İŞ HUKUKU

 

 

 

TÜRKÇE KAYNAKLAR

 

Yeni İş Yasası ve Tartışılması Gerekenler
4857 Sayılı İş Yasası'nın Türk İş Hukuku'nda Meydana Getirdiği Yenilikler
Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yenilenmesi
İstifa Edip Ayrılan İşçinin İşverene İhbar Tazminatı Ödemesi
Sendikal Nedenle Fesih
Taraf Sendikanın Üyesi Olmayan İşçilere İşverenin Toplu İş Sözleşmesini Uygulaması
Belirli Süreli İş Sözleşmesi Ve İhbar Tazminatı
İş güvencesi yasa tasarısı neler getiriyor?
İş Güvencesi Kanun Tasarısı'na ilişkin düşünceler
İş Yargısı Ve İş Denetimi
4857 Sayılı Kanunun Endüstri İlişkilerine Getirdikleri
4857 Sayılı Yeni İş Kanunu
Yeni İş Kanunu'nun Öngördüğü Yükümlülükler
Yeni İş Kanunu'nun Muhtemel Etkileri Ve Diğer Düzenlemeler

4857 Sayılı İş Kanunu Yürürlüğe Girdi (TİSK)
Ülkemiz Tarafından Onaylanan ILO Sözleşmelerine İlişkin Bilgi Notu

Yeni İş Kanunu Ne Getiriyor?" Semineri (TİSK)
Yabancı Kaçak İşçilik Gerçeği Ve Türkiye Örneği -
İş Kanunu Tasarısı Neler Getiriyor? (TİSK)
Fransız Hukukunda ve Türk Hukununda İşçinin Davranışları Açısından Geçerli Sebep-Haklı Sebep Ayrımı
Ücretlilerde Genel Gider İndirimi
Sosyal Sigortalar Kurumunda Yeniden Yapılanma ve Denetim
İş Kazası Kavramı-Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 11. Maddesinde Belirtilen Hal ve Durumların Bağımsızlığı İş Değerlendirmesinin Ücret Sistemi İçindeki Rolü ve Eşit Davranma İlkesi Açısından Önemi
Çağdaş İş Kanunu İhtiyacı
Çağdaş İş Kanunu İhtiyacı
İş Güvencesi Yasası
İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Geçerli Ve Haklı Nedenle Feshinde 4857 Sayılı İş Yasası Hükümlerinin 158 Sayılı Ilo Sözleşmesi Ve Fransız Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Yeni İş Yasasının Anlamı
İş Hukukunda Telafi Çalışması
İş Yasası Mı, Panoptikon Hapishane Talimatnamesi Mi?
Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinde Cayma (Geri Alma) Hakkı
İş Sözleşmesinin Anlaşma İle Sona Erdirilmesi
Yargıtay Kararları Işığında İşçinin İşine Devamsızlıkta Bulunması ve Hukuki Sonuçları
S
Hizmet Akdi ile Çalşan Ücretlilerin Üzerindeki Dolaylı ve Dolaysız Vergi Yükleri
4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Kısmi (Part Time)

İş Ve İşçi Bulma Kurumu'ndan Türkiye İş Kurumu'na
Türk İş Hukuku'nda Kıdem Tazminatı Fonu Tartışmaları
İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan İŞKUR'a -İşe Yerleştirme Hizmetleri
Sosyal Diyalog Odaklı Çalışma Mevzuatı İhtiyacı
Türkiye Ekonomisinin İstihdam Yaratma Kapasitesi Ve İş Güvencesi Yasası
İş Kanunu Tasarısı Ve AB Uygulamaları (TİSK)
Güncel Bir Tartışma: İş Kanunu Ve İş Güvencesi "Yeni Bir Sosyal Düzen" Mi? Yoksa "Sosyal Kaos" Mu?
İş Yasası Reformunun Dayanakları: "Güvenlik" Ve "Esneklik"
İş Hukukunda Yazılı Şekil Şartı
İş Yargısı Ve İş Denetimi
Türkiye'de İş Güvencesi Sorunsalı Ve Bilim Komisyonunun Hazırladığı Yasa Tasarısı Üzerine Düşünceler
İş Güvencesi Yasasının Ağır Maliyeti
İş Güvencesi Yasası Neler Getiriyor
İşçinin Askerlik Yükümlülüğü Nedeniyle Hizmet Akdinin İşveren Tarafından Feshi
Çıraklık Alanında Yapılan SonYasal Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Türk Çalışma Mevzuatının Geliştirilmesinde Çalışma Meclislerinin Katkısı
Emek Geliri Sahiplerine Yönelik Özel İndirim ve Özürlülük İndirimi Uygulaması
BASIN İş Kanununda Kıdem Tazminatı

Kamuoyunda Tartışma Yaratan İki Yasanın Genel Bir Değerlendirilmesi
Sigorta Primine Esas Olan ve Olmayan Kazançlar ve Hesabı
Türk Çalışma Mevzuatındaki Düzenleme, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi ve Eylül 2000 Tarihli İş Güvencesi Yasa Taslağının Kısaca Değerlendirilmesi
 

 

 

İNGİLİZCE KAYNAKLAR

 

FedLaw

Employment Law / Cornell's Legal Information Institute

Elaws: DOL Employment Workplace Laws

Law News Network

Yahoo's index to Employment Law sites

Internet Legal Resources For Labor Law

WashLaw Web

LawCrawler

Ross Runkel's Labor and Employment Law Page

Nolo's Legal Encyclopedia: Employment

National Employment Lawyers Association

FindLaw Labor