulamasında Ticari İşletme Rehni ve Hukuki Sorunlar

Bankacılıkta Mali Bünye Sorunları ve Yeniden Yapılandırmada Ülke Uygulamaları
Bankalar Kanunu'nda 4491 Sayılı Yasa ile Yapılan Başlıca Değişiklikler

Bankalarda Kurumsal Yönetim - Basle Komite
Dezenflasyon Programının Türk Bankacılık Sistemine Olası Etkileri

Plastik Kart Sistemlerinin Bankalar Arasında Kullanılması
1999 Yılında Türk Bankacılık Sistemindeki Gelişmeler
Bankaların Kredi Riskleri Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirmesi
Elektronik Bankacılık ve Elektronik Para Faaliyetleri İçin Risk Yönetimi
İpoteğin Paraya Çevrilmesiyle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Sermaye Piyasası Kanunu'nda Yapılan Son Değişiklikler
Banka Etkinliğinin Ölçülmesi ve Düşük Enflasyon Sürecinde Bankacılıkta Etkinlik
Finansal Krizlerin Hisse Yoğunluğu Açısından Şirket Performansına Etkileri ve Bankacılık Sektöründe Bir İnceleme
Dünyada Bankacılık: Parmalat Skandalının Finans Dünyasında Bırakacağı İzler
Bankalar İçin Geri Dönüşü Olmayan Bir Yol: Basel II
Hindistan Bankacılık Sektöründe Yaşanan Son Gelişmeler
Kazakistan Bankacılık Sektörü
Türk Bankacılık Sektörünün Sorunları ve Geleceği
Finansal Kriz ve Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması
Bankacılık Sistemi Yeniden Yapılanırken
Türk Bankacılık Sektörü: Sorunlar, Krizler Ve Arayışlar
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Mevduatta Devlet Güvencesi
Brezilya Bankacılık Sektöründe Gelişmeler Ve Beklentiler
Türk Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler ve Finansal Krizi Aşmada Kullanılan Risk Ölçüm Teknikleri
Bankacılık Sektöründe Sermaye Karlılık İlişkisi : Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Bir İnceleme
Decomposition of Bank Risks Under International Overborrowing: The Case Of Turkey

Türk Bankacılığı Nereye Gidiyor
Banka Dışı Mali Kurumlar Ve Sermaye Piyasası Konferansı
Para-Sermayenin Yeniden Yapılandırılması : Türk Özel Bankacılık Sektörü Örneği
Kamunun Aydınlatılması Açısından Finansal Bilgi Kaynakları ve Bağımsız Denetim Fonksiyonu
İpotekli Konut Kredileri ve Türkiye'de Uygulaması
Prospects for Electronic Money: A US - European Comparative Survey Vadeli İşlemler Piyasası
The Likely Impact of Mergers and Acquisitions on the Turkish Banking Sector: A Stylized Model and Simulations
Para Piyasaları, Ekonomik Krizler Ve Bilgi: Türkiye Örneği
Soft Budget Constraints, Government Ownership of Banks and Regulatory Failure: The Political Economy of the Turkish Banking System in the Post-Capital Account Liberalization Era
Bankaların ve Özel Finans Kurumlarının İflası
Krizden İstikrara Doğru Bankacılık Sektörü
AB'ye Girişin Bankacılık Hizmetlerine Etkisi
Türk Bankacılık Sektöründe Aracılık Maliyetleri: Milli Ekonomi Açısından Ayak Bağı mı?
Yeni Büyüme Stratejisi ve Finans Sektörü
Aracılık Maliyetleri - Ekonomik Büyüme İlişkisi
Fiyatlar seviyesindeki değişmelerin mali tablolara etkileri ve enflasyon muhasebesi: enflasyon muhasebesi yöntemlerinden fiyatlar genel seviyesi modeli uygulaması
Sermaye yeterliliği konusunda Basel standartları ve seçilmiş bazı ülkelerdeki uygulamalarının değerlendirilmesi
12 numaralı uluslararası muhasebe standardı ve diğer ülkelerdeki uygulamaları çerçevesinde ertelenmiş vergi ve finansal tablolara yansıması Enflasyonun mali tablolara etkileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mali tablolarının genel fiyat düzeyi muhasebesi modeline göre düzeltilmesi
Ortadoğu'da Bankacılık Sektörü
Offshore Hesaplarının Finansal Vergisel Boyutu ile Ortaya Çıkan Sorunların Değerlendirmesi
Ortadoğu'da Bankacılık Sektörü
Bankacılık Sektörlerine Yabancı Katılımının Etkileri
Management of Exchange Rate Risk in Turkish Banking Sector: A Model and Tests
Treasury's 3-Month Borrowing Rate, Analysis of the Demand Pressures
Financial Market Efficiency in a Developing Economy: The Turkish Case
The Term Structure of Volatility in the Turkish Foreign Exchange: Implications for Option Pricing and Hedging Decisions
Problems with Issuing Foreign Currency and Foreign Indexed Bonds in the Light of Mexican Experience

Japon Bankacılık Sektörü: Son Dönemdeki Gelişmeler, Beklentiler
Bankacı Gözüyle Banka Özelleştirmesi: Bir Anket Çalışması

Bankacılık Sistemlerinde Düzenleyici Rejim ve Temel İlkeler
Bankalarca Ayrılan Karşılıklar: Teorik Yaklaşımlar ve Uluslararası Uygulamalar
Bankalarda İç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin İç ve Dış Denetçiler ile İlişkisi
Euro'nun Ulusal Banknot ve Madeni Paralarla Değişimi ve Karşılaşılması Olası Meseleler
İdare Hukuku Yönüyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Genel Bir Değerlendirmesi
Bankalar Yasası'nda Yer Alan Adli Suç ve Cezalar
Bankaların Müşterilerini İncelemesi (Customer Due Diligence for Banks)
Parasal Aktarım Mekanizmasının Kredi Kanalı ve Türkiye
Son Dönemde Bankacılık Alanında Gerçekleştirilen Yasal ve Düzenleyici Değişiklikler "1999-2001"
Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılık ve Sigortacılık Kesiminin Üretim Hacmindeki Değişmelerin Kaynakları: 1973/1990
Döviz Kuru Rejimleri: İki Kutuplu Görüş Doğru Mu?
İsveç Bankacılık Sistemi
Japonya Mali Krizi
Kur Rejimi Tercihi ve Türkiye
Yeni Medeni Kanun'un Bankaları İlgilendiren Başlıca Farklı Düzenlemeleri Basel II Uzlaşısı'na İlişkin Eleştiriler ve Basel II Uzlaşısı'na İlişkin Eleştiriler ve İyileştirme Önerileri
Doğrudan Tahsilat Sistemi (Direct Debit)
Risk Yönetimi 'İçeri' Aktif Pasif Yönetimi 'Dışarı' (mı?)
2001 Yılında Türk Bankacılık Sistemi

Bankalar İçin Acil Durum ve İş Sürekliliği Planlaması
İç Kontrol Fonksiyonu'nun Bileşenleri
Türkiye Ekonomisinde Finansal Kısıtların Değişen Rolü ve Önemi:1973-1996
Banka Teminat Mektupları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar
Bankacılık Düzenlemeleri Banka Müşterilerine Nasıl Yansır ?  Elektronik Finans: Ekonomik ve Diğer Faktörler
Entelektüel Sermayenin Temel Finansal Tablolar Aracılığıyla Sunulması
Operasyonel Risk ve Yönetimi Melek
Türk Bankacılık Sisteminin Ölçek Ekonomileri Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi: "TBB'nin Değerlendirme ve Önerileri"
Şeffaflığın Önemi Üzerine Bir Değerlendirme
Türkiye'de Bankaların Konsolide Mali Tablo Hazırlamaları ve Konsolide Gözetimi
Finansal Düzenlemelere İlişkin Prensipler: "Dinamik Portföy Yaklaşımı"
Birden Çok Alacaklı Faaliyetine Global Yaklaşım İlkeleri
Bankacılık Krizlerinin Çözümü ve Banka Yeniden Yapılandırmasında İzlenen Temel Politika ve Uygulamalar "Meksika ve Kore Deneyimlerinin Karşılaştırması"
Özel Sektör Bono ve Tahvil İhraçlarının Gelişememesinin Nedenleri, Alınması Gereken Önlemler ve Düzenlemeler
Kredi Karşılıklarına İlişkin Düzenlemeler ve Vergi Uygulamaları
Banka Birleşmeleri ve Devralmaları Sorunlar, Önlemler ve Öneriler
Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü: Dea-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması
Dezenflasyon Programının Türk Bankacılık Sistemine Olası Etkileri
Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi
Vadeli İşlemler Piyasasının Finans Sektöründeki Rolü
"Geçiş Sürecinde Bankalarda Risk Yönetimi" Konulu Konferans
Bankacılıkta Verimlilik Konferansı - 26 Ocak 2001
Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Uygulamasının Önemi ve Etkileri

Varlık Yönetimi'nde Son Gelişmeler
Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye'de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri
Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Japonya Örneği
Excessive Risk-Taking, Banking Sector Fragility, and Banking Crises
Türkiye'de Enflasyona Endeksli Kamu Menkul Kıymetlerinin Çıkarılmasına İlişkin Bir Çalışma 
Bankalararası Para Piyasası
Bankacılık Sektörünün Yabancı Para Pozisyon Açığı: Türkiye Örneği
The real exchange rate definitions and calculations
Mikro Girişimcilere Yönelik Finansman Stratejisi: Mikro Finansman
Finansal Yenilikler ve Piyasa Üzerine Etkileri : Türkiye Örneği
Treasury's 3-Month Borrowing Rate, Analysis of the Demand Pressures
Türk Bankacılık Sisteminde Karlılığın Belirleyicileri 1997-2000
Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi
Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti: (1996-2000)
Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz Marjının Modellenmesi
Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi -- Ülke Örnekleri Enflasyonla Mücadele Programı, Tüketici Kredileri ve Muhtemel Riskleri Türk Bankacılık Sektöründeki Son Gelişmeler: BDDK'nın Rolü
Dünyada Bankacılık - Birleşme ve Satın Almalar

Bankacılık Krizlerinin Çözümünde Japonya Deneyimi
Güney Kore'de Uygulanan Bankacılık Reformu  
Arjantin krizinin global bankacılık sistemine etkileri
Dünyada Bankacılık - Private Banking ve Geleceği
Dünyada Bankacılık - Rus Merkez Bankası'nın Endişeleri
Ekonominin hamalı- Bankacılık sektörü
Finansal Varlık Değerleme Modeli ve Modelin Uygulama Alanları
Döviz Opsiyonları Ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri
Bankacılıkta Aktif-Pasif Yönetimi
Mali Sektör Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Bugün Gelinen Nokta
Yurtdışı Gelirlerinin Beyanı ve OFFSHORE BANKACILIĞI
Bankacılıkta Toplam Kalite
Mortgage-Backed Securities (MBSs): Evolutionary Response of The MBS Market to Risks Associated With These Securities
Reel Döviz Kuru Tanımları ve Hesaplama Yöntemleri
Vadeli fiyat sözleşmeleri
 
Türk Bankacılık Sistemindeki Yapısal Değişimler Ekseninde Formal ve Formal Olmayan Finans Sektörü
4389 Sayılı Bankalar Kanununda 4672 Sayılı Kanunla Gerçekleştirilen Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Bankacılıkta Mali Bünye Sorunları ve Yeniden Yapılandırmada Ülke Uygulamaları
Etkin Bankacılık Denetiminde Temel Prensipler: Türkiye ve Diğer Ülke Uygulamaları
Faiz Swap'i ve Fiyatlamasi
Finanasal Sistemin Yeniden Yapılandırılması: Tayland Uygulaması
Türk Bankacılık Sisteminde Tahsili Gecikmiş Alacakların Tasfiyesi ve Şirket Borçlarının Yapılandırılması
Bankacılık, Banka Dışı Mali Kurumlar İle Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları
Finansal Kararlara Genel Denge Yaklaşımı
Gelişmiş Dünya Borsaları Arasındaki Korelasyon, Gecikme ve Öncelik İlişkileri
Kredi Kartları ve Tüketici Kredileri
Londra Döviz Piyasası
Repo, Ters Repo ve Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri
Bankacılık Sisteminde Riskler ve Gelecekteki Risk Beklentileri
Bankacılık Sektöründeki Sorunlar ve Gelişmeler
Seçilmiş Ülkelerde Borç Yeniden Yapılandırması Uygulamalar
Finansal Liberalleşmenin sorgulanmasının Nedenleri 
Finansal Yenilikler ve Piyasa Üzerine Etkileri : Türkiye Örneği
İMKB Endeksinin PARCH Modellemesi
Bireysel Yatırımcılar Açısından Finansal Bilgi Sisteminin Sermaye Piyasasında Etkinliğinin Analizi
Sermaye Piyasasında Dereceleme
Kamunun Aydınlatılması Açısından Finansal Bilgi Kaynakları Ve Bağımsız Denetim Fonksiyonu
İçeriden Öğrenenler Ticareti (Insıder Tradıng) Ve Türkiye'de Muhasebenin Yatırımcılara Bilgi Sağlama Sorumluluğu

İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve İş Ahlâkı
The Relationship Between Exchange Rates and Stock Prices: A Causality Analysis
Türkiye'de Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Gören Firmaların Halka İlk Arz ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Sınıflayıcı (Classifier) Sistem ile IMKB'de Yeni Bir Anomali Gozlemi
Evaluation of Portfoilo Performance of Turkish Investment Fund
Hisse Senedi Getirileri ve Makroekonomik Değişkenlerin Koentegrasyon ve Nedensellik İlişkileri
The Performance of IPOS In Istanbul Stock Exchange In Year 2000
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB) İçin Zayıf Etkinlik Sınaması : Stokastik Birim Kök ve Kalman Filtre Yaklaşımı
39 No'lu Ums ve Tms'nin Uyumlaştırılması
Daily Volatility in the Turkish Foreign Exchange Market
January Effect, Yes. What About Mark Twain Effect?
Day of the Week Effects: New Evidence from an Emerging Stock Market
Some Empirics of the Turkish Stock Market
The Term Structure of Volatility in the Turkish Stock Market
Stock Market Efficiency in a Developing Economy: Evidence from Turkey
Informational Efficiency of the Istanbul Securities Exchange and Some Rationale for Public Regulation

Menkul Kiymetlerin Degerlemesi Konusunda Uluslararasi Muhasebe Standartlarinda Yapilan Degisiklikler-IAS 39
Bir Finanslama Araci Olarak Warrantlar ve Muhasebelestirilmesi
An Analysis of Exchange Market Pressure and Monetary Policy:Evidence from Turkey
Istanbul Menkul Kiymetler Borsasinda Ilk Halka Arzlarin Uzun Vadeli Fiyat Performanslarinin Ölçülmesi
Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi Getirilerindeki Volatilitenin ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi
Bilanço Dışı İşlemler
Piyasa Disiplini
Dolarizasyon Tartışması
Genel Kredi Sınırları Hakkında Avrupa Birliği Düzenlemeleri

Özel Sektör Bono ve Tahvil İhraçlarının Gelişmemesinin Nedenleri, Alınması Gereken Önlemler ve Düzenlemeler
Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Dr. Adnan Deynekli
Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler
Bankacılık Sektörü İştiraklerine İlişkin Avrupa Birliği Düzenlemeleri
Büyük Risklerin Ölçülmesi ve Denetlenmesi
Risk Yoğunlaşmalarına İlişkin Prensipleri
2000 Yılında Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi
4672 Sayılı Kanun ile Bankalar Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler
Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler
Bankalar Kanunu'ndaki Son Değişikliklerin Değerlendirmesi
Devletin Mali Rolünün Gözden Geçirilmesi: Uluslararası Perspektif
IMKB'de Fiyat-Hacim Iliskisi: Granger Nedensellik Testi
Birleşik Amaç Fonksiyonlu Portföy Seçimi Modelinin İmkb-30 Endeksine Uygulanması
Vadeli Islemler Piyasalarinda Elektronik Ticaret ve IMKB Vadeli Islemler Piyasası
Implementation of Stock Index Futures on Istanbul Stock Exchange
Is There a Semi-Monthly Effect in the Turkish Stock Market?  Risk-return-volume relationship in an emerging stock market
Use of Time-Frequency Representations in the Analysis of Stock Market Data

Online Yatırımlar ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme
Borsa.net - Makaleler sayfası