11.gif (376 bytes) MALİYE HUKUKU

bar42.gif (664 bytes)

TÜRKÇE KAYNAKLAR

İNGİLİZCE KAYNAKLAR

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (ÜLKELERİN VERGİ SİSTEMLERİ)

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU ALANINDA DANIŞMANLIK YAPAN BAŞLICA KURULUŞLAR

bar42.gif (664 bytes)

TÜRKÇE KAYNAKLAR

Alirıza Gökbunar, "Türk Vergi Sisteminde Reform Gereği"

Prof.Dr.Coşkun Can Aktan'ın Kamu Maliyesi Üzerine Başlıca Yazıları

Peter A.G. von Bergeijk, "Vergi İndirimlerinin Arz ve Talep Etkileri" (Çeviren:Kamil Güngör)

Alirıza Gökbunar, "Vergileme İlkeleri ve Küreselleşme"

Dilek Dileyici ve Özlem Özkıvrak, Yeni Yüzyılda Mali ve Parasal Politikalarda Yeniden Yapılanma

Kamil Tüğen, "Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma Süreci İçerisinde Uygulanan Vergi Politikaları ve Değerlendirilmesi"

Abba Lerner, "Fonksiyonel Maliye", ( Çev:Hikmet Oray Yalçın)

Alvin Hansen, "Eski Maliye Politikasına Karşı Yeni Maliye Politikası", (Çev:Ufuk Gençel)

James Poterba, "Kamu Maliyesi ve Kamu Tercihi", (Çev: Hakkı Odabaş)

Richard Musgrave, "Merit Mallar", (Çev:M.Seferoğlu)

Türkiye'de Vergi Yapısı Ve 1980'den Sonra Sektörel Vergi Yüklerinin Gelişimi. Devlet Planlama Teşkilatı.

Türkiye'de Katma Değer Vergisi Uygulamasının Değerlendirilmesi Ve Efektif Katma Değer Vergisi Oranlarının Hesaplanması. Devlet Planlama Teşkilatı.

Duz Oranli ve Tuketim Tabanli Vergi Sistemi

Türk Vergi Yargısı Sisteminin Etkinliği

Kamu Maliyesi'nde Saydamlık

Parlamento Bütçe Denetim Komisyonu: Yapı ve İşleyiş

Dış Proje Kredisi Kullanan Kamu Yatırımlarının Gelişimi Ve Değerlendirilmesi (1988-1997). Devlet Planlama Teşkilatı.

Konsolide Bütçe Dengesinde Yapısal Ve Devresel Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı.

T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Mudurlugu Web Sayfasi

DPT. Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu/1996

Elektronik Ticarette Vergileme

Vergi Kanunları/Yargitay Web Sayfasindan Ulasilabilir

Enflasyon Muhasebesi Ve Bu Bağlamda Türk Vergi Sisteminde Yer Alan Düzenlemele/ Mehmet Yüce

Kamu Harcamalarının Özel Yatırımlara Etkileri, 1970-2001
Kamu İhale Kanunu Değişikliklerinin İhale Usulleri Açısından Değerlendirilmesi
Küreselleşmenin Modern Devlet Maliyesine Etkileri

Kamu Kesimi
Profiles of Turkish Public Sector Projects for Foreign Funding

Türkiye'de Ekonomik ve Sosyal Konsey
Topluma Sunulan Hizmetlerin Kapsami ve Nitelikleriyle Finansman Yöntemlerindeki Degisim ve Etkinlik Açisindan Degerlendirilmesi Are the Conditions for Ricardian Equivalence Theorem Likely to Hold in Developing Countries?
Kamu Açiklari Ile Enflasyon Arasindaki Iliskinin Analizi ve Degerlendirmesi
Kamu Harcamalari, Kamu Gelirleri ve Keynesçi Politikalar:Bir Nedensellik Analizi

Mali Açık Nasıl Ölçülür?
Modern Maliyenin İflası Ve Mali Gelenekçiliğin Zaferi
Küreselleşmenin Modern Devlet Maliyesine Etkileri
Kamu İstihdamının Rasyonalizasyonu
Kamu Harcama Politikalarının Denetlenmesi ve Performansa Dayalı Bütçe
AB ve Türkiye'de iç mali kontrol sistemi
Devlet Reformu Nihai Raporu
Kamu Reformunda Uluslararası Deneyim
Sürekli Kalite Geliştirme Ve Kamu Bütçeleme Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Projesi
1980 Sonrası Uygulanan Maliye Politikaları Ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri
1980 Sonrası Harcama Politikaları
Küreselleşme Sürecinin Ekonomi Üzerindeki Etkileri ve Kamu Harcamaları
Kamu Maliyesinde Kamu İşletmeciliğinin Yeri ve Analizi (Döner Sermaye İşletmelerinin Analizi)
Kamu Açıklarının Finansmanında Hazine İşlemleri ( Borç Yönetimi ve Borçlanma )
Borçlanma Dışında Kullanılan Dış Proje Kredisi Uygulamaları (Devirli Garantili Krediler)
Türkiye'de Kamu Harcamalarının GSMH İçindeki Payının Analizi ve Ülkeler Arası Karşılaştırma
Dış Borçlanma, Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Etkin Bir Finansman Yöntemi Midir?
Devlet ve Kamu Hizmeti Anlayışlarında Yeni Eğilimler
Yap-İşlet-Devret Modeli ve Uluslararası Tahkim
Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi
Dış Proje Kredisi Kullanan Kamu Yatırımlarının Gelişimi ve Değerlendirilmesi (1988-1997)
Kamu Yatırım Projelerinin Planlanması ve Analizi (1996)
Yeni Yüzyılda Mali ve Parasal Politikalarda Yeniden Yapılanma
Türkiye'de Enflasyona Endeksli Kamu Menkul Kıymetlerinin Çıkarılmasına İlişkin Bir Çalışma
Finanse Edilebilir Kamu Açığı
Dış Proje Kredisi Kullanan Kamu Yatırımlarının Gelişimi ve Değerlendirilmesi (1988-1997)
Kamu Yatırım Projelerinin Planlanması ve Analizi
Kamu Kesimi Finansmanında Vergi Dışı Normal Gelirler İle Özel Gelirler ve Fonlar
Şeffaflık - Türk Kamu Mali Yönetimi Mali Saydamlık Standartlarının Neresinde- IMF İyi Uygulamalar Tüzüğü Temelinde Bir Değerlendirme Genel Olarak Denetim ve KİT'lerin Dış Denetimi Sorunlar-Çözüm Önerileri
Dış Proje Kredisi Kullanan Kamu Yatırımlarının Gelişimi ve Değerlendirmesi
Dünyada ve Türkiye'de Yüksek Denetim Kurumları

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları ve Türkiye Uygulaması

Reklamın Finansal Ve Vergisel Boyutu
Kayıtdışı İstihdamın Finansal Ve Vergisel Boyutu

Güney Kore ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Kamusal Finansman açısından Karşılaştırmalı Analizi
KİT Görev Zararları ve Yap-İşlet Devret Modeline Bir Örnek -İzmit Su projesi-
Yarı Mali İşlemler
Kamu Sektörü İtibariyle Mali Etki Hesaplaması: Türkiye Uygulaması

İrlanda Kamu İdaresinde Yönetişim ve Hesap Verme Sorumluluğu
Sendikasyon Kredilerinde Vergi
Türkiye'de Geriye Doğru Vergileme ve Verginin Hukukiliği İlkesinin İhlali
Çağdaş Eğilimler Çerçevesinde Türkiye'de Vergi İdaresinin Modernizasyonuna Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi
Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumunu Etkileyen Faktörler
Bütçe Kanunu İle Vergi Kanunlarında Düzenleme Yapılması
Vergi Hukuku ve Bütçe Politikalarında Vergi Harcaması Olgusu ve Uygulanabilir Etkinliği
Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımında önemli noktalar

Yeni Yasal Mal Rejimi ve Veraset ve Intikal Vergisi
Vergi Sisteminin Bütünselligi ve Artan Oranlilik
Vergilendirme Politikasi,Gelir ve Ikame Etkileri Açisindan Izlenebilecek Gelir Vergisi Politikasinin Degerlendirilmesi
Vergilendirilebilir Gelir Kavrami,Geliri Belirleyen Teoriler ve Türk Gelir Vergisinde Yer Alan Gelir Tanimlamasi
Ithalde Alinan Katma Deger Vergisi ve Günümüzdeki Önemi
Industrial Subsidies
Konjektürel Denge Hedefleri Açisindan Sübvansiyon Olgusu 1990 Sonrasi Konumu
Hindistan'da Kisisel Harcama Vergisi Uygulamasi ve Basarisizlik Nedenlerinin Degerlendirilmesi
Vergi Erozyonu Açisindan Gelir Vergisinde Yer Alan Müesseselerin Analizi

Vergi Ve Bürokrasi Reformları

Türk Vergi Yargısı Sisteminin Etkinliği
Türkiye'de Katma Değer Vergisi Uygulamasının Değerlendirilmesi ve Efektif Katma Değer Vergisi Oranlarının Hesaplanması
Türkiye'de Kurumlar Vergisi Uygulamasının Firma Davranışları Üzerindeki Etkileri
Türkiye'de vergi yapısı ve 1980'den sonra sektörel vergi yüklerinin gelişimi
Türkiye'de Yatırımları Teşvik Edici Vergi Politikaları Ve Etkinliği
Vergi Aflarının Vergi Uyumuna Etkisi
Vergi Reformları Ve Türk Vergi Sisteminde Reformların Genel Bir Değerlendirilmesi
Enflasyonun Vergi Gelirlerinin Reel Değeri Üzerindeki Etkisi (Tanzi Etkisi)

Menkul Sermaye İradlarının Beyanındaki Özellikler
Hukuki Açıdan Yevmiye Defteri ve Kapanış Tasdiki
Vergi İadesi
Dönem Sonu İşlemleri

Ayın Son Günlerinde Yapılan Satışlarda KDV Beyanı ve İndirimi

Özel İnşaat İşlerinde Çalışan İşçilerin Vergilendirilmesi
Vergi Suçunun Unsurları, Tanımı ve Cezaları

KDV Uygulaması Açısından Kur Farklarının Durumu

Örtülü Sermaye Nedir?

Sakatlık Nedeniyle Erken Emeklilik

Vergi Usul Kanununda yer alan Kanuni ve idari süreler

Vergiyi Kim Ödüyor?
Bir Vergi Politikasızlığı Örneği ;4369 ve 4444 Sayılı Yasalarla Yapılan Düzenlemelerde Gelirin Kavranmasına İlişkin Yaklaşımlar Yrd. Türkiye'de 1980 - 2000 Döneminde Gerçekleşen Gelir Dağılımının İzlenen Vergi Politikası İle Yapılan Eğitim ve Sağlık Harcamalarıyla İlişkisi KDV İade Sistemi ve Yeminli Mali Müşavirlerin İşlevi

Vergi sisteminde yeni stratejiler Yüklenen Vergi
Globalleşme ve Vergilemedeki Mali Boşluklar
Vergi Yasalarındaki Değişiklikler Kime Ne Getirdi?
Türk Vergi Yargısı Sisteminin Etkinliği
Kayıtdışı Ekonomi Ve Vergileme
"Tobin Vergisi" Önerisi
Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Reformu
ABD Vergi Sistemi
Vergi Muhabesinin Kurallarının Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri: Ülkemizde Finansal Kiralamanın Raporlanması
Vergi sistemine ilişkin ihtiyaçlar
The Theory Of Optimal Taxation and New Approaches: A Survey
Türkiye'de vergi idaresinin modernizasyonu açısından vergi kimlik numarasının değerlendirilmesi
Düz Oranlı Ve Tüketim Tabanlı Vergi Sistemi: ABD'de Yaşanan Tartışmalar Ve Bu Tartışmalardan Çıkartılabilecek Dersler
Vergi Mevzuatı Kapsamında Suç Delilleri Hakkında Değerlendirmeler

Küreselleşen Dünyada Vergi Politikası: Vergi Politikasında Dönüşüm Ve Küresel Sorunlar
Vergi Denetiminde Fonksiyonel Yapı ve Denetime Özgü Beklentiler
Vergilerin Emek Arzı Üzerindeki Gelir, İkame ve Mali Etkileri
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve Türkiye

Vergi Politikalarının Üretim Ve İhracata Etkileri
Çağdaş Eğilimler Çerçevesinde Türkiye'de Vergi İdaresinin Modernizasyonuna Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi

Türkiye'de Uygulanan Teşvik Politikaları

Teşvik belgeli yatırımlarda sabit yatırım-istihdam ilişkisi (1999-2000 Yılları)
Teşvik Politikalarının Yönlendirme Gücü
Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi
Türkiye'de Uygulanan KOBİ Teşvik Politikası ve KOBİ Teşvik Politikası ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Türkiye'de Yatırım Teşvik Uygulamaları

Devlet Yardımları ve Kobi Kredileri
Yatırımlarda Devlet Yardımları ile İlgili Mevzuat

KOBİ Teşvik İstatistikleri
1990-2002 Yıllarında Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nce Düzenlenen Genel ve Kobi Yatırım Teşvik Belgeleri
Teşvik Politikaları ve Doğrudan Sermaye Yatırımları
Türkiye'de Yatırımlara Sağlanan Teşvikler ve Etkinliği

Türkiye'de Uygulanan Yatırım Teşvik Politikaları (1968-1998)
1995 ve 1996 Yıllarında teşvikli yatırımlarda sabit yatırım-istihdam ilişkisi.
1996-2000 Yıllarında Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nce Düzenlenen Yatırım Teşvik ve Kobi Yatırım Teşvik Belgeleri
 

 


 

 

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (ÜLKELERİN VERGİ SİSTEMLERİ)

Belize Income Tax

Business Coalition for Tax Reform in Australia

Canada Customs and Revenue Agency

Canadian Tax Federation (CTF)

Canadian Taxpayers Federation

China's Reform of the Taxation System

Chinese Business Tax

Cross Border Tax and Transactions

Flinders University International Tax Index

France: Taxation of Electronic Commerce

German Tax Directory

German-Taxation.com

Global Taxes

Hong Kong Inland Revenue

Indian Income Tax

Inland Revenue - UK

International Sales Tax Refund Corporation

International Tax & Asset Preservation, LLC

International Tax and Investment Center

International Tax Planning Association

International Tax Policy

International Tax Specialist

International Tax Statistics

International Taxation and Fiscal Affairs

International Taxation from a U.S. Perspective

International Taxation from a U.S. Perspective

Irish Revenue

The Italian Fiscal System

Italian Taxation System

Japanese Taxation System

Malaysian Institute of Taxation

Monaco's Taxation System

Netherland Ministry of Finance

New Zealand Inland Revenue

New Zealand Treasury

The Polish Tax System

Republic of Lithuania Law on Taxes on Profits of Legal Persons

Romania Ministry of Finance

Ross Tax World

Saudi Arabia Tax

Singapore Tax Site

Tawainese Tax Information

Tax Havens Eye

Tax Havens of the World

Tax Information of Canada

Tax On Australia

Tax Online

The Tax Page

Tax Reform and Older Australians

Tax Reform Australia

Taxation in France

Taxation in Guam

Taxation in Switzerland

TaxLaw Articles - UK

TaxZONE - UK

Top 10 International Tax Issues

UK Corporate Tax Law

United Kingdom Business Tax Issues

VAT Focus - UK

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU ALANINDA DANIŞMANLIK YAPAN BAŞLICA KURULUŞLAR

Arthur Andersen

Deloitte& touche

KPMG Peat Marwick

McGladrey& Pullen

Pricewaterhouse Coopers