20. YÜZYILDA YAYINLANAN BAŞLICA İNSAN HAKLARI BİLDİRGELERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bluesq.gif (58 bytes) Cebri Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı ILO Sözleşmesi, (28 Haziran 1930)

bluesq.gif (58 bytes) Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Amaçları Hakkında Bildirge, (Başlangıç Bölümü), (1944)

bluesq.gif (58 bytes) Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Amaçları Hakkında Bildirge (Ek Deklarasyon), (1944)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler Anlaşması (Başlangıç Bölümü),  (26 Haziran 1945)

bluesq.gif (58 bytes) Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi, (2 Mayıs 1948)

bluesq.gif (58 bytes) Uluslararası Çalışma Örgütü,  Sendika  Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşme, (9 Temmuz 1948)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ( 9 Aralık 1948)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, (10 Aralık 1948)

bluesq.gif (58 bytes) Uluslararası Çalışma Örgütü,  Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı  Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik 98 Sayılı Sözleşme, (1 Temmuz 1949)

bluesq.gif (58 bytes) İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (= İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi), (4 Kasım 1950)

bluesq.gif (58 bytes) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol ( İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin I Bölümü İçerisinde Yer Almayan Bazı Hak Ve Özgülüklerin Uygulanmasına İlişkin 1 No’lu Protokol) (20 Mart 1952)

 

bluesq.gif (58 bytes) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol ( İnsan Hakları Divanına İstişari Mütalaa Vermek Yetkisi Tanıyan 2 No’lu Protokol) (6 Mayıs 1963)

 

bluesq.gif (58 bytes) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol ( Ek 1’nolu Protokolde Yeralan Haklardan Başka, Bazı Hakları Ve Özgürlükleri Güvence Altına  Alan  4 No’lu Protokol) (16 Eylül 1963) 

 

bluesq.gif (58 bytes) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol (Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin 6 No’lu Protokol) (1 Mart 1985)

 

bluesq.gif (58 bytes) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol ( Çeşitli Konulara İlişkin 7 No’lu Protokol (1 Kasım 1988)

bluesq.gif (58 bytes) Uluslararası Çalışma Örgütü,  Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100 Sayılı Sözleşme, (29 Haziran  1951)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Sığınanların Statüsüne İlişkin Sözleşme (28 Temmuz 1951)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Kadınların Siyasal Haklarına İlişkin Sözleşme (20 Aralık 1952)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler,Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallar (30 Ağustos 1955)

bluesq.gif (58 bytes) Uluslararası Çalışma Örgütü,  Cebri Çalıştırmanın İlgasına Dair 105 Sayılı Sözleşme (25 Haziran 1957)

bluesq.gif (58 bytes) Uluslararası Çalışma Örgütü,  İş ve Meslek Yönünden Ayrım Hakkında 111 Sayılı Sözleşme, (25 Haziran 1958)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Bildirgesi,  (20 Kasım 1959)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşme (14 Aralık 1960)

bluesq.gif (58 bytes) Avrupa Sosyal Şartı (=Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi) (18 Ekim 1961)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Her Çeşit Irk Ayrımcılığının Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, (21 Aralık 1965)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (16 Aralık 1966)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Kişisel ve Siyasal Haklar İlişkin Uluslararası Sözleşme, (16 Aralık 1966)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesine Seçmeli Protokol (16 Aralık 1966)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesine, Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan İkinci Seçmeli Protokol (15 Aralık 1989)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Toplumsal Gelişme ve Kalkınma Bildirgesi  (11 Aralık 1969)

bluesq.gif (58 bytes) Uluslararası Çalışma Örgütü, İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 135 Sayılı ILO Sözleşmesi (2 Haziran 1971)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, İnsan Çevresi Konferansı (Stockholm Deklarasyonu) (1972)

bluesq.gif (58 bytes) Uluslararası Çalışma Örgütü,  İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşme, (6 Haziran 1973

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Olağanüstü ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına Dair Bildiri (14 Aralık 1974)

bluesq.gif (58 bytes) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, Sonuç Bildirgesi (Helsinki Belgesi) (1 Ağustos 1975)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Özürlü Kişilerin Haklarına Dair Bildiri (9 Aralık 1975)

bluesq.gif (58 bytes) Uluslararası Çalışma Örgütü,  Kamu Hizmetlerinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşme, (7 Haziran 1978)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Kitle İletişim Araçlarının Barışın ve Uluslararası Anlayışın Güçlendirilmesine, İnsan Haklarının Geliştirilmesine ve Irkçılık, Apartheid ve Savaş Kışkırtıcılığı ile Mücadele Edilmesine Katkıda Bulunması ile İlgili Temel Prensipler Bildirgesi (22 Kasım 1978)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Çeşit Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi, (18 Aralık 1979)

bluesq.gif (58 bytes) Afrika İnsan ve Halklarının Hakları Şartı,(26 Haziran 1981)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Din ve İnanca Dayalı Her Türlü Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılığın Kaldırılması Bildirisi (25 Kasım 1981)

bluesq.gif (58 bytes) Uluslararası Çalışma Örgütü, Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme (2 Haziran 1982)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Ölüm Cezası İle Karşılaşanların Haklarının Korunmasını Güvence Altına AlacakTedbirler Bildirgesi (25 Mayıs 1984)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı  veya Onur Kırıcı Davranış veya Cezalandırmalara Karşı Sözleşme, (10 Aralık 1984)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler,Yargı Bağımsızlığına Dair Temel Prensipler(29 Kasım 1985)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Suçtan ve Yetki İstismarından Mağdur Olanlara Adalet Sağlanmasına Dair Temel Prensipler Bildirisi(29 Kasım 1985)

bluesq.gif (58 bytes) İşkencenin ve İnsanlık Dışı ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi (26 Haziran 1987)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Herhangi Bir Biçimde Tutuklanan veya  Hapsedilen Kişilerin Korunmasına İlişkin Prensipler Bütünü (9 Aralık 1988)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı ve Keyfi İnfazların Etkin Biçimde Önlenmesi ve Soruşturulmasına İlişkin Prensipler(24 Mayıs 1989)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, (20 Kasım 1989)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (7 Eylül 1990)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Savcıların Rolüne Dair Yönerge, (7 Eylül 1990)

 bluesq.gif (58 bytes) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı  (21 Kasım 1990)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Mahpuslara Karşı Davranışlara Dair Temel Prensipler (14 Aralık 1990)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunması İçin Kurallar (14 Aralık 1990)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Çevre ve Kalkınma Rio Deklarasyonu, (1992)

 bluesq.gif (58 bytes)Birleşmiş Milletler, Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri (20 Aralık 1993)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri, (20 Aralık 1993)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Planı, (5-13 Eylül 1994)

bluesq.gif (58 bytes) Avrupa Konseyi, Ulusal Azınlıkların Korunması İçin Çerçeve Sözleşme, (1 Şubat 1995)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Kopenhag Toplumsal Kalkınma Deklarasyonu, (6-12 Mart 1995)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, Pekin Deklarasyonu, (15 Eylül 1995)

bluesq.gif (58 bytes) Birleşmiş Milletler, İnsan Yerleşimleri Konferansı Habitat II, İstanbul Deklarasyonu, (3-14 Haziran 1996)

bluesq.gif (58 bytes) Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Ve Biyotıp Sözleşmesi (Kasım- 1996)

bluesq.gif (58 bytes) Uluslararası Çalışma Örgütü,  Çalışmaya İlişkin Temel Hak ve İlkeler Deklarasyonu,(19 Haziran 1998)

bluesq.gif (58 bytes) Uluslararası Çalışma Örgütü,  Çok Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve  Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 182 Sayılı Acil Eylem Sözleşmesi, (17 Haziran 1999)

bluesq.gif (58 bytes) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Güvenlik Şartı, (19 Kasım 1999)