WWW.CANAKTAN.ORG

 

KAMU SEKTÖRÜNDE İYİ YÖNETİM İLKELERİ

Coşkun Can Aktan & Hilmi Çoban


Siyasal Etik

Kamusal alanda iyi yönetim ilkelerinden bir diğeri “siyasal etik”tir. İyi bir devlet yönetimi için olmazsa olmaz ilkelerden birisi kamu yönetiminde etik değerlerdir. Siyasal etik, siyasal yozlaşmalardan arındırılmış bir devlet yönetimini ifade eder. Siyasal yozlaşma genel olarak, kamu gücünün özel çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanımı olarak tanımlanmaktadır. En geniş anlamda, siyasal karar alma meka­nizmasında rol alan aktörlerin (seçmenler, politi­ka­cılar, bürokratlar,çıkar ve baskı grupları) "özel çı­kar" sağlama gayesiyle toplumda mevcut hukuki, dini, ahlaki ve kültürel normları ihlal edici davranış ve eylemlerde bulunmalarına “siyasal yozlaşma” adı verilmektedir.[1] Siyasal alanda çok değişik türde siyasal yozlaşmalar görülebilmektedir. Rüşvet, zimmet, irtikap, nepotizm, kronizm, patronaj, hizmet kayırmacılığı, logrolling, rant kollama ve saire siyasal yozlaşmaların başlıca türleridir. (Aktan, 2002)

Siyasal etik anlayışının geliştirilerek siyasal yozlaşmaya bir çözüm üretilebilmesi etkin önlemler alınmasına bağlıdır. Bu yöndeki en etkin önlemlerden birisi eğitimdir. Genel olarak eğitim seviyesinin düşüklüğü ile siyasal yozlaşmanın doğru orantılı olduğu düşünülebilir. Bu bakımdan topyekun eğitim alanında yaşanacak pozitif bir gelişme siyasal etik anlayışı ve iyi yönetime direkt katkı sağlayacaktır. Bunun yanısıra siyasal yönetimin yaşanan yozlaşmaların ortadan kaldırılması ile ilgili olarak ortaya koyacağı siyasi irade ve etkin liderlik anlayışı, iyi yönetim adına pozitif gelişme sağlanmasına etken olabilecektir.

Kamu hizmetleri bir kamu güveni ve sorumluluğudur. Vatandaşlar, kamu görevlilerinin kendilerine dürüst bir şekilde kamu hizmeti sunmasını ve kamu kaynaklarını adil bir şekilde yönetmelerini bekler. Dürüst ve güvenilir kamu görevlilerinin kamu güvenini tesis etmeleri ve iş dünyası için olumlu bir ortam meydana getirmeleri halinde bu durum daha fonksiyonel bir piyasa mekanizmasına ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunacaktır. (OECD, 2000: 2) Kamu hizmetlilerinin dürüst ve güvenilir olabilmeleri, saydamlık içinde yer alan doğru, tutarlı ve sürekli bilgi akışını gerekli kılmaktadır. Siyasal etik anlayışı, saydamlık, hesap verme sorumluluğu dışında, katılımcılık ve sivil toplum, hukukun üstünlüğü gibi ilkelerin de etkin bir şekilde uygulanabilmesi açısından gerekli bir koşuldur.


 

[1] Siyasal yozlaşma ve siyasal etik konusunda detaylı bilgi  için bkz: Aktan, 2002.

 

 

 

© 2006, C.C.Aktan

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Coşkun Can Aktan'ın editörlüğünü yaptığı  Kurumsal Devlet Yönetimi adlı kitabın bir kısmı yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.