DIŞ TİCARET KONUSUNDA MUHTELİF WEB KAYNAKLAR

(TÜRKÇE)


Dünden Bugüne Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler 

İhracatımız Açısından Ticaret Politikası Araçlarının İrdelenmesi ve Bu Araçlardan Korunma Yöntemlerine İlişkin Öneriler

Türkiye'nin Dış Ticaretinin Bugünü Ve 21.Yüzyıla Doğru Muhtemel Gelişmeler
Dış Ticaretin Finansmanı

İhracat Teşvikleri  

Türkiye'nin Dış Ticaretinin Mallar ve Ülkeler Açısından Konsantrasyon Analizi (1975-1998)

Ulusal Dış ticaretin Mevzuatının Hukuki Çerçevesi
Avrupa Birliği Sürecinde Serbest Bölgeler
Türkiye ile Yunanistan Arasındaki Ticari ve Ekonomik İlişkiler
Marka İmajı Ve İhracata Etkileri
Komşu Ülkelerle Ticaretimiz  

Dış Ticarette Çevre Koruma Kaynaklı Tarife Dışı Teknik Engeller ve Türk Sanayii için Eylem Planı
Korunma Önlemleri ile Diğer Ticaret Politikası Araçlarının Birlikte İrdelenmesi
Dış Ticaretin Önündeki Engeller ve Çevresel Kriterler ile Dış Ticaret İlişkisi
Serbest Bölgelerin Olası Makroekonomik Etkileri ve Düşündürdükleri
Ticaret Politikası Araçları İle Dahilde İşleme Rejimi Arasındaki Hassas Denge Ülkemizde de Kurulabilir mi?
Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ülkemizde Uygulanan İthalat Politikalarına Genel Bir Bakış
DTÖ Anlaşmazlıların Halli Sisteminin Dampinge Karşı Önlemler ile Telafi Edici Önlemler Bağlamında Genel Bir Değerlendirmesi
Gümrük Birliği Çerçevesinde Dampinge Karşı Uygulamalar, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ticaretin Küreselleşmesi Sürecinde Uluslararası Rekabet Sistemi İhtiyacı
Dış Ticarette Ayrımcılığın Önlenmesi ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Serbest ve Adil Rekabet:Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Bağlamında Bir Değerlendirme
ABD'nin İhracatı Teşvik Sistemi
KOBİ'lerin Dış Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Ve Bir Uygulama
Ulusal Dış Ticaret Mevzuatı'nın Hukuki Çerçevesi
Hedef Ülke Dış Ticaret Şirketleri
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Dış Ticari İlişkilerin Kolaylaştırılması
Dış Ticaretimizin Korelasyon Yöntemi İle Madde Grupları Bazında Analizi
Global Değişim, Stratejik Ticaret Politikası Ve Türkiye İçin Bir Ticaret Senaryosu
İhracatımız Açısından Ticaret Politikası Araçlarının İrdelenmesi ve Bu Araçlardan Korunma Yöntemlerine İlişkin Öneriler
Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Olarak Örgütlenmeleri Vadeli Ürün (Emtia) Borsaları Ve Dış Ticaret Açısından Önemi
İhracatta Devamlılığın Önemi Ve Ülkemizdeki Durum Haydar Güçlü
Standart Ve Teknik Düzenleme
Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Uluslararası Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Temel Yönetim Sorunları
Korunma Önlemleri İle Diğer Ticaret Politikası Araçlarının Birlikte İrdelenmesi
Global Ticaretin Pasaportu: Iso 14000 - Çevre Yönetim Sistemi
Gelişmekte Olan Ülkelerde Kurulan Uluslararası Çok Ortaklı Girişimlerde Bilgi Edinimi ve Yerel Ortağa Yansıması
Asya Krizinin Türkiye İhracatı Üzerine Muhtemel Etkileri  
Dış Ticaretin Finansmaninda Factoring ve Factoring'in Hukuki Çerçevesi (2001)
Pazara Giriş Stratejileri ve Türkiye İçin Bir Pazara Giriş Modeli
Türk Firmalarının Uluslararası Pazarlarda Rekabet Stratejileri
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) - DPT Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme 
Türkiye-İslam Ülkeleri Dış Ticareti DPT (1996)