WILLIAM GODWIN (1756-1836) 

marble_b.gif (3267 bytes)

 

Felsefi anarşizmin ilk ve en büyük temsilcisi olan Godwin, 1756 yılında Wisbech-Cambridgeshire'da doğdu. 1773'te Hoxton Akademisine katıldı ve 1778'de tutucu bir rahip olarak oradan ayrıldı. 1787'de tam anlamıyla ateist felsefeyi benimsedi ve hayatının son yirmi yılında siyasî gazetecilik yaptı. Fransız Devriminden esinlenerek "Siyasî Adalet Üzerine Bir Inceleme" (An Inquiry Concerning Political Justice-1793) adlı eserini yazdı. Daha sonra "Caleb Williams" (1794) adlı romanı yazdı. Her iki eserde kendisine büyük bir ün kazandırdı. Ancak Fransız devrimine karşı gösterilen reaksiyonların artması nedeniyle birçok  roman, tarihi yazılar, oyunlar, makaleler ve çocuk kitapları yazmasına rağmen eski şöhretine kavuşamadı ve 1836 yılında öldü.

Godwin'in iktisadi ve siyasî düşünceleri etik anlayışının bir uzantısıdır. O'na göre insanlar rasyonel varlıklar olduklarından eğitim, insanları özgür, asil ve aydın kişiler yapmaya yeterlidir. Faydacı bir ahlak anlayışını benimser ve iyiliği zevk olarak tanımlar. Devlet ve hukukun gerekli olmayan "kötüler" olduğuna inanır ve onların yerine desantralizasyonu ve otonom topluluklardan oluşan sivil bir toplumu önerir.

Godwin'e göre mülkiyet (veya ekonomi) siyasî adaletin bünyesini tamamlayan bir köşe taşıdır. Zenginler, her zaman doğrudan veya dolaylı yoldan kanunları yapan kimselerdir. Servet evrensel bir ihtirasa ve toplumu en ileri seviyede bencilliğe iten bir ruh haline sebep olarak toplumda yıkıcı bir etkiye neden olur. Bu nedenle, mülkiyet özgürlüğü, bilgiyi ve erdemi yüceltecek bir şekilde kullanılması gereken bir emanettir.

Godwin'e göre para yanlızca bir değişim aracıdır ve insan emeği dışında bir değer taşımaz. Bu nedenle, üreticiler,  emekleriyle ürettikleri ürünlerden geçinmeleri için gerekli olanın dışındaki miktarı kendiliğinden yoksullara dağıtmalıdırlar. Lüks mallar ve bu malların tüketimi adil bir dağılım için en büyük engeldir.

Godwin, desantralize bir toplumda yerel piyasalar için küçük ölçekli işletmelerin yer aldığı üretim tarzını önerir. Teknolojinin özgürleştirici etkisini yadsımaz. O'na göre güçlü insanların tümünün çalışması durumunda çalışma saatleri azalabilir ve insanların entellektüel ve ahlaki potansiyellerini geliştirmek için boş zaman bulunabilir.

Godwin, 1820'de yazdığı eseri "Of Population"da, Malthus'un fikirlerini sorgular ve insanların yaşam standartlarının iyileşmesi durumunda üreme hızlarında azalma olacağını iddia eder.

Başlıca Eserleri:

-- A Vindication of The Rights of Women (M. Woolstonecraft, ed.), Gregg Farnborough,         1970.

-- Thoughts of Man, His Nature, Productions and Discoveries, London, E. Wilson, 1831.

-- Enquiry Concerning Political Justice, With Selections from Godwin's Other Writings   (K.Codell Carter ,ed.), Oxford, P. Clarendon, 1971.

-- An Enquiry Concerning Political Justice, and Its Influence on General Virtue and Happıness (R.A. Preston, ed.), New york, A.A. Knopf, 1921.

-- Of Population: An Enquiry concerning The Power of Increase in The Numbers of Mankind,   Being an Answer to Mr. Malthus's Essay on That Subject, New york, A.M. Kelly, 1964.