PARLAMENTER REJİM

 

Prof.Dr.Coşkun Can Aktan 

Temsili demokrasiler içerisinde Parlamenter rejimin temel özelliklerini şu şekilde özetlemek mümkündür: [i]

 

 • Parlamenter rejimde yasama ve yürütme organları hukuken birbirinden bağımsızdır, ancak aralarında bir takım işbirliği ve etkileşim mekanizmaları vardır.

 • Bu rejimde yürütme iki-başlıdır. Devlet başkanı, yürütmenin sorumsuz başını oluşturur. Yürütmenin sorumlu organının başında ise başbakan bulunur. Başbakanın parlamenter olması şartı bulunmaktadır; buna karşın bakanların parlamenter olması şartı aranmamaktadır.

 • Devlet başkanının siyasal açıdan sorumluluğu bulunmamaktadır.

 • Bakanlar kurulunun parlamentoya karşı sorumluluğu bulunmaktadır

 • Devlet başkanı hükümet etmez.

 • Devlet başkanının uzlaştırıcı ve uyarıcı bir rolü bulunmaktadır.

 • Yürütmenin diğer başını oluşturan Bakanlar Kurulu, yasama organına karşı sorumludur.

 • Parlamenter sistemlerde çoğunluk ilkesi genel olarak esastır.  Mecliste çoğunluğu sağlayan parti hükümet eder ve bu partinin başkanı başbakan olur.

 • Hükümet yasama organına karşı sorumludur.

 • Parlamenter sistem tek meclisli ya da iki meclisli olabilir.

 • Parlamenter sistemde yasama ve yürütme arasındaki ilişki, işbirliği ve karşılıklı etkileme mekanizmasına dayanır.

 • Yasama, yürütmeyi çeşitli yollarla denetler ve gözetim altında bulundurur. Meclise güvensizlik oyu vererek hükümeti düşürebilir. Meclis güvensizlik oyu vererek hükümeti düşürebilir. Buna karşılık, yürütme de meclisi feshetme olanağına sahip bulunmaktadır. Fesih yetkisi, parlamenter sistemde, istikrarın sağlanmasında önemli yeri olan bir kurumdur.

Yukarıda özetlediğimiz özelliklere sahip parlamenter rejim  halen çeşitli ülkelerde uygulama olanağı bulmaktadır. Parlamenter rejimin doğduğu ve halen uygulandığı tipik örnek İngiltere’dir. İngiltere’deki parlamenter rejime “westminster modeli” adı da verilmektedir.

İngiltere’de uygulanan bu modelde yasama erki halkın temsilcilerinin oluşturduğu yasama organında vücut bulur. Bu erk başka hiçbir kurum tarafından paylaşılamaz. Üstelik, serbest ve hakça seçimlerle temsilcilikleri tescil olunmuş bulunan milletvekilleri halk adına siyasal karar alma yetkisine meşru olarak sahip olan tek heyettir. Çünkü, egemen olan iradeyi temsil yetkisi meşru olarak tescil edilmiş olanlar onlardır. Halk (seçmenler) bu gücü onlara seçildikleri yasal süre boyunca kullanmak üzere devir ve teslim ettiğini seçim işlemiyle tescil etmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, halkın (seçmenin) temsilcisi konumunda bulunan parlamento (uygulamada alt-meclis konumundaki Avam Kamarası üyeleri) her türlü konuda meţru otoriteye dayalı karar alma yetkisine sahiptirler. Onlar, ancak seçim döneminde halka siyasal kararları dolayısıyla hesap verirler. Halk (seçmen) bunları onaylamıyorsa, onlara oy vermemek suretiyle tercihini belirtir. Bu kararların kaldırılması veya yerine yeni kararların alınması bir dönem sonra seçilecek olan temsilcilerin görevidir. Bu uygulamada halkın siyasal sistemin yönetimine doğrudan doğruya bir etkisi yoktur; halk kararları ancak dolaylı olarak etkiler. [ii]

İngiltere’deki parlamenter rejim uygulamasında dikkati çeken başlıca özellikleri de sıralamakta yarar bulunmaktadır:[iii]

 • Yasama organı iki meclisli olup alt meclis siyasal egemenliğin kullanıcısı durumundadır.

 • Parti hükümeti esastır; ve yürütme gücünü kullanan başbakan ve bakanlar kurulu, aynı zamanda yasamayla kaynaşmıştır ve onu etkisi altında tutar.

 • Bu rejim iki partili bir parti sistemine dayalı olarak çalışır.

 • Sağ-sol ayırımı sosyal sınıf esasına dayalı tek bir boyuttan ibaret bir yalınlık içerir.

 • Seçim sistemi dar bölge ve çoğunluk esasına göre düzenlenmiştir.

 • Merkezi ve üniter bir yönetim sistemi egemendir. Yazılı olmayan, hatta bazı düşünürlere göre mevcut olmayan, bir anayasaya göre, tamamen yasama egemenliğine ve münhasıran temsili olan bir demokrasi anlayışına göre yönetim Westminster sisteminin esaslarını içerir.


 

[i] (Teziç,1991:402vd.;Gözübüyük,1995:24-25.; Erdoğan,1996 (a):111vd.)

[ii] (Kalaycıoğlu, 1999.)

[iii] (Kalaycıoğlu, 1999.) Kalaycıoğlu bu özet bilgileri şu eserden aktarmaktadır: Lijphart, Arend (1984). Çağdaş Demokrasiler. (çev. Ergun Özbudun, Ersin Onulduran). (Ankara: Türk Demokrasi Vakfı ve Türk Siyasal İlimler Derneği Ortak Yayını. S.4-6.)

 

 
 

© Kaynak:  C.Can Aktan,  "Siyasal Rejimin Etkinleştirilmesi ve Başkanlık Sistemi Önerisi" , Harb-İş Dergisi, 2004.