TÜRKİYE’NİN İHRACAT YAPISI

 

Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarına bakıldığında sanayi ve ticari altyapı bakımından Osmanlı’dan pek de parlak olmayan bir miras devraldığı görülmektedir. Genel ekonomi ve dış ticaret politikalarında radikal değişikliklere gidilmesi, 1929 yılından sonraya rastlamaktadır. Bu yıldan itibaren korumacı ve müdahaleci bir dış ticaret politikası uygulanmaya başlanmıştır. Aynı dönemde ekonomi politikalarının temel hedefi, ekonomik açıdan kendi kendine yeterli yapı oluşturmak olarak belirlenmiş, ihracat ise ekonominin ana hedefleri arasındaki gerilerde kalmıştır. 60’lı yıllarda ithal ikameci politikalar uygulanmaya başlanmış ve bu yolla sanayileşmeye çalışılmıştır. Bu politika 1980’lere kadar geçerliliğini korumuştur.

1980 yılı Türk ekonomisi ve dış ticaret politikaları açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır. 24 Ocak Kararları ile birlikte, ülke ekonomisinin serbest piyasa mekanizması kurallarına göre işlemesini sağlamak ve dünya ekonomisi ile bütünleşmeyi gerçekleştirmek için “ihracata dayalı sanayileşme” stratejisi benimsenmiştir. Bu dönemde, ihracatı arttırmak için sağlıklı politikalar oluşturulup, uygulamaya konulmuş ve bürokratik engeller büyük ölçüde azaltılmıştır.

Bu kararların alınıp, ihracatın desteklenmesiyle birlikte, dış ticaret hacmi ve özellikle ihracatta önemli artışlar gerçekleşmiş ve ihracatın ürün kompozisyonu da büyük oranda değişmiştir. Türkiye’nin 1980 yılında 2.9 milyar dolar olan ihracatı 2001 yılına  gelindiğinde 31 milyar dolar düzeyine çıkmıştır. İhracat içinde tarım ürünleri payı hızla gerilerken sanayi mallarının payı radikal bir şekilde artış göstermiştir. Nitekim 1980 yılında % 36 olan sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı 2000 yılına gelindiğinde % 81.7’ye ulaşmıştır. Yıllar itibariyle ihracat kompozisyonunda görülen farklılaşma, ülkedeki değişimin yönünü de göstermektedir. Bu noktada sanayi malları ihracatında hazır giyim, dokumacılık ürünleri ve makinelerin araçlarının önemli bir yeri vardır. (Bkz: Tablo-1 ve Tablo-2)

 

Tablo 1- Dış Ticaret Değerleri (milyon$)

 

Yıl

 

 

İhracat

 

 

İthalat

 

 

Dış Ticaret Dengesi

 

 

Dış Ticaret Hacmi

İhracatın

İthalatı

Karşılama

Oranı  (%)

Değer

Değişim

(%)

Değer

Değişim

(%)

Değer

Değişim

(%)

Değer

Değişim

(%)

 

1990

12,959,288

11.5

22,302,126

41.2

-9,342,838

124.2

35,261,414

28.6

58.1

 

1991

13,593,462

4.9

21,047,014

-5.6

-7,453,552

-20.2

34,640,476

-1.8

64.6

 

1992

14,714,629

8.2

22,871,055

8.7

-8,156,426

9.4

37,585,684

8.5

64.3

 

1993

15,345,067

4.3

29,428,370

28.7

-14,083,303

72.7

44,773,437

19.1

52.1

 

1994

18,105,872

18.0

23,270,019

-20.9

-5,164,147

-63.3

41,375,891

-7.6

77.8

 

1995

21,637,041

19.5

35,709,011

53.5

-14,071,970

172.5

57,346,052

38.6

60.6

 

1996

23,224,465

7.3

43,626,642

22.2

-20,402,178

45.0

66,851,107

16.6

53.2

 

1997

26,261,072

13.1

48,558,721

11.3

-22,297,649

9.3

74,819,792

11.9

54.1

 

1998

26,973,952

2.7

45,921,392

-5.4

-18,947,440

-15.0

72,895,344

-2.6

58.7

 

1999

26,587,225

-1.4

40,671,272

-11.4

-14,084,047

-25.7

67,258,497

-7.7

65.4

 

2000

27,774,906

4.5

54,502,821

34.0

-26,727,915

89.8

82,277,727

22.3

51.0

 

2001

31,334,216

12.8

41,399,083

-24.0

-10,064,867

-62.3

72,733,299

-11.6

75.7

 

Kaynak: DİE (2002) Dış Ticaret İstatistikleri, www.die.gov.tr

 

Tablo 2 - Ekonomik Faaliyetlere (USSS, 3. Rev) Göre İhracat (Bin Dolar)

 

Sektörler

Haziran

2001

 

2002

 Değişim

Değer

(%)

 

Değer

(%)

(%)

İ H R A C A T

 

 

 

 

 

Genel toplam

2,561,640

100.0

2,613,299

100.0

2.0

 

 

 

 

 

 

Tarım ve Ormancılık

167,119

6.5

110,227

4.2

-34.0

Balıkçılık

1,908

0.1

1,469

0.1

-23.0

Madencilik ve Taşocakçılığı

37,635

1.5

23,165

0.9

-38.4

İmalat

2,352,322

91.8

2,475,718

94.7

5.2

Diğer

2,657

0.1

2,720

0.1

2.4

Kaynak: DİE, Dış Ticaret İstatistikleri, www.die.gov.tr

 

1980’li yılların başında uygulamaya konulan liberalleşme ve ihracatı teşvik politikaları sonucu Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı pay, bu gelişmeye paralel olarak hızla artmıştır. Dünya ile entegrasyon çabaları sonucunda; Türkiye ihracatının 1980 yılında dünya ihracatı içerisinde %0,15 olan payı 1985’te % 0.43’e, 1998 yılında da %0,52 düzeyine çıkmıştır.  2001 yılı itibariyle sözkonusu oran % 0.47’ler civarındadır. (Tablo-3)

 

Tablo 3- Türkiye İhracatının Dünya İhracatındaki Payı (Milyar $)

Yıllar

Dünya İhracatı

Türkiye İhracatı

Pay (%)

1938

23

0,12

0,49

1948

58

0,20

0,34

1958

107

0,25

0,23

1980

1.940

2,91

0,15

1985

1.832

7,96

0,43

1990

3.377

12,96

0,38

1991

3.493

13,59

0,39

1992

3.750

14,72

0,39

1993

3.747

15,35

0,41

1994

4.110

18,11

0,44

1995

4.925

21,64

0,44

1996

5.115

23,22

0,45

1997

5.295

26,25

0,50

1998

5.186

26,97

0,52

1999

5.625

26.00

0.50

2000

6.364

26.60

0.40

2001

6.162

31.20

0.52

Kaynak: DTM, Türkiye İhracatının Dünya İhracatındaki Payı, http://www.foreigntrade.gov.tr/TICARET/ihrstr/tarih.htm ve WTO(2001), WTO 2001, http://www.wto.org/english/news_e/pres01_e/pr249_e.htm#table1.5

 

Türkiye ile dünya ihracatı arasında büyüyen sektörler yapı açısından önemli farklılıklar göstermektedir. Türkiye’nin ihracatında hala emek-yoğun ve nispeten düşük teknoloji gerektiren sektörlerin ağırlığı hissedilirken, dünya ihracatında ileri teknoloji içeren, bilgi yoğun ve katma değeri yüksek sektörlerin ilk sıraları aldığı görülmektedir. (Tablo-4)

Tablo 4- Türkiye’nin İhracat Performansı (Milyon $)

Ürün Grupları

Miktar-1997   ( Milyon $)

Büyüme 93-97 (%)

İhracattaki Payı (%)

Hammaddeler

5.987

9

23

Hammadde yoğun ürünler

1.026

21

4

İşgücü yoğun ürünler

11.284

15

43

Teknoloji yoğun ürünler

2.406

19

9

İnsan sermayesi yoğun ürünler

5.296

15

20

 Kaynak: International Trade Center (1999) http://www.intracen.org/itc/services/ rau/turk-t.pdf

 

 

Tablo 4’de görüldüğü gibi, işgücü yoğun ürünler ihracat içinde yaklaşık yüzde 43’lük bir paya sahiptir. Teknoloji yoğun ürünlerin ise toplam ihracat içinde ancak %9 payı bulunmaktadır. Dolayısıyla, gelecek yıllarda dünya pazarlarında rekabet etmek ve ihracatını artırmak isteyen Türkiye'nin mutlaka dünyadaki değişime uygun olarak, katma değeri yüksek, sermaye ve bilgi yoğun, ileri teknolojili sektörlere doğru yönelmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Ülkeler itibariyle ihracat rakamlarını incelediğimizde Almanya’nın uzun yıllardır ihracat açısından birinci pazar olduğu görülmektedir. 1990 yıllardan beri sürekli artış gösteren Almanya ihracatı 5,5 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. Ancak, toplam ihracat içindeki payına bakıldığında 1990’lı yılların başında toplam ihracat içinde yüzde 23,3 olan pay,  2000 yılında yüzde 18,6 düzeyine düşmüştür. İhracat açısından en iyi ikinci partner ise ABD’dir. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat 2000 yılında yüzde 28,7 gibi yüksek bir oranda artarak 3,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 1990 yılında bu değer 968 milyon dolar iken toplam ihracat içindeki payı yüzde 7,5 civarındaydı. 2000 yılında ise ulaşılan 3,1 milyar dolarlık ihracat ile ABD’nin toplam ihracat içindeki payı 11,3’e yükselmiştir. (Tablo-5)

Tablo 5- İhracatta İlk 10 Ülke

Ülkeler

Haziran

2001

2002

Değer

(%)

 

Değer

(%)

 

Genel toplam

2,561,640

100.0

2,613,299

100.0

1-

Almanya

443,730

17.3

442,708

16.9

2-

A.B.D.

271,767

10.6

285,876

10.9

3-

İngiltere

193,329

7.5

227,145

8.7

4-

Fransa

164,691

6.4

186,631

7.1

5-

İtalya

207,107

8.1

165,994

6.4

6-

Hollanda

71,021

2.8

78,103

3.0

7-

İspanya

77,521

3.0

73,560

2.8

8-

Rusya

56,964

2.2

68,090

2.6

9-

İsrail

53,991

2.1

57,825

2.2

10-

Belçika ve Lüksemburg

61,858

2.4

53,984

2.1

Kaynak: DTM, İstatistikler, http://www.dtm.gov.tr/ead/ticaret/trk00/dstic00tablo_22.xls

Yeni ekonominin katılımına zorunlu kıldığı ekonomik entegrasyonlara göre ihracat incelendiğinde Avrupa’nın oldukça önemli bir konuma sahiptir. Özellikle, Avrupa Birliği bu bölgede ticaret hacmimizin yüksek seyrettiği grubu oluşturmaktadır. NAFTA (ABD, Kanada, Meksika) ülkelerine ihracatta belirgin bir artış görülmektedir. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine yapılan ihracat 1999 yılında yüzde 42,5 oranında düşerek 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, 2000 yılında yaşanan yüzde 7,6 oranındaki artış ile ihracat 1,6 milyar dolara ulaşmıştır. (Tablo-6)

Tablo 6- İhracatın Ülke Grupları İtibariyle Dağılımı (Milyon Dolar)

 

Ülke Grupları

Haziran

2001

 

2002

 Değişim

Değer

(%)

 

Değer

(%)

(%)

 

 

 

 

 

 

İ  H  R  A  C  A  T

 

 

 

 

 

Genel toplam

2,561,640

100.0

2,613,299

100.0

2.0

 

 

 

 

 

 

A-OECD ÜLKELERİ

1,743,428

68.1

1,801,370

68.9

3.3

  1-Avrupa Birliği Ülkeleri

1,367,577

53.4

1,394,705

53.4

2.0

  2-EFTA Ülkeleri

27,511

1.1

28,842

1.1

4.8

  3-Diğer OECD Ülkeleri

348,340

13.6

377,823

14.5

8.5

 

 

 

 

 

 

B-TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ

64,071

2.5

91,149

3.5

42.3

 

 

 

 

 

 

C-OECD ÜYESİ OLMAYAN ÜLKELER

754,142

29.4

720,780

27.6

-4.4

   1-Avrupa Ülkeleri

175,851

6.9

221,636

8.5

26.0

   2-Afrika Ülkeleri

128,760

5.0

119,842

4.6

-6.9

   3-Amerika Ülkeleri

39,227

1.5

13,790

0.5

-64.8

   4-Orta Doğu Ülkeleri

256,968

10.0

239,530

9.2

-6.8

   5-Diğer Asya Ülkeleri

129,603

5.1

117,056

4.5

-9.7

   6-Diğer Ülkeler

23,733

0.9

8,927

0.3

-62.4

Seçilmiş ülke grupları

 

 

 

 

 

   Karadeniz Ekonomik İşbirliği

205,390

8.0

220,078

8.4

7.2

   Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

72,650

2.8

84,040

3.2

15.7

   Bağımsız Devletler Topluluğu

134,846

5.3

142,866

5.5

5.9

   Türk Cumhuriyetleri

44,684

1.7

41,846

1.6

-6.4

    İslam Konferansı Teşkilatı

374,236

14.6

345,629

13.2

-7.6

Kaynak: DİE, Dış Ticaret İstatistikleri, www.die.gov.tr

Kaynak: Prof.Dr. C.Can Aktan, Yrd.Doç.Dr.Emin Çivi ve Yrd.Doç.Dr.İstiklal Y. Vural " İhracat Stratejisi", (II. Muhammet Külünk İhracat Araştırmaları Yarışması, Birincilik Ödülü.)