HASTALIĞIN ADI: KAYNAK DAĞILIMINDA ETKİNSİZLİK

 

Hastalığın tanımı

Piyasa ekonomisinin kendi tabii işleyişi içerisinde üretim faktörlerinin coğrafi ve sektörel dağılımında ortaya çıkan dengesizliklerdir.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

Ekonomide sektörler arasında kaynak dağılımında dengesizlikler olabilir.

Ekonomide coğrafi bölgeler ve yerleşim alanları arasında üretim faktörlerinin dağılımında dengesizlikler olabilir.

 

Hastalığın nedenleri

Doğa şartlarının (iklim, ekime elverişli toprakların olmaması, su kaynaklarındaki yetersizlik vs.) bazı coğrafi alanlara ve yerleşim alanlarına üretim faktörlerinin mobilitesini yavaşlatması,

Özel sektör yatırımlarının büyük şehirler ve civarında toplanmış olması,

Devlet tarafından özel sektör yatırımlarının mobilitesini sağlayacak önlemlerin alınmamış olması,

Özel sektörün kaynaklarının yetersiz olduğu coğrafi alanlarda ve sektörlerde devletin “özel girişimciliği ikame” rolünü üstlenmemiş ya da ihmal etmiş olması vs.

 

Hastalığın tedavisi

Devlet tarafından bölgeler arası gelişmiş farklılıklarını azaltacak bir Bölgesel Kalkınma Stratejisi oluşturulmalıdır.

Devlet tarafından tüm sektörlerde dengeli kalkınmayı sağlayacak bir Sektörel Kalkınma Stratejisi oluşturulmalıdır.

Bölgesel ve sektörel dengesizliği azaltacak etkin teşvik politikaları uygulanmalıdır.

GGGGeri kalmış bölgelerde öncelikle maddi altyapı hizmetleri ile eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulmasına çalışılmalıdır.

Kapsamlı bir mülkiyet reformu yapılarak hazine arazilerinin ve topraklarının bedelsiz ve/veya çok uygun koşullarla halka dağıtımı yapılmalı ve böylece mülkiyet yaygınlaştırılmalıdır.

İşsizliğin çözümü için yaygın bilgi ve beceri geliştirme programları yürürlüğe konulmalıdır.

© C.C.Aktan. 2001.