bs00877a.gif (1713 bytes)

ULUSLARARASI İKTİSAT

tidrulec.gif (123 bytes)


 

Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Ticaret Müzakerelerinin Geleceği
Uluslararası Tahkim Nedir? Ne değildir?
Türkiye'nin Dış Ekonomik İlişkileri
Uluslararası Rekabet Gücüne Kavramsal Bir Yaklaşım
Avrasya Jeopolitiğinde Türkiye
Global Bir Ekonomide Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Rekabet
Uluslararası Rekabet Gücü Göstergeleri Türkiye Örneği
Serbest Bölgelerin Ülkemiz Ekonomisindeki Yeri Ve Önemi
Serbest Bölgeler:Teorik Yaklaşım
Kırgızistan'da Türk Yatırımcılarının Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Yolları
Döviz Kuru Politikaları
Küreselleşme Nereye Götürüyor? Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Verimlilik ve Gelir Dağılımı
Yabancı Sermaye Ve A.B.D.'Ye Yönelik Portföy Yatırımları
Bebek Endüstri Tezinin Ampirik Testi: Türkiye İmalat Sanayi İçin Bir Uygulama 1981-1993
Türkiye'nin Ekonomik İlişkilerinde İş Konseylerinin Rolü
Çok Taraflı Ulaştırma Düzenlemeleri
Uluslararası Finansal Bütünleşme ve Ekonomik Büyüme

Uluslararasilasma Süreci
Dünyada yabancı sermaye akımları
Doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin uluslar arası düzenlemeler
Uluslararası tahkim alanında Türkiye'de gerçekleştirilen yasal düzenlemeler Gelişmekte Olan Ülkelerde Kurulan Uluslararası Çok Ortaklı Girişimlerde Bilgi Edinimi ve Yerel Ortağa Yansıması
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicilerinin Günümüzdeki Geçerliliği
Türkiye -Sovyetler Birliği Ekonomik Ve Mali İlişkilerinde Tarihsel Gelişimi

Türk dış ticaretinde ülke ve sektör açısından stratejik planlama
Ulaştırma Sistemi Ve Dış Ticaretimiz
Ulaştırmanın Dış Ticaretimizdeki Lojistik Önemi
Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye'nin Dış Ticareti Üzerindeki Etkisi
Dış Ticaret Rejimindeki Değişimlerin İthalatın Fiyat ve Gelir Esneklikleri Üzerine Etkisi
İthalatta Koruma Önlemleri ile Tarım ve Gıda Fiyatları
Trade Protection Measures, Agricultural and Food Prices
Çin Malları İstilasına Karşı Başvurulabilecek Hukuki Yollar
Küresel Rekabet Ekseninde İhracatçı Firmalar İçin Bir Risk Faktörü: Sosyal Ve Ekolojik Damping

Türk Rekabet Politikası Ve Rekabet Politikasından Beklentiler
Polonya Perakende Piyasas
Serbest Ticaret Anlaşmalarının Ülkemiz Ticaretine Etkisi
Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye'nin Dış Ticareti Üzerindeki Etkisi
Ulaştırmanın Dış Ticaretimizdeki Lojistik Önemi
Ulaştırma Sistemi Ve Dış Ticaretimiz  
AB Pazarında Rakip Ülkelerin Kur Gelişmeleri Ve Rekabet Gücümüze Etkileri Dünyada Ve Türkiye'de Bor Ve Toryum
Dünyada Ve Türkiye'de Petrol
Irak Savaşının Gölgesinde Türkiye Ortadoğu Ülkeleri Ticari İlişkileri
Türkiye Dış Ticaret Stratejisi

Cumhuriyetin 80. Yılında Genel İthalat Politikası
1923-2003 Döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Ticaret Politikaları
Cumhuriyetin 80. Yılında 1923-2003 Türk Dış Ticaretinin Gelişiminin Kısa Tarihçesi
Cumhuriyetin 80. Yılında İhracatımızda Son Gelişmeler
Türkiye-Avrupa Birliği (AB) İlişkilerindeki Gelişmeler Ve AB İle Dış Ticaretimiz Dünü, Bugünü Ve Geleceği İle Serbest Bölgelerimiz
Türkiye Dış Ticaret Stratejisi
Irak Savaşının Gölgesinde Türkiye Ortadoğu Ülkeleri Ticari İlişkileri
Dış Ticareti Etkileyen Faktörler Ve Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirmesi
Türkiye'nin Dış Ticareti 1997-2000
Küresel Pazarlama Kapsamında Dünya Otomotiv Sanayii Ve Türkiye Otomotiv Sanayinin Durumu
Cumhuriyet Döneminde Dış Ticaretimiz
Dünya Ticaretindeki Gelişmeler (Ocak 1999)

İhracatta Bir Örgütlenme Modeli Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve Dış Ticaretteki Performansları
Uluslararası Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi Ve GATS: İktisat Politikası Sorunları Ve Çözüm Önerileri

İhracatçı Birlikleri
Avrupa Birliği Sürecinde Serbest Bölgeler
Türkiye ile Yunanistan Arasındaki Ticari ve Ekonomik İlişkiler
Marka İmajı Ve İhracata Etkileri
Komşu Ülkelerle Ticaretimiz

Serbest Bölgelerin Olası Makroekonomik Etkileri ve Düşündürdükleri
199O'lı Yıllarda Trabzon'da Sosyo-Ekonomik Yapı ve Dış Ticaretteki Gelişme Eğilimleri

Ticaret Politikası Araçları İle Dahilde İşleme Rejimi Arasındaki Hassas Denge Ülkemizde de Kurulabilir mi?
İhracatımız Açısından Ticaret Politikası Araçlarının İrdelenmesi ve Bu Araçlardan Korunma Yöntemlerine İlişkin Öneriler
Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ülkemizde Uygulanan İthalat Politikalarına Genel Bir Bakış
DTÖ Anlaşmazlıların Halli Sisteminin Dampinge Karşı Önlemler ile Telafi Edici Önlemler Bağlamında Genel Bir Değerlendirmesi
Gümrük Birliği Çerçevesinde Dampinge Karşı Uygulamalar, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Türkiye'nin Dış Ticaretinin Mallar ve Ülkeler Açısından Konsantrasyon Analizi (1975-1998)
Türkiye'nin Önündeki Bir Önemli Dış Ticaret Kolaylığı: Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi
Ticaretin Küreselleşmesi Sürecinde Uluslararası Rekabet Sistemi İhtiyacı
Dış Ticarette Ayrımcılığın Önlenmesi ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Serbest ve Adil Rekabet:Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Bağlamında Bir Değerlendirme
ABD'nin İhracatı Teşvik Sistemi
KOBİ'lerin Dış Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Ve Bir Uygulama
Reel Döviz Kuru Hareketleri Ve Sektörel Dış Ticaret Fiyatları (Yansıma Üzerine VAR Analizi)
Afrika Umut Mu?
Ulusal Dış Ticaret Mevzuatı'nın Hukuki Çerçevesi
Pazara Giriş İmkanları Ve Japonya
Hedef Ülke Dış Ticaret Şirketleri (HÜDTS)
Küresel Rekabet Ortamında Küçük Ve Orta Boy İşletmelerin Yeniden Yapılanması
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Dış Ticari İlişkilerin Kolaylaştırılması Dış Ticaretimizin Korelasyon Yöntemi İle Madde Grupları Bazında Analizi Global Değişim, Stratejik Ticaret Politikası Ve Türkiye İçin Bir Ticaret Senaryosu
İhracatımız Açısından Ticaret Politikası Araçlarının İrdelenmesi ve Bu Araçlardan Korunma Yöntemlerine İlişkin Önerile
Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Olarak Örgütlenmeleri
Vadeli Ürün (Emtia) Borsaları Ve Dış Ticaret Açısından Önemi
İhracatta Devamlılığın Önemi Ve Ülkemizdeki Durum
Standart Ve Teknik Düzenleme
Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Uluslararası Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Temel Yönetim Sorunları
Korunma Önlemleri İle Diğer Ticaret Politikası Araçlarının Birlikte İrdelenmesi Türkiye'nin Dış Ticaretinin Bugünü Ve 21.Yüzyıla Doğru Muhtemel Gelişmeler Dış Ticaretin Finansmanı

Reel döviz kuru, ihracat ve ithalat arasındaki ilişki
Çin'in dış ticaret ve yatırım rejiminin liberalleştirilmesinin birbirinin karşıtı iki görüş tarafından yorumlanması
Global Ticaretin Pasaportu: Iso 14000 - Çevre Yönetim Sistemi
Gelişmekte Olan Ülkelerde Kurulan Uluslararası Çok Ortaklı Girişimlerde Bilgi Edinimi ve Yerel Ortağa Yansıması

Asya Krizinin Türkiye İhracatı Üzerine Muhtemel Etkileri
Dış Ticaretin Finansmaninda Factoring ve Factoring'in Hukuki Çerçevesi
Ulusal Dış ticaretin Mevzuatının Hukuki Çerçevesi
Pazara Giriş Stratejileri ve Türkiye İçin Bir Pazara Giriş Modeli
Türk Firmalarının Uluslararası Pazarlarda Rekabet Stratejileri
Dünden Bugüne Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler
İhracat Teşvikleri
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) - DPT Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme
Türkiye-İslam Ülkeleri Dış Ticareti
Dış Ticarette Çevre Koruma Kaynaklı Tarife Dışı Teknik Engeller ve Türk Sanayii için Eylem Planı
Korunma Önlemleri ile Diğer Ticaret Politikası Araçlarının Birlikte İrdelenmesi Dış Ticaretin Önündeki Engeller ve Çevresel Kriterler ile Dış Ticaret İlişkisi Küresel Rekabet ve İşbirliği

Yabancı Sermaye Çekimi - Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşmaları
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Yedinci Zirvesi
AGİT Ekonomi Boyutu Yükümlülüklerinin Güncelleştirilmesi
Fikri Mülkiyet Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)
Hazar Bölgesi'nde Enerji Politikaları:Avrupa'nın Ve A.B.D.'nin Konseptleri
Bakü-Ceyhan: Bitmeyen Senfoni
Eğrisiyle Doğrusuyla Türkmen Gazı Ve Türkiye
Türkiye-Çin İlişkilerinin Boyutları Ve Engelleri
Cari İşlemler Hesabına Çeşitli Yaklaşımlar, Sürdürülebilirlik ve Türkiye Örneği
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Gelişmekte Olan Ülkelere Yönlendirici Politikalar
Reel Döviz Kuru Tanımları ve Hesaplama Yöntemleri
Directions of Trade Flows and Labor Movements between High- And Low-Population Growth Countries: An Overlapping Generations General Equilibrium Analysis
Denge Döviz Kuru
Uluslararası Rekabet Gücü Göstergeleri Türkiye Örneği
Alternatif Döviz Kuru Sistemleri
Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Ekonomik Entegrasyon: Mercosur Örneği
Türkiye'de Yatırım Ortamı
Dış Politika ve Dış Ekonomik İlişkilerin Yönetimi
Türkiye'nin Dış Ekonomik İlişkileri
Afganistan'ın Yeniden İmarına Yönelik Uluslararası Girişimler ve Türkiye
Teknoloji ve Transferi
Teknoloji Transferinde Fikri ve Sınai Haklar
Teknoloji Transferi: Türkiye İçin Bir Model Denemesi
Uluslararası Teknoloji Transfer Süreci ve Yöntemleri
Global Bir Ekonomide Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Rekabet
Orta Avrupa Ülkelerinde Yabancı Sermaye Yatırımları ve Özelleştirme
Çin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Çekmede Neden Başarılıdır :İşlem Maliyetleri Yaklaşımı
Türkiye - Rusya Federasyonu Ekonomik ve Ticari İlişkileri

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri İle Ekonomik Sosyal Kültürel İlişkiler-Bölgeye Yabancı İlgisi Ve Beklentiler

Kalkınmada Opec Yardım Kuruluşları Ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu
Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Ticari ve Ekonomik İlişkileri Hakkında Değerlendirme
Son Ödünç Verme Mercii'nin Nitelikleri (Ya da IMF'ye İhtiyaç Var Mı?)
Uluslararasılaşan Finans ve Finansal Düzenlemelere Yeni Yaklaşımlar

Türkiye'nin Dış Ekonomik İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Raporu
Türkiye'nin İkili Dış Yardımları (1992 - 1996)
Uluslararası Teknoloji Transfer Süreci ve Yöntemler
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarında Karar Alma Prosedürü Küreselleşme ve Kurumsal Yönetim
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesive Türkiye'de Örnek Uygulama "Konya Karapınar"
En Az Gelişmiş Ülkeler
G-20 Ülkeleri 
Enerji Diplomasisi
Doğu Asya'da Teknolojik Yetenek ve Sınai Derinleşme: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sanayi Politikası Sonuçları
Tahkim
Dış politika ve dış ekonomik ilişkilerin yönetimi
Türkiye'nin Diğer Ülkelerle İkili İlişkileri: Değerlendirme ve Öneriler
Milletler Arası Anlaşma ve Sözleşmeler Kronolojisi 1956-2000
OECD Ekonomik Görünüm Raporu
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütünün Dünü, Bugünü ve Geleceği
Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Raporu
Hükümetdışı Kuruluşların (NGO) Dünya Ekonomik ve Sosyal Gelişimindeki Rolleri
21. Yüzyılda Enerji Kullanımı
İstikrar Paktı ve Türkiye
Petrol Fiyatlarının Ekonomilere Etkisi