11.gif (376 bytes) KAMU BORÇLANMASI 

-BORÇLANMA VE BORÇ YÖNETİMİ TEORİSİ VE POLİTİKASI-

bar42.gif (664 bytes)

TÜRKÇE KAYNAKLAR

James M. Buchanan, "Borç Finansmanının Ahlaki Boyutu" (Çev: H.Tandırcıoğlu)

James M. Buchanan, "Kamu Borçlanması" (Çev: H.Tandırcıoğlu)

James M. Buchanan, "Devlet Borçlanması ve Sermaye Oluşumu", (Çev:E.Hepaksaz)

Coşkun Can Aktan, "Borçlanma Yetkisinin Sınırlandırılması ve Ekonomik Anayasa"

Türkiye'nin Borç Gelişimi Sorunlar-Öneriler
Devletin Dış Borçlanmasının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri
Public Debt in Turkey
İç Borçlanma Alanında Gelişmeler
İç Borç Duyuruları
Dış Proje Kredileri Kullanım Kılavuzu
Dış Borç Geri Ödemeleri
Türkiye'de Dış Borçların İktisadi Büyüme ve Enflasyon Üzerine Etkisi: Granger Nedensellik Testi
Borç Yönetim Ofisi ve Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Çalışma
Borç Yönetimi ve Para Politikalarının Koordinasyonu
Dünden Bugüne Borçlarımız
Türkiye'de Dış Borç Sorunu, Dış Borçların Sürdürülebilirliği ve Dış Borçların Sınırlandırılması

High Public Debt and Effects of News on Interest Rates
"Türkiye'de Kamu Borç Servisinin Bütçe İçi Etkileri : 1950-2001"
"Kamu Kesimi Borçlanmasının Reel Kesim Üzerindeki Etkileri" 
"Borçlanmanın Konsolide Bütçe Kaynak Yapısı Üzerine Etkisi"
"Türkiye'de İç Borçlanma - Yoksulluk Dinamikleri: 1990-2002"
"Kamu Borçlanması, Ahlaki Riziko ve Politik Yozlaşma"
İç Borç İdaresi: Maliye Politikası Aracı Olarak Faiz Dışı Fazla
Iç Kamusal Borçlarin Fiyatlar Üzerine Etkileri
Politik Bütçe Döngüleri Bağlamında İç ve Dış Borçlanmanın Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi
"Kamu Kesimi İç Borçlanma İşlemlerinin Hukuki Niteliği"
"Kamu Borçlanması, İstikrar Programları ve Uygulanan Maliye Politikalarının Kalitesi : Genel Sorunlar ve Türkiye Üzerine Gözlemler"
"Finansal Piyasalar ve İç Borçlanma Maliyetleri Arasındaki İlişki: Türkiye ve AB Ülkeleri Arasında Bir Karşılaştırma"
"Türkiye'de Dış Borç Yönetiminin Koordinasyonu ve Yabancı Ülke Uygulamaları"
"Dünya Bankası'ndan Sağlanan Kredilerin Denetimi"
"Dış Proje Kredilerinin Bütçe Üzerindeki Etkileri"
"Kamusal Borç Yönetiminde Enflasyonun Oynadığı Rol ve Türkiye Gerçeği"
"Risk Analizine Dayalı Kamu Borç Yönetimi"
"Türkiye'de Yap-İşlet-Devret Modeli ve Kamu Borçlanması"