SOSYAL POLİTİKA KONUSUNDA MUHTELİF MAKALELER

Bireysel Emeklilik Rejimi Üzerine
Küreselleşme Bağlamında Çocuk İstihdamı ve Önlenmesine Yönelik Çabalar
Gemi Adamlarının Çalışma Süreleri
Askerlik Borçlanmasının Sigortalılık Süresine Etkisi (Askerlik Borçlanmasında Ne Değişti?)
İtibari Hizmet Müessesesi Ve İtibari Hizmetle İlgili Bazı Uygulama Sorunları
2000'li Yıllarda Türkiye'nin ILO Serüvenine Bir Bakış
4641 Sayılı Ekonomik Sosyal Konsey Kanunu Yürürlüğe Girdi
Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Askerlik Yükümlülüğü Ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar
Müteahhit Eliyle Yaptırılan İşlerde, İşçi Hakları Bakımından Kamu Tüzel Kişilerinin Yetki ve Sorumlulukları
Çalışma Sürelerinin Esnekliği ve Esnek Zaman Modeli
Kamu Ve Vakıf Üniversitelerindeki Akademik Personelin İş Tatmin Düzeyinin Karşılaştırılması
The Impact of the Age on the Job Satisfaction of Turkish Academicians
Yüksek Öğretimde İş Tatmini ve Tatminsizliği -
Hizmet Akdi ile Çalışan Ücretlilerin Üzerindeki Dolaylı ve Dolaysız Vergi Yükleri
Endüstri ilişkilerinde değişimin yeni boyutları
Çalışan Çocukların Sorunları Ve Çözüm Yolları
Çalişanların Örgütsel Bağdaşımlarının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlilik Ve Örgütsel Adalet Algiları
İşgörenlerin Evden Çalışmaya İlişkin Tutumları: Bireysel Özellikler ve İş Sürükleyicileri Açısından Bir Uygulama
Türkiye'de çocuk ve genç işçiliği
İş Güvencesi
Yabancıların Çalışma İzinleri
Kobilerde Çalışanların Sorunları Üzerine Bir Araştırma
Yönetim Tarzı ve Çalışma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı ve Takdir Edilme Duygusu ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiler : Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
Asgari Ücretin Verilere Dayalı Tespitinde Güçlükler
Kalifiye İşgücünün Yetiştirilmesinde Eğitim Kurumu-İşletme İşbirliği: Türkiye Uygulaması
Çalışma Yaşamı Kalitesinin Tipik ve Atipik İstihdam Açısından İncelenmesi

"İstihdam Politikaları" Semineri Ve "İstihdamda Yeni Yaklaşımlar" Paneli
"Çalışma Hayatında Değişim Ve Türk Çalışma Mevzuatı" Semineri
Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokullarinda Okuyan Öğrencilerin Çalişma Hayatından Beklentileri Üzerine Bir Değerlendirme Esnek Üretimde İşçiler ve Sendikalar, Post Fordizm'de Üretim Esnekleşirken İşçiye Neler Oluyor?
Yeni Çalışma Biçimleri ve İşe İlişkin Tutumlar
Sosyal Diyalog, Temel Nitelikleri ve Türkiye'de Sosyal Diyaloğa İlişkin Genel Bir Değerlendirme
İşportacılık: Günümüz Kentlerinde Cankurtaran Meslek
Yeni Teknolojiler ve Değişen Endüstri İlişkileri
Türk Çalışma Mevzuatının Geliştirilmesinde Çalışma Meclislerinin Katkısı

2000'li Yıllarda Çalışan İnsan
AB'de kayıtdışı çalışma konusunda izlenen politikalar ve Türkiye açısından değerlendirme
İş Yaşamı Ve Mesleki Eğitim Açısından Meslek Standartları, Sınav Ve Sertifikasyon Sisteminin Önemi 
Ulusal Meslek Standartları
Çağdaş bir iş kanununa doğru: İş güvencesi, kıdem tazminatı, esneklik ilişkileri semineri
Modern Sosyal Devlet Yolunda İspanya' da Sosyal Güvenlik
Şili Sosyal Güvenlik Sisteminde Sağlık ve Emeklilik Sigortalarında Yaşanan Değişimler
Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Sosyal Güvenlik Hakkı
Askerlik Borçlanmasının Sigortalılık Süresine Etkisi (Askerlik Borçlanmasında Ne Değişti?)
Grevin İşçiler Tarafindan Reddi
Sosyal Sigortalarda, Risklerin Birleşmesi: Birden Fazla Gelir ve Aylık Bağlanması
Ülkemiz Açisindan Gümrük Birliği Sürecinde Ücret Seviyesinin Önemi Ve Sosyal Damping
Sosyal Güvenlik Sistemimiz İçin Yeni Bir Tecrübe: Özel Emeklilik Fonları

İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi
Türkiye'nin Vizyonu : XXI. Yüzyıl'da "Çağı Yakalamak  
Avrupa Birliği Ülkelerinde Aktif İşgücü Politikaları Ve İsveç Uygulama Sonuçları
Dünya Endüstri İlişkilerini Şekillendirecek Yeni Bir Oluşum - Dünya Çalışma Konseyi ve Volkswagen Modeli 
Çalışma Hayatında Yeniden Yapılanma
Tele Çalışma Geleceğin Çalışma Şekli Olabilir mi?
Gelirler Politikasının Uygulanmasında Sosyal Tarafların Rolü
Yeni Teknolojilerin Çalışma İlişkilerine Etkileri
Bilgi Çağında Çalışma İlişkiler
İstihdam Odaklı Yatırım Ve Teşvik Politikalarına İlişkin Görüşler - İktibas 
Tanzimat Öncesi (Klasik Dönem) Osmanlı Devletinde Sosyal Güvenlik 
Gelirler Politikasının Uygulanmasında Sosyal Tarafların Rolü  
Tele Çalışma Geleceğin Çalışma Şekli mi?
Turizm Sektörünün İstihdam Yaratmadaki Etkisi
Avrupa Birliğinde Kayıtdışı Çalışma Konusunda İzlenen Çalışmalar Ve Türkiye Açısından Değerlendirme
Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı
Dualist (Ikili) Isgücü Piyasasi Teorisi
The Impact Of Age On The Job Satisfaction Of Turkish Academicans
Endüstri Iliskileri Sisteminde Degisim Üreten Temel Dinamikler
Türkiye'de Yaşanan Son Ekonomik Krizlerin Sosyo-Ekonomik Sonuçları: Kriz İşsizliği Ve Beyin Göçü
Kırgızistan'ın Ekonomik Alanda Yeniden Yapılanmasının İş Piyasasına Yansımaları
Çalışma Hayatının Kalitesinin Temel Unsuru Bireysel Kalite

Memurların Sendikalaşması ve Ekonomik-Sosyal Haklar
Küreselleşme ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
E-çalışma
İşgücü Piyasalarının Küreselleşmesi ve Küresel İşgücü Piyasalarında Ulusal İşgücü Piyasalarının Yeri
Sosyal Diyalog, Temel Nitelikleri ve Türkiye'de Sosyal Diyaloğa İlişkin Genel Bir Değerlendirme
İşgücünün Küreselleşmesi
Yeni Çalışma Biçimleri ve İşe İlişkin Tutumlar
Çokuluslu Şirketler ve Endüstri İlişkilerine Etkileri
İşportacılık: Günümüz Kentlerinde Cankurtaran Meslek
Ekonomik ve Sosyal Konseylerin Parlamenter Sistemdeki Yeri
Yeni Teknolojiler ve Değişen Endüstri İlişkileri
Reel Sektörün Bugünkü Ve Gelecekteki İhtiyaçlarını Karşılayacak İş Kanunu Hangi Özellikleri İçermelidir?
Küreselleşme ve Devletin iş Piyasasındaki Rolü
Teknolojik Değişim, Postfordist Eğilimler ve Endüstri İlişkilerinde Yeni Arayışlar
Teknoloji ve Endüstriyel İlişkiler
Sosyal Güvenlikte Yeni Bir Adım Bireysel Emeklilik
Geçici İstihdam Büroları Ve CIETT
İş Güvencesi Yasa Tasarısı İle İlgili Gelişmeler
Sanayide çalışan çocuklar ve TİSK'in faaliyetleri
The Economical and social aspects of highly-skilled human capital activity in global economy

Teknolojik Değişmeler, Çalışma İlişkileri ve Yeni İstihdam Türleri
İşgücünün Küreselleşmesi
Çokuluslu Şirketler ve Endüstri İlişkilerine Etkileri
Türk Çalışma Mevzuatındaki Düzenleme, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi ve Eylül 2000 Tarihli İş Güvencesi Yasa Taslağının Kısaca Değerlendirilmesi
İşgücü Piyasalarının Küreselleşmesi ve Küresel İşgücü Piyasalarında Ulusal İşgücü Piyasalarının Yeri

İşsizlik Psikolojisi
 

 

 

SOSYAL GÜVENLİK

 

Modern Sosyal Devlet Yolunda İspanya’ da Sosyal Güvenlik

Şili Sosyal Güvenlik Sisteminde Sağlık ve Emeklilik Sigortalarında Yaşanan Değişimler

Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Sosyal Güvenlik Hakkı

Sosyal Sorumluluk 8000 (Social Accountability 8000) Standardı

Yabancılaşma Olgusuna Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Planlı Dönemde Sosyal Güvenlik Alanındaki Gelişmeler

Türkiye’de Gelir Dağılımı Ve 1987-1994 Gelir Dağılımı Araştırmalarının

Karşılaştırmalı Bir Analizi

Özel Emeklilik Türleri Ve Bireysel Emeklilik
Sosyal Güvenlik Versus "Demokratik Uzlaşma
Sosyal Güvenliğin Kökeni
Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları Üzerine
Sosyalist Politikadan Sosyal Politikaya Geçiş
Orta Asya Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Sorunları
Hayat Sigortasından Bireysel Emeklilik Sistemine Geçişte Vergi Boyutu "4697 Sayılı Kanunun Bireysel Emeklilik Sistemine Etkileri

Bireysel Emeklilik Sistemi Ve Emeklilik Yatırım Fonları
Ulusal Programda Sosyal Politikalar Ve İstihdam
Vazife Malûllüğü Kavramı
Sosyal Güvenlikte Yeniden Yapılanma Sürecinde SSK'nın Temel Sorunları Ve Uygulama Reformları
Sosyal Sigortalar Kurumu'nun Sorunları Ve Prim Artışlarının Kayıtlı Ekonomiye Etkileri
Sosyal Sigortalar Kurumu Ve Sorunları
Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform
Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Etkileri
"Tek Çatı Yaklaşımı" Sosyal Güvenlik Sistemimiz İle İlgili En Önemli Ve Acil Mesele Değildir
Bireysel Emeklilik Sistemi Ne Getirecek?
Osmanlı Devleti'nde Sosyal Güvenlik: Ahi Birlikleri, Loncalar ve Vakıflar
Bireysel Emeklilik web sitesi
"Şili Mucizesi": Sosyal Güvenliğin Yokedilişi
İşsizlerin Sosyal Güvenliği
Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik
Sosyal Reform ve Karşılaştırmalı Hukuk
Yeni Bir Yüzyıla Girerken Yeniden Yapılanmanın Eşiğindeki Sosyal Güvenlik
Sanatçıların Sosyal Güvenlikleri ve Hizmet Borçlanmaları
Rusya'da Emeklilik Sigortasının Modernleşmesi
Fransa'da Sosyal Güvenlik Genel Sistem
Modern Sosyal Devlet Yolunda İspanya'da Sosyal Güvenlik
TÜSİAD'IN Sosyal Güvenlik Raporunun Ardından
Rusya Emeklilik Sistemi Reformunun Ana Çizgileri
Federal Almanya'da Ailenin Sosyal Güvenliği
Sosyal Güvenlikte Özelleştirme Sebepler Ve Uygulamalar
Bireysel Emeklilik Rejimi Üzerine
Osmanlı Döneminde Sosyal Güvenlik Sistemleri
Sosyal Güvenlik Depremi
Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik
Küreselleşme Sürecinde Devletin Değişen Fonksiyonları ve Sosyal Hizmetlerin Yeri
Sosyal Güvenlik Sistemimiz: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Sosyal Güvenlik Reformu tek başına ele alınamaz
Planlı Dönemde Sosyal Güvenlik Alanındaki Gelişmeler
Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Tartışmaları ve Çözüm Önerileri
Sosyal Güvenlikte Özelleştirme
Avrupa Birliğinin Sosyal Politika Gündemi
İş Güvencesi: Türk Çalişma Mevzuatindaki Düzenleme, 158 Sayili ILO Sözleşmesi Ve Eylül 2000 Tarihli İş Güvencesi Yasa Taslağinin Kisaca Değerlendirilmesi
Osmanlı Döneminde Sosyal Güvenlik Sistemleri

 

 

 

SENDİKALAR


 

Sendikaların Ücretler ve İstihdam Üzerine Etkileri
Sendikaların Verimlilik Üzerine Etkileri 
Küreselleşme Sürecinde Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Fransa Örneği)
Türkiye'de Çalışma Örgütlerinin Gelişmelerinin Kronolojisi ve Uluslararası İlişkilere Ulaşılması
Sendikalarin Üye Sayısında Azalma Nedenleri ve Sendikaların İzledikleri Yeni Politikalar
Globalleşen Dünya:Sendikalararası Rekabet
Küreselleşme Sürecinin Sendikal Hareket Üzerindeki Etkisi

Türkiye'de Sendikacılık Ve Siyaset 
Türkiye'de Sendikalaşma Evreleri Ve Sendikalaşmayı Etkileyen Unsurlar
Sendikalar ve Türkiye'nin Avrupa Birliği Siyaseti
Sendikalı Ve Sendikasız İşçilerin Ücretleri
Türkiye'deki Sendikalararası Rekabete Çarpıcı Bir Örnek: Kristal-İş ile T.Çimse-İş Arasındaki Mücadele
Türkiye'de Sendika Üyeliği ve Sendikalaşma İstatistikleri
Liderlik Tipleri Açısından İşçi Sendikası Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma
Günümüz Polonya'sında İşçi Sendikalarının Yapıları ve Mesleki Faaliyetleri

Örgütlü Emek DİSK
Sendikal Önderlik DİSK
Küreselleşme, Çok Uluslu Şirketler ve Sendikalar

Çevre Sorunları, Çevrenin Korunması Ve Sendikalar
İletişim Teknolojisi ve Sendikalar (Sanal Sendika ya da İnternet Sendikacılığı)
Türkiye'de Çalışma Örgütlerinin Gelişmelerinin Kronolojisi ve Uluslararası İlişkilere Ulaşılması
Sendika Özgürlüğü Açısından 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasının Değerlendirilmesi
Sendikalar İçin Küreselleşme Rehberi
Sendikalar İçin Küreselleşme Rehberi 2.bölüm
Sendikalar İçin Küreselleşme Rehberi 3.bölüm
Sendikalar İçin Küreselleşme Rehberi 4.bölüm
Globalleşen Dünyada Sendikalararası Rekabet
 

 

İSTİHDAM


Türkiye'de İstihdam - İşsizlik Ve Çözüm Önerileri : Esneklik Yaklaşımı
İşsizlik : Kapitalizmin hem vebası, hem panzehiri -
Kayıtdışı İstihdam Ve Asgari Ücret
İstihdam Ve İşsizlik
Gelişmiş Ülkelerde İstihdam Politikaları, Esneklik Arayışı ve Etkileri
İşsizliğin Psiko-Sosyal Sonuçlarının İncelenmesi (Ankara Örneği)
Determinants of Unemployment Duration for Men and Women in Turkey

Avrupa Birliği'nde İstihdam Üzerine ETUC Yaklaşımı
Türkiye'de İşsizlik Ve Avrupa İstihdam Stratejisi
İşsizlik Sorunu Ve Türkiye'nin AB İstihdam Stratejisine Uyumu

"İstihdam Yaratılmasında Geçici Çalışma Türleri Ve Özel İstihdam Bürolarının Rolü" Semineri
Kayıtdışı İstihdam Hakkında Not
İstihdamı Artırmada Geç Emekliliğin Rolü
Türkiye'de Verimlilik Ve İstihdam
Kayıtdışı İstihdam (TİSK)
Turizm Sektörünün İstihdam Yaratmadaki Etkisi

Esnek Istihdamdaki Trend ve Isletmelerle Çalisanlar Üzerine Etkileri
Niçin İstihdam?  
Çalışmayı Ve Çalıştırmayı Özendirecek İstihdam Politikaları Gerekli
Ekonomik Büyüme Tek Başına İşsizlik Sorununu Çözmez
Yatırım Ve İstihdam Yaratma Alanında İrlanda Deneyimi
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun Ülkemizde İstihdam Arttırılmasına İlişkin Görüşleri
Teknolojik Değişmeler, Çalışma İlişkileri ve Yeni İstihdam Türleri
21. Yüzyılda İstihdam ve İşsizlik
Özürlülerin İstihdamı
İstihdam Sorunu ve Yabancı Sermaye
Planlı Dönemde Yurtdışı İşgücü İstihdamı ve Türkiye Ekonomisine Etkileri
İstihdam Hizmetlerinin Değişen Yapısı Ve Özel İstihdam Büroları

 

İŞSİZLİK SİGORTASI


Issizlik Sigortasi ve Finansman Modeli
Türkiye'de İşsizlik Sigortası Uygulaması 
İşsizlik Sigortasının Kapsamı ve İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Sigortası
İşsizlik Sigortası
İşsizlik sigortası, aktif istihdam politikaları ve özel istihdam büroları (TİSK)
İşsizlik sigortası uluslararası semineri (TİSK)
İşsizlik Sigortası Kanunu Versus Speenhamland'ın Yoksullar Kanunu

İşsizlik Sigortası Uygulaması
İşsizlik Sigortası (Sayıştay)
 

 

TOPLU SÖZLEŞME


Toplu İş Sözleşmeleri İle Genişleyen Bir Uygulama: Sosyal Yardimlar
Toplu İş Sözleşmeleri İle İşverenin Fesih Hakkının Denetlenmesi
oplu Pazarlık Yoluyla Yönetime Katılma
Toplu Pazarlık Ve İşsizlik
Değişim, Toplu Sözleşme Düzeni ve Yasalarla Esneklik

ESNEKLİK


Esneklik Ve Sosyal Politika: Avrupa Birliği'nde Uyumsuzların Uyum Arayışı
Avrupa'da esneklik uygulamaları (TİSK)
Çalışma hayatında esneklik semineri
Çalışma Hayatında Esneklik (TİSK)
Esnekliğin Farklı Boyutları Ve Uluslararası Dinamikler

 

KADIN İŞGÜCÜ


Kadın İşçiler
İşçi Sağlığı Ve Güvenli Kadın Çalışanlar

Çalışan kadınlar
Çağdaş sanayi merkezlerinde kadın işgücünün konumu: Bursa örneği (TİSK)
Yeni sanayileşen bölgelerde kadın işgücü arzı: Şanlıurfa Örneği (TİSK)
Gelişen sanayi merkezlerinde kadın işgücü panelleri (TİSK)
Çalışma Hayatında Esnekleşme İhtiyacı
Ya Esneklik Olmazsa..?
AB'ye Üye Olmayı İsteyen Türkiye, Esnek Çalışma Biçimlerine İlişkin Düzenlemeleri Görmezlikten Gelemez Esnek Çalışma Saatleri Kimi Esnetiyor?
Esnekliğin farklı boyutları ve uluslararsı dinamikler
Küreselleşme Ve Çalişma Hayatinda Esnekliğe İlişkin Genel Bir Değerlendirme
İş Güvencesi Ve Dünya Uygulamaları Çerçevesinde Türk Çalışma Yaşamında Esneklik Gereksinimi
Emek Ve Sermayenin Yeni İşlevi, İş Güvencesi Ve Esneklik Adı Altında Politik Malzeme Olma Ve Gündem Doldurma Mıdır?
Çalışan kadınlar ve küreselleşme

 

İŞ GÜVENLİĞİ


İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Alanında Mevzuatımızda Bulunan Düzenlemelerden Doğan Yükümlülükler
İş Güvenliği Tüzük, Yönetmelik ve Kanunları

İş Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Oğuz SATICI
İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Gelişmeler
Yeni İş Kanunu'nun İş Sağlığı Ve Güvenliği Yaklaşımı
Türkiye'de İşçi Sağlığı - İş Güvenliği Alanında Sorunlar
AB'ye Adaylık Sürecinde İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinde Yeni Hedefler
Türkiye'de Ve Dünyada İş Sağlığı Ve Güvenliği

 

İNSANİ GELİŞME

Türkiye İnsani Gelişme Raporu

 

 

AİLE İÇİ SORUNLAR

Televizyon ve Aile

Ailede Çocuk Eğitimi

Yurtdışına İşgücü Göçü ve Parçalanmış Aileleri

Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları

Türk Ailesinde Adolesanların (Ergenlerin) Sorunları ve Bunlara İlişkin Politikalar

Yüksek Enflasyonun Aile İçi İlişkiler Üzerinde Etkisi

Mesleklere Göre Aile Araştırması Olarak : İşçi Ailesi

Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları:Ankara Örneği

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Terörden Kaynaklanan Göçlerin AileYapısına Etkileri

Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet

Ekonomik Hesaplamalarda Bir Birim Olarak Aile