KAMU MALİ YÖNETİMİNDE

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

Tüm dünyada kamu yönetiminde yaşanan ve gözlemlenen sorunlar pekala eşanlı yürütülebilecek, fakat birbirinden bağımsız iki farklı reformu gündeme getirmiştir: “devleti iyileştirmek” ve “devleti küçültmek.”  Birinci perspektif  “iyi kamu yönetimi” (good public governance), ikinci perspektif ise “özelleştirme” olarak adlandırılmaktadır. Özelleştirme reformunu savunanlar devletin doğası gereği iyi bir organizasyon olmadığını ve devletin iyileştirilmesi yönünde alınacak önlemlerin ancak sınırlı ölçülerde yararlar sağlayabileceğini iddia etmektedirler. Özelleştirme taraftarları kamu sektörü ile özel sektörün performans yönünden karşılaştırılması (karlılık, verimlilik, etkinlik, kalite, yenilik ve yaratıcılık ve saire.) halinde devletin ne derece başarısız bir organizasyon olduğunun çok daha kolay anlaşılabileceğini savunmaktadırlar. Önemle belirtelim ki, özellikle 1980’li yıllardan bu yana tüm dünyada kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması yönünde her iki perspektifin de yaygın olarak uygulandığını görmekteyiz.

 

Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması kaçınılmaz olarak kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılmasını da gündeme getirmiştir. İyi bir kamu mali yönetimi için en başta hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın tesis edilmesi önem taşımaktadır. Kamu maliyesinin yeniden yapılandırılması çalışmalarında  bu iki kavram kilit öneme sahip olmuştur.

Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme, Editör: C.Can Aktan,  Ankara: Seçkin Yayınları, 2006.

 

 
Kamu Mali Yönetiminde Performans Esaslı Bütçeleme (PPT Sunum)
Kamu Mali Yönetiminde Performans Programı Hazırlanması (PPT Sunum)
Stratejik Yönetim (PPT Sunum)
Performans Yönetimi (PPT Sunum)
DPT Stratejik Planlama Ana Web Sayfası
Maliye Bakanlığı BÜMKO Ana Web Sayfası
Kamuda Kalite
Kurumsal Devlet Yönetimi
Performans Yönetimi
Değişim Çağında Yönetim
Değişim Yönetimi
Stratejik Yönetim
Bilgi Yönetimi

© COPYRIGHT 2006 ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG