Bu sayfada JEL sınıflandırması esas alınarak Türkçe makale veri tabanı hazırlanmaktadır. Yapım çalışmaları sürmektedir.  
 

 

  • JEL SINIFLANDIRMASINA GÖRE TÜRKÇE MAKALE VERİ TABANI


A – Genel Ekonomi ve Eğitim

 

A1 – Genel Ekonomi


A10 - Genel


A11 -Ekonominin Rolü;Ekonomistin Rolü; Ekonomistler İçin Pazar Potansiyeli

A12- Diğer Disiplinlerle İktisadi İlişkiler

A13- Sosyal Değerlerle İktisadi İlişkiler

A14 - İktisat Sosyolojisi

A19 - Diğer

 

A2 - Ekonomi Eğitimi


A20 - Genel

A21 -Ön Lisans
A22 - Lisans

A23 -Yüksek lisans
A29 - Diğer

 


B - İktisadi Düşünce ve Metodoloji Okulu

 

B0 -Genel


B00 - Genel

 

B1 -1925 Yılına Kadar İktisadi Düşünce


B10 - Genel

B11 - Klasik öncesi

B12- Klasik

B13 - 1925’ ten Bu  Yana Neo-Klasik  Düşünce

B14 - Sosyalist ; Marksist

B15 - Tarihsel;Kurumsal
B19 - Diğer

 

B2 - 1925 Yılından Bu Yana İktisadi Düşünce


B20 - Genel

B21 - Mikro-ekonomi
B22 - Makro-ekonomi
B23 - Ekonometri

B25 -Tarihsel; Kurumsal ; Evrimsel; Avusturya( ekonomisi)
B29 - Diğer

 

B3 - Düşüncenin Tarihi ; Bireyler


B30 - Genel
B31 - Bireyler

 

B4 - Ekonomik Metodoloji


B40 - Genel
B41 - Ekonomik Metodoloji
B49 - Diğer

 

B5 - Mevcut Heterodoks Yaklaşımlar


B50 - Genel
B51 - Sosyalist; Marksist; Sraffian
B52-  Kurumsal ; Evrimsel

B53 - Avusturya Ekonomisi
B59 -  Diğer

 

C- Matematiksel  ve Sayısal Metodlar

 

C0 - Genel


C00 - Genel

 

C1 - Ekonometrik ve İstatiksel Metodlar: Genel

 

 

C2 – Ekonometrik  Metodlar: Basit Denklem Modeller


 

C3 - Ekonometrik  Metodlar: Çoğul /Simultane Denklem Modelleri


 

C4 -Ekonometrik  ve İstatiksel Metodlar: Özel Başlıklar

 

 

C5 - Ekonometrik Modelleme

 

 

C6 - Matematiksel Metodlar ve Programlama

 

 

C7 -  Oyun Teorisi ve Pazarlık Teorisi

 

 

C8 - Data Toplama ve Data Tahmin Metodolojisi; Bilgisayar Programları

 

 

C9 - Deney Dizaynları

 


D - Mikroekonomi

 

D0 - Genel


D00 - Genel

 

D1 -  Aile Ekonomisi


D10 - Genel
D11 - Tüketici Ekonomisi: Teorisi
D12 - Tüketici Ekonomisi: Ampirik Analiz

D13 - Ev Eşyası Üretimi ve Dağıtımı

D14- Kişisel Finans
D18- Tüketiciyi Koruma
D19 - Diğer

 

D2 - Üretim ve Organizasyon

 

D20 - Genel
D21 - Firma Davranışı
D23 - Organizasyonal Davranış; Gider Maliyeti; Mülkiyet Hakkı
D24 - Üretim; Kapitali ve Toplam Faktor Üretkenliği; Kapasite
D29 - Diğer

 

D3 - Dağıtım


D30 - Genel
D31 - Kişisel Gelir, Servet, ve Dağılımları
D33 - Faktor Gelir Dağılımı
D39 - Diğer

 

D4 -   Piyasa Yapısı ve Değeri

 

D40 - Genel
D41 - Tam Rekabet Yasası
D42 - Tekel
D43 - Oligopoli ve Piyasa Eksikliğinin Diğer Formları

D44 - Açık Arttırma

D45 - Oranlama ; Ruhsatlandırma

D46 - Değer Teorisi
D49 - Diğer

 

D5 - Genel Denge ve Dengesizlik


D50 - Genel 
D51 - Değişim ve Üretim Ekonomisi
D52 - Eksik Pazarlar
D57 -Girdi- Çıktı Analizleri
D58 - Hesaplanabilir ve Diğer Uygulamalı Genel Denge Modelleri
D59 - Diğer

 

D6 - Refah Ekonomisi


D60 - Genel
D61 -Tahsis Edilebilir Verimlilik; Maliyet- Fayda Analizi
D62 - Dışsallıklar
D63 - Özsermaye, Adalet, Haksızlık ve Diğer Normatif Kriterler
D64 - Altruizm
D69 - Diğer

 

D7 - Karar Verme Analizi


D70 - Genel
D71- Sosyal Seçim/  Kamu Tercihi
D72 - Politika Sürecinin Ekonomik Modelleri: Rant Kollama, Seçimler Yasama ve Oylama
D73 - Bürokrasi
D74 - Anlaşmazlıklar, Anlaşmazlık Çözümleri, İttifak
D78 - Politika Yapıcılığı ve Uygulamasında Pozitif Analizler
D79 - Diğer

 

D8 – Bilgilendirme ve Belirsizlik


D80 - Genel
D81 - Risk ve Belirsizlik Durumlarında Karar Verme Kriteri
D82 - Asimetrik ve Özel Bilgilendirme
D83 - Araştırma, Öğrenme, Bilgi ve Bilgilendirme
D84 - Beklentiler ve Spekülasyonlar
D85 - Bilgi Ağı Oluşturma
D89 - Diğer

 

D9 - Somut Etkileşim ve Büyüme

 


E - Makroekonomi ve Para Ekonomisi

 

E0 - Genel


E00 - Genel

 

E1 - Ekonometri

 

 

E2 - Tüketim, Tasarruflar, Üretim, İstihdam, Yatırım


E20 - Genel
E21 - Tüketim, Tasarruf
E22 - Anapara; Yatırımlar Demirbaşlar dahil; Kapasite
E23 - Üretim
E24 - İstihdam, İşsizlik, Ücretler
E25 - Gelirlerin Dağılımında Toplam Faktörler
E26 - İnformal Ekonomi
E27 - Öngörü ve Benzetme
E29 - Diğer

 

E3 - Fiyatlar, Konjonktürel Dalgalanmalar


E30 - Genel
E31 - Fiyat Basamağı, Enflasyon ve Deflasyon
E32 - Konjonktürel Dalgalanmalar
E37 - Öngörüler ve Benzetmeler
E39 - Diğer  

 

E4 - Para ve Faiz Oranları


E40 - Genel
E41 - Paraya İhtiyaç
E42 - Parasal Sistem, Standartlar, Rejimler, Hükümet ve Parasal Sistem
E43 - Faiz Oranlarının Belirlenmesi; Faiz Oranlarının Devirleri
E44 - Finansal Pazarlar ve Makroekonomi
E47 - Öngörüler ve Benzetmeler
E49 - Diğer

 

E5 - Para Politikası, Merkez Bankası, Para ve Kredinin Arzı


E50 - Genel
E51 - Para Arzı Kredi ve Paranın Çarpanları
E52 - Para Politikası, ( Hedefler, Araçlar, Etkileri)
E58 - Merkez Bankaları ve Politikaları
E59 - Diğer

 

E6 -Makroekonomik Politika Formasyonu, Kamu Finansının Makroekonomik Bakış Açısı, Makroekonomik Politika, ve Genel Bakış


E60 - Genel
E61 - Politikanın Maksadı Politika Yapıcılar ve Tutarlılık, Politikanın Koordinasyonu
E62 - Maliye Politikası, Kamu Harcamaları, Yatırım ve Finans, Vergilendirme
E63 - Karşılaştırmalı veya Tek Taraflı Maliye ve Para Politikalarının Analizleri, İstikrar
E64 - Gelir Politikası, Fiyat Politikası
E65 - Bazı Politika Olayları Çalışmaları
E66 - Genel Bakış ve Durumlar
E69 - Diğer


F- Uluslararası Ekonomi

 

F0 - Genel


F00 - Genel


F01 - Global Bakış
F02-  Uluslararası Ekonomik Dizim, Ekonomik Bütünleşme ve Globalleşme  Genel

 

F1 - Ticaret


F10 - Genel
F11 - Ticaretin Neoklasik Modelleri
F12 - Tamamlanmamış Rekabetle Ticaret Modelleri, ve Skala Ekonomisi
F13 - Ticari Politika, Koruma, Promosyon, Ticari Anlaşmalar
F14 - Ticaretin Ülke ve Endüstri  Çalışmaları
F15 - Ekonomik Entegrasyon
F16 - Ticaret ve İşpazarı Etkileşimleri
F17 - Ticaret Beklentileri ve Benzetmeleri
F18 - Ticaret ve Çevre
F19 - Diğer

 

F2 - Uluslarararası Faktörlerin Hareketi ve Uluslararası İşletme


F20 - Genel
F21 - Uluslararası Yatırım, Uzun Vadede Anapara Hareketleri
F22 - Uluslararası Göç
F23 - Çokuluslu Şirketler ve Uluslararası Ticaret
F29 - Diğer

 

F3 - Uluslararası Finans


F30 - Genel
F31 - Yabancı Para
F32 - Halihazırdaki Hesapların Düzeltilmesi, Kısa Vadeli Anapara Hareketleri
F33 - Uluslararası Para Anlaşmaları ve Kurumlar
F34 - Uluslararası Borç Verme ve Borçlanma Problemleri
F35 - Dış Yardım
F36 - Ekonomik Entegrasyonun Finansal Yönü
F37 - Uluslararası Finans Öngörüleri ve Benzetmeleri
F39 - Diğer

 

F4 - Uluslararası Ticaret ve Finansın Makroekonomik Yönü


F40 - Genel
F41 - Açık Pazar Makroekonomisi
F42 - Uluslararası Politika Koordinasyonu ve Yayılması
F43 - Açık Ekonomilerde Büyüme
F47- Öngörü ve Benzetme
F49 - Diğer


G - Finans Ekonomisi

 

G0 - Genel


G00 - Genel

 

G1 - Genel Finans Pazarları


G10 - Genel
G11 - Portfolyo Seçimi
G12 - Varlık Maliyeti
G13 - Fiyatlandırma
G14 - Bilgilendirme ve Pazar Verimliliği
G15 - Uluslararası Finans Pazarları
G18 - Hükümet Politikaları ve Yürütme
G19 - Diğer

 

G2 – Finansal Kurumlar ve Servisler


G20 - Genel
G21 - Bankalar, Diğer Yatırım Kuruluşları İpotekler
G22 - Sigorta ve Sigorta Şirketleri
G23 - Emekli Fonları, Diğer Özel Finansal Kurumlar
G24 - Yatırım Bankacılığı, Girişim Sermayesi, Aracı Kuruluşlar
G28 - Devlet Politikası ve Yürütme
G29 - Diğer

 

G3 - Şirket Finansmanı ve Yönetim


G30 - Genel
G31 - Anapara Bütçesi ve Yatırım Politikası
G32 - Finans Politikası Anapara
G33 - İflas ve Likidite
G34 - Şirket Birleşmeleri, Edinilen Haklar Yeniden Yapılanma Şirket Yönetimi
G35 -Ücretlendirme Politikası
G38 - Hükümet Politikası ve Yasama
G39 - Diğer


H - Kamu Ekonomisi

 

H0 - Genel

 

H1 - Devletin Rolü ve Fonksiyonları

 

H2 - Vergilendirme


H20 - Genel
H21 - Optimal Vergilendirme
H22 - Yansıma
H23 - Dışsal Etkenler, Tekrardan Yapılanmanın Sonuçları, Çevre Vergileri, Destekleme
H24 - Kişisel Gelirler ve Diğer İşletme Dışı Vergiler Destekler
H25 - Şirket Vergileri
H26 - Vergiden Muaf Olma
H27 - Gelirlerin Diğer Kaynakları
H29 - Diğer

 

H3 - Para Politikaları ve Ekonomi Kurumlarının Davranış Şekilleri

 

 

H4 – Kamusal Mallar

 

 

H5 - Kamu Harcamaları ve Politikaları


H50 - Genel
H51 - Kamu Harcamaları ve Refah
H52 - Kamu Harcamaları ve Eğitim
H53 - Kamu Harcamaları ve Refah Programları
H54 - Altyapı ve  Diğer Kamusal Yatırımlar
 

 

H6 - Bütçe ve Kamu Borçlanması


H60 - Genel
H61 - Bütçe ve Bütçe Sistemleri
H62 - Açık ve Fazlalık
H63 - Borç ve Borç Yönetimi
H69 - Diğer

 

H7 - Genel ve Yerel Eyalet Yönetimi, Hükümetler Arası İlişkiler


H70 - Genel
H71 - Yurt Çapı ve Lokal Vergilendirme, ve Yardımlar,  Gelirler
H72 - Yurt Çapı ve Lokal Bütçeleme ve Harcamalar
H73 - Yargı Sistemindeki Farklılıklar ve Etkileri
H74 - Yurtçapı ve Lokal Borçlanma
H77 - Hükümetler Arası İlişkiler ve Fedarilizm
H79 - Diğer

 


I - Sağlık, Eğitim ve Refah

 

I0 - Genel


I00 - Genel

 

I1 - Sağlık


I10 - Genel
I11 - Sağlık Sektörünün Analizi
I12 - Sağlık Ürünleri, Beslenme, Ölüm Oranı, Hastalık, İşkence Bağımlılık, Hareket Yetersizliği ve Ekonomik Faktörler
I18 - Devlet Politikası, Yasama, Kamu Sağlığı
I19 - Diğer

 

I2 - Eğitim


I20 - Genel
I21 - Eğitimin Analizi
I22 - Eğitimin Finansı
I28 - Hükümet Politikası
I29 - Diğer

 

I3 – Refah ve Fakirlik


 

I30 - Genel
I31 - Genel Refah, Temel İhtiyaçlar, Yaşam Standartı, Hayat Kalitesi
I32 - Yoksulluğun Ölçütü ve Analizi
I38 - Hükümet Programları, Provizyon, ve Refah Programlarının Etkileri
I39 - Diğer


J -Demografik Ekonomi

 

J0 - Genel


J00 - Genel

 

J1 - Demografik İktisat


J10 - Genel
J11 - Demografik Trendler ve Öngörüler
J12 - Evlilik,  Evlilikte Anlaşmazlıklar ve Aile Yapısı
J13 - Verimlilik, Aile Planlaması, Çocuk Bakımı, Çocuklar ve Gençlik
J14 - Yaşlıların Ekonomisi
J15 - Azınlıkların ve Diğer Etkin Gurupların Ekonomisi
J16 - Cinsiyete Göre Ekonomi
J17 - Hayatın Değeri ve Belirli Gelir
J18 - Kamu Politikası
J19 - Diğer

 

J2 - İş Gücü , İş Güvenliği ve  Emeklilik


 

J3 -  Ücretler Tazminatlar, ve İşçilik Maliyeti


J30 - Genel
J31 - Ücret Basamağı, ve Yapısı, Özelliklerine Göre Ücret Belirleme, Eğitme, ve Mesleki Tatmin
J32 - Ücretsiz İşçi Maliyeti, ve Kazançları, Özel Emekli Aylıkları
J33 - Tazminat Paketleri, Ödeme Metodları
J38 -  Kamu Politikası
J39 - Diğer

 

J4 - Emek Piyasası


J40 - Genel
J41 - Kontratlar: Spesifik İnsanlık Kapitalleri, Uygun Düşürme Metodları, Karlı Ücret Modelleri, İşçi Pazarları
J42 - Monopson, İşçi Pazarlarının Bazı Kesimleri
J43 - Tarımsal İşçi Pazarı
J44 - Profesyonel İşçi Pazarı ve Uğraşları
J45 - Kamu Sektörü İşçi Pazarları
J48 - Kamu Politikası
J49 - Diğer

 

J5- İş-Yönetim İlişkileri , Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi


J50-Genel

J51 - Sendika: Amaçları, Yapılanması,  ve Etkileri
J52 - Uyuşmazlık : Grev, Arbitraj, ve Aracılar
J53 - Emek–Yönetim İlişkileri; Endüstri Kanunları
J54 - Üretici Kooperatifler; Emek Yönetimli Firmalar
J58 -  Kamu siyaseti
J59 -  Diğer

 

J6 –Mobilite, İşsizlik


J60 - Genel
J61 - Coğrafi Koşullara Bağlı İşgücü; Göçmen İşçiler
J62 - Mesleki ve Jenerasyonlar İçi Değişkenlik
J63 - Devredilme;Boş Kadrolar;Geçici Olarak İşten çıkarılma
J64 - İşsizlik: Modeller, Süre ve Etkileri, ve İş Bulma
J65 - İşsizlik Sigortası ;Kıdem Tazminatı
J68 - Kamu Politikası

J69 - Diğer

 

J7 - Ayırımcılık


J70 - Genel
J71 - Ayırımcılık

J78 - Kamu Politikası
J79 - Diğer

 

J8 -  Çalışma Standartları: Ulusal ve Uluslararası


J80 - Genel
J81 - Çalışma Şartları
J82 - İşgücü Kompozisyonu
J83 - İşçi Hakları
J88 - Kamu Siyaseti
J89 - Diğer


K – Hukuk ve Ekonomi

 

K0 - Genel


K00 - Genel

 

K1 - Hukukun Temel Alanları


K10 - Genel
K11 - Mülkiyet Yasası
K12 - Sözleşme Yasası

 

 

K2 - Düzenleme ve İş Yasası


K20 - Genel
K21 - Uyuşmazlık Yasaları
K22 - Anonim Şirket ve Güvenlik Yasaları
K23 - Düzenleme Endüstrileri ve Yönetim Yasaları
K29 - Diğer

 

K3 - Hukukun Diğer Önemli Alanları


K30 - Genel
K31 - İşçi Yasası
K32 - Çevre, Sağlık, ve Güvenlik Yasası
K33 - Uluslararası Yasalar
K34 - Vergi Hukuku
K35 - Kişisel İflas Yasası
K39 - Diğer

 

K4 - Yasal Prosedür, Yasal Sistem, ve Yasal Olmayan Sistemler


K40 - Genel
K41 - Dava Süreci

K42- Yasadışı Davranış ve Yasaların Uygulanması
K49 - Diğer


L -  Endüstriyel Organizasyon

 

L0 - Genel


L00 -Genel

 

L1 - Piyasa Yapısı, Firma, Strateji, ve Piyasa Performansı


L10 - Genel
L11 - Üretim, Fiyatlandırma, ve Piyasa Yapısı; Firmaların Büyüme Dağılımı
L12 - Tekel; Tekel Strateji
L13 - Oligopoli  ve Diğer Eksik Piyasa
L14 -Ticari İşlem İlişkileri;Anlaşmalar ve Önemleri; Net işletmeler
L15 - Bilgi ve Ürün kalitesi; Standardizasyon ve Uyumluluk
L16 - Endüstriyel Organizasyon ve Makroekonomik; Makroekonomik Endüstriyel Yapı; Endüstriyel  Fiyat Endeksi

L19 - Diğer

 

L2 -  Firma Hedefleri, Organizasyon, ve Davranış


L20 - Genel
L21 - Firmanın İş Hedefleri
L22 - Firma Organizasyonu  ve Piyasa Yapısı: Piyasa ve Hiyerarşi; Dikey Entegrasyon
L23 - Ürün Organizasyonu
L24 - AnlaşmanınFeshi ; Ortak Girişim
L25 - Firma Büyümesi ve Performansı
L29 - Diğer

 

L3 - Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ve Kamu İşletmeleri


L30 - Genel
L31 - Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar

L32 - Kamu İşletmeleri
L33 - Kamu ve Özel İşletmelerin Karşılaştırılması; Özelleştirme : Terketme
L39 - Diğer

 

L4 - Anti-tröst Politika


L40 - Genel
L41 -Tekelleşme; Yatay Anti-rekabet  Uygulaması
L42 - Dikey Sahiplendirme; Perakendeci FiyatıSürekliliği ; Sayısal İndirim
L43 - Legal Tekeller ve Regülasyon ve De-regülasyon
L44 - Anti-tröst Politika  ve Kamu İşletmesi, Kar Amacı Gütmeyen , ve Profesyonel  Kurumlar

L49 - Diğer

 

L5 - Regulasyon ve Endüstriyel Politika


L50 - Genel
L51 - Regülasyon Ekonomisi
L52 - Endüstriyel Politika; Sektörel  Planlama Metodları
L59 - Diğer

 

L6 - Endüstriyel Çalışmalar: İmalat


L60 - Genel
L61 - Metal ve Metal  Ürünler; Çimento , Cam Seramik
L62 - Otomobiller; Diğer Ulaşım Araçları
L63 - Mikro-elektronik; Bilgisayar ; İletişim araçları
L64 - Diğer Makine Aksamı  ; İş araçları; Silahlar
L65 - Kimyasallar ; Lastik; İlaçlar; Biyoteknoloji
L66 - Yiyecek ; İçecek; Kozmetik; Tütün
L67 - Diğer Dayanıksız Tüketim Malları:Giyim, Tekstil, Ayakkabı, ve Deri
L68 - Aletler; Diğer Dayanıklı Tüketim Malları
L69 - Diğer

 

L7- Endüstriyel Çalışmalar: Hammaddeler ve Yapılandırma


L70 - Genel
L71 - Madencilik, Çıkarma,ve Rafine etme: Hidrokarbon Yakıtlar
L72 - Madencilik, Çıkarma,ve Rafine etme: Diğer  Yenilenmeyen Kaynaklar
L73 - Orman Ürünleri: Kağıt
L74 - İnşa etme
L78 - Hükümet Politikası
L79 - Diğer

 

L8 - Endüstriyel Çalışmalar;Hizmetler


L80 - Genel
L81 - Perakende ve Toplu Satış; Depolama
L82 - Eğlence; Medya (Sanat icraatı, Görsel Sanatlar,Yayınlama , Basım,vb.)
L83 - Spor; Rekreasyon; Turizm
L84 - Kişisel ve Profesyonel Servisler
L85 - Emlak Servisleri
L86 - Enformasyon ve Internet Servisleri; Bilgisayar Hazır Programları
L87 - Posta ve  Dağıtım Hizmetleri
L88 - Hükümet Politikası
L89 - Diğer

 

L9 - Endüstriyel Çalışmalar ; Ulaşım ve Araçlar


L90 - Genel
L91 - Ulaşım ; Genel
L92 - Demiryolları ve Diğer Kara Ulaşım Araçları: Otomobil , Otobüs , Kamyon,  ve Su Taşıyıcıları
L93 - Hava Ulaşımı
L94 - Elektrik İdaresi
L95 - Petrol Şirketleri ;Boru hattı; Su Yolları Kullanımı
L96 - Telekomünikasyon Kuruluşu
L97 - Kamu Hizmet Kuruluşları: Genel
L98 - Hükümet Politikası
L99 - Diğer


M - İşletme Ekonomisi ve Yönetimi

 

M0 - Genel


M00 - Genel

 

M1 -  İş İdaresi


M10 - Genel
M11 - Ürün Yönetimi
M12 - Personel Yönetimi
M13 - Girişimcilik
M14 - Anonim Şirket Kültürü ; Sosyal Yükümlülük
M19 - Diğer

 

M2 – İş Ekonomisi


M20 - Genel
M21 - İş Ekonomisi
M29 - Diğer

 

M3 - Pazarlama ve Reklam


M30 - Genel
M31 - Pazarlama
M37 - Reklam
M39 - Diğer

 

M4 - Muhasebe ve Denetleme


M40 - Genel
M41 - Muhasebe
M42 - Denetleme
M49 - Diğer

 

M5 - İnsan Kaynakları Ekonomisi


M50 - Genel
M51 - Firma  İstihdam Kararları; Terfi ( İşe  Alım, İşten Çıkarılma , İşi Bırakma, Part-time, Geçici Çalışanlar, Kıdem Sorunu)
M52 - Tazminat ve Tazminat Metodları ve Onların Etkileri (Stok Seçenekleri , Ücret Dışı Yararlar ,Teşvik Primleri , Aile Destek Programları , Kıdem Sorunları )
M53 - Eğitim
M54 - İş yönetimi  (Takım Oluşturma, Çalışanları Güçlendirme, İş Tasarımı , Görev ve Yetki , İş Tatmini )
M55 - İş Geliştirme Araçları: Outsourcing; Franchising; Diğer
M59 - Diğer


N - Ekonomi Tarihi

 

N0 - Genel
 

N01 - Disiplin Gelişimi , Kaynaklar ve Metodlar

 

N1 - Makroekonomi   ve Parasal Ekonomi; Büyüme ve Dalgalanma

 

 

N2 – Finansal Piyasa ve Kurumlar


 

N3 –İş  ve Tüketiciler ,Demografi, Eğitim, Gelir ve Refah


 

N4 –Hükümet, Savaş,Hukuk, ve Düzenlemeler


 

N5 –Tarım, Doğal Kaynaklar, Çevre, ve Seçilmiş Endüstriler

 

 

N6 – İmalat ve Uygulama


 

N7 – Ulaşım,Uluslarası ve Ulusal Ticaret , Enerji ve Diğer Hizmetler

 

 

N8 – Mikro İşletme Tarihi

 

 

N9 – Bölgesel ve Kentsel Tarih

 


O – Ekonomik Gelişme ve Büyüme

 

O1 – Ekonomik Gelişme


O10 - Genel


O11 – Ekonomik Gelişmenin Makroekonomik Analizleri
O12 – Ekonomik Gelişmenin Mikroekonomik Analizleri
O13 – Tarım ; Doğal Kaynaklar, Enerji , Çevre, ve Diğer Hammaddeler
O14 – Endüstrileşme, Üretim ve Servis Endüstrileri, Teknoloji Seçimi
O15 – İnsan Kaynakları, Gelir Dağılımı, Göç
O16 – Finansal Pazarlar, Tasarruflar ve Anapara Yatırımları
O17 – Resmi ve Resmi Olmayan Sektörler, Saklı Ekonomi, Kurumsal Düzenlemeler
O18 – Bölgesel, Kentsel ve Kırsal Bölge Analizleri
O19 – Gelişmenin Uluslararası Bağlantıları, Uluslararası Kuruluşların Görevleri

 

O2 – Gelişme Planı ve Politikası


O20 - Genel
O21 – Plan Modelleri, Plan Politikası
O22 – Proje Analizleri
O23 – Gelişme Sürecinde Mali ve Parasal Politikalar
O24 – Ticaret Politikası, Etken Akım Politikası
O29 - Diğer

 

O3 – Teknolojik Değişim, Araştırma Geliştirme


O30-- Genel
O31 – Buluşlar ve İcatlar: Proses ve Ödülleri
O32 – Araştırma, Geliştirme ve Teknolojik Buluşların İdaresi
O33 – Teknolojik Değişim, Seçimler ve Sonuçları, Difüzyon Prosesi
O34 – Akılsal Özellik Hakları: Ulusal ve Uluslararası Konular
O38 – Hükümet Politikası
O39 -- Diğer

 

O4 – Ekonomik Gelişme ve Artan Üretimlilik


O40 - Genel
O41 – Bir, İki ve Çeşitli Sektörlerin Gelişim Modelleri
O42 – Parasal Büyüme Modelleri
O47 – Ekonomik Büyümenin Ölçütü: Artan Üretimlilik
O49 - Diğer

 

O5 – Ülkelerin Ekonomik Açıdan Büyümesi Çalışmaları

 


P- Ekonomik Sistem

 

P0 - Genel


P00 - Genel

 

P1 – Kapitalist Sistem


P10 - Genel
P11 - Planlama, Koordinasyon, ve Yenileme
P12 - Kapitalist Girişimler
P13 - Müşterek Girişimler
P14 - Mal Hakları
P16 - Politik Ekonomi
P17 - Performans ve Olasılıklar
P19 - Diğer

 

P2 - Sosyalist Sistem ve Geçiş Ekonomileri


P20 - Genel
P21 - Planlama, Koordinasyon ve Yenileme
P22 -  Fiyatlar
P23 - Faktör ve Mal Pazarları, Endüstri Çalışmaları, Nufus
P24 - Milli Gelir, Mal, ve Harcamalar, Para, Enflasyon
P25 - Kentsel, Kırsal ve Bölgesel Ekonomiler, Mülk, Ulaşım
P26 - Politik Ekonomi, Mülk Hakları
P27 - Performans ve Olasılıklar
P28 - Tabii Kaynaklar, Enerji, Çevre
P29 - Diğer

 

P3 - Sosyalist Kuruluşlar ve Onların Değişimleri


P30 - Genel
P31 - Sosyalist Girişimler ve Onların Değişimleri
P32 - Kollektif, Komün ve Tarım
P33 - Uluslararası Ticaret, Finans, Yatırım ve Yardımlar
P34 - Finansal Ekonomiler
P35 - Halk Ekonomileri
P36 - Tüketici Ekonomisi, Sağlık, Eğitim, Ferah ve Yoksulluk
P37 - Hukuki Kurumlar ve Yasal Olmayan Davranışlar
P39 - Diğer

 

P4 - Diğer Ekonomik Sistemler


P40 - Genel
P41 - Planlama, Koordinasyon ve Yenileme
P42 - Üretken Girişimler, Faktörler ve Mal Pazarları, Fiyatlar, Nufus
P43 - Halk Ekonomisi, Finansal Ekonomi,
P44 - Milli Gelir, Mal, ve Harcamalar, Para, Enflasyon
P45 - Uluslararası Ticaret, Finans, Yatırım ve Yardım
P46 - Tüketici Ekonomisi, Ferah ve Yoksulluk
P47 - Performans ve Gelecek
P48 - Hukuki Kuruluşlar ve Mülk Hakları
P49 - Diğer

 

P5 - Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler

 

P50-Genel

P5--Ekonomik Sistemlerin Karşılaştırılma Analizleri

P52-Belli Ekonomilerin Karşılaştırılma Analizleri

P59-Diğer

 

 

Q –Tarımsal ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi

 

Q0 - Genel


Q00 - Genel
Q01 – Sürdürülebilir Gelişim

 

Q1 - Tarım

 

Q2 - Yenilenebilir Kaynaklar :Çevre Yönetimi

 

 

Q3 - Yenilenemeyen Kaynaklar ve Onların Korunması


Q39 - Diğer

 

Q4 - Enerji


 

Q5 - Çevresel Ekonomi

 


R – Kentsel-Kırsal ve Bölgesel Ekonomi

 

R0 - Genel


R00 - Genel

 

R1 – Genel Bölgesel  Ekonomi

 

 

R2 –Eve Ait Analiz


R20 - Genel
R21 - İskan talebi
R22 - Diğer Talepler
R23 - Bölgesel Göç;Bölgesel İş Piyasası; Nüfus
R29 - Diğer

 

R3 - Ürün Analizi ve Firma Yerleşim Yeri


R30 - Genel
R31 - İskan Arzı ve Piyasa
R32 - Diğer Ürünler ve Fiat Analizi

R33 - Tarımsal Olmayan ve Yerleşim Alanı Olmayan Gayrimenkul Piyasası
R34 - Girdi Talebi Analizi
R38 - Hükümet Politikası; Düzenleme ve Denetim Politikaları
R39 - Diğer

 

R4 - Ulaşım Sistemleri


R40 - Genel
R41 - Ulaşım:Talep; Arz;Tıkanıklık; Güvenlik ve Kazalar
R42 - Hükümet ve Özel Yatırım Analizi
R48 - Hükümet Fiyatlandırması; Düzen ve Denetim Politikaları

 

R5 - Bölgesel Hükümet Analizi


R50 - Genel
R51 - Kentsel ve Kırsal Ekonomilerde Finans
R52 - Arazi Kullanımı ve Diğer Düzenlemeler
R53 -  Kamu tesisleri Mevkii Analizi; Kamu Yatırımları ve Sermaye Stoğu
R58 -  Bölgesel Gelişim Politikası
R59 - Diğer


Z- Diğer Başlıklar

 

Z0 - Genel


Z00 - Genel

 

Z1 - Kültürel Ekonomi


Z10 - Genel
Z11 - Sanat ve Edebiyat Ekonomisi
Z12 - Bölge
Z13 – Sosyal Normlar ve Sosyal Sermaye

Z19 - Diğer

 

 

© C.C.Aktan, 2005.