KURUMSAL MALİYE POLİTİKASI

WWW.CANAKTAN.ORG

 Geleneksel Maliye Politikasından...

Maliye politikası, mali araçların (vergiler, kamu harcamaları, bütçe, borçlanma ve borç yönetimi vs.) ekonomi politikası yönetiminde kullanılmasını ifade eder. Bir başka ifadeyle, maliye politikası; makro-ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak vergi politikası, kamu harcamaları politikası, bütçe politikası, borçlanma ve borç yönetimi politikaları gibi araçların kullanılması anlamına gelmektedir. Keynezyen iktisadi düşünce ile ortaya çıkmış olan geleneksel maliye politikası, mali araçların ekonomi politikası yönetiminde aktif olarak kullanılmasını savunur. Keynezyen maliye politikası bu bakımdan “müdahaleci maliye politikası” olarak da adlandırılabilir.

... Kurumsal Maliye Politikasına.

Önemle belirtelim ki, geleneksel maliye politikası özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yüzyılın sonlarına değin tüm dünyada yaygın olarak uygulama alanı bulmuştur. 21. Yüzyılın başlarından itibaren ise dünyada –özellikle gelişmiş ülkelerde- geleneksel maliye politikasının giderek terk edildiği ve bunun yerine kurallara dayalı maliye politikasının hakim olduğu görülmektedir.

 

© COPYRIGHT 2007-2009 ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG