WWW.CANAKTAN.ORG

 

KAMU SEKTÖRÜNDE İYİ YÖNETİM İLKELERİ

Coşkun Can Aktan & Hilmi Çoban


Hesap Verme Sorumluluğu

Hesap verme sorumluluğu (accountability) kısaca bir kimsenin yaptıklarından dolayı başka bir otoriteye açıklamada bulunması olarak tanımlanabilir. Kamu yönetimi açısından hesap verme sorumluluğunun “üzerinde mutabakata varılmış hedefler çerçevesinde belirli bir performansın gerçekleştirilmesine yönelik sorumluluğun üstlenilmesine ve bunun açıklanması yükümlülüğüne dayanan bir ilişki” olarak tanımlanması mümkündür (Özeren, 2001: 3, Kaya, 2003: 1).

Hesap verme sorumluluğundan bahsedebilmek için gerekli bazı şartlar bulunmaktadır: Birincisi, hesap verme sorumluluğu dışsaldır. Yani, başka bir dış otoriteye karşı yapılır. İkincisi, sosyal bir etkileşim ve karşılıklılık içerir, yani taraflardan biri cevap ve düzeltim ister, diğeri ise buna karşılık verir ve yaptırımları kabul eder. Üçüncü olarak, otoritenin haklarının kabulü anlamına gelir, yani üst makamların astları üzerindeki haklarını kapsar (Balcı, 2003: 116).

Kamu sektöründe hesap verme sorumluluğunun amaçlarına bakılacak olursa bunları da bazı başlıklar altında özetleyebiliriz: Birincisi, kamusal yetkilerin yanlış kullanımının ve suiistimalinin kontrol altına alınmasıdır. İkincisi, kamusal kaynakların hukuka ve kamusal değerlere uygun olarak kullanımının güvenceye bağlanmasının sağlanmasıdır. Üçüncüsü ise, yönetim ve kamu işletmeciliği alanında sıkça vurgulanan sürekli öğrenme amacının teşvik edilmesidir.[1]

Kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun çeşitli türleri bulunmaktadır.  Genel olarak hesap verme sorumluluğunun dört türünden sözedilebilir: (Aktan, Dileyici, Ağcakaya:2004)

·                     siyasal hesap verme sorumluluğu,

·                     idari hesap verme sorumluluğu,

·                     hukuki hesap verme sorumluluğu,

·                     mali hesap verme sorumluluğu,

.......................................

.................................................
 


[1] P. Aucoin & R. Heintzman, “The Dialectics of Accountability for Performance in Public Management Reform”, International Review of Administrative Sciences, c. 66.  aktaran: Asım Balcı, “Kamu Yönetiminde Hesap Verilebilirlik Anlayışı”, içerisinde: A.Balcı ve diğerleri, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara:2003. s.117.

 

 

 

İ 2006, C.C.Aktan

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Coşkun Can Aktan'ın editörlüğünü yaptığı  Kurumsal Devlet Yönetimi adlı kitabın bir kısmı yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.