HASTALIĞIN ADI: VERGİ SÖMÜRÜSÜ

 

Hastalığın tanımı

Vergi sömürüsü, halkın ağır vergiler altında ezilmesi anlamına gelmektedir. Daha geniş anlamda, devletin vergi, resim, harç, aidat, katkı payı ve benzeri mali yükümlülükler ihdas ederek bireyleri ve kurumları ağır vergi tazyiki altında tutmasıdır.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

Vergi sömürüsü, vergileme süreci içerisinde ortaya çıkan bir ekonomik hastalıktır.

 

Hastalığın nedenleri

Kamu harcamalarının sürekli olarak artması zaman içerisinde sözkonusu harcamaların vergilerle finansmanını kaçınılmaz kılar. Hükümetler, giderek artan bütçe açıklarını ya vergi oranlarını arttırmak ya da yeni vergiler getirmek suretiyle finanse etmeye çalışırlar.

Devletin vergileme hakkı ve yetkisini sınırsızca kullanarak, bu hak ve yetkisini suiistimal etmesi vergi sömürüsünün ana nedenidir.

 

Hastalığın tedavisi

Siyasal iktidarların hangi konular üzerinden vergi alacakları sosyal sözleşme belgesi olarak kabul edilen anayasa içerisinde açık olarak önceden belirlenmelidir.

Vergi oranları anayasa içerisinde tek oranlı olarak belirlenmelidir. Yine anayasa içerisinde maksimum vergi oranı belirlenerek hükümetlerin bu oranının üzerinde halkı ağır vergi yükü altında ezmeleri engellenmelidir.

Vergi oranlarının arttırılması ve/veya yeni vergiler ihdas edilebilmesi ancak parlamentonun üye tam sayısının belirli çoğunluk oranına (beşte dört, dörtte üç gibi) bağlanmalıdır vs.

© C.C.Aktan. 2001.