Coşkun Can Aktan & Ulvi Saran (Editör),

Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi,

Ankara: Sağlıkta Umut Vakfı yayını, 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Hizmetlerinde Devletin Değişen Rolü

Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık

 

Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve  Alternatif Yöntemler

Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık

 

Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Alternatif Yöntemler

Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık

 

Halk Sağlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Sunumunda Devletin Hizmet Sunma Kapasitesinin Arttırılması

Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık

 

Küreselleşme ve Sağlık Hizmetleri

Osman Hayran

 

Sağlık Reformları, Sağlıkta Öncelik Belirleme ve Kaynak Tahsisinde Temel Sağlık Hizmet Paketi Yaklaşımı

Adnan Kısa

 

Sağlık Bilgi Sistemleri

Korkut Ersoy

 

Kurumsal Sağlık Eğitimi

Ruhi Selçuk Tabak

 

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Türk Sağlık   Sektörüne Yansımaları

Asım Balcı & Harun Kırılmaz

 

 “Bin Yıl Kalkınma Hedefleri” İçerisinde Sağlık ile İlgili

Temel Hedefler ve Türkiye’nin Konumu

Ulvi Saran & Feyzullah Şahin

 

     21 Yüzyılda Herkes İçin Sağlık:  21 Hedef

Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık

 

Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Evrensel Sağlık Bildirgelerine Toplu Bir Bakış

Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık

 

Avrupa Birliği'nde Sağlık Yönetimi

Ümit Arslan Giray 

   

    Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Planlaması ve Yönetimi

Haydar Sur

 

Sağlık Sigortacılığı

S.Haluk Özsarı

 

Teşhise Dayalı Ödeme Sistemlerinin Sağlık Sektör Reform Tartışmalarına Yansımaları

Nazmi Sarı

 

Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Harcamaları ve Finansmanı

Mehmet Tokat

 

Sağlık Politikası ve Politika Belirleme Süreci : Teori ve

Türk Sağlık Politikalarına Genel Bir Bakış

Mehtap Tatar

 

Sağlık Kurumları Yönetiminde Kalite ve Kültürel Değişim

Tuncer Asunakutlu

 

Düşük Kalite – Yüksek Maliyet- Düşük Tatmin Kıskacı:

Teori ve Türk Sağlık Sektörüne Bir Uygulama

Ahmet Kara & Ebru Güven Solakoğlu

 

    Şirket Performansı ve Kalite İlişkisi: Sağlık Sektörüne Bir Bakış

M. Nihat Solakoğlu & Mehveş Tarım & Ali Türkyılmaz

 

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

Nilgün Sarp

 

Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme

İsmail Ağırbaş

 

Sağlık Yöneticileri ve Epidemiyolojinin Kullanımı

Hilal Özcebe & Cengizhan Açıkel Sarp Üner   

 

Afetler ve Acil Sağlık Hizmetlerinin Reorganizasyonu

Sıtkı Çorbacıoğlu & Süleyman Çelik

 

Belediyeler ve Sağlık Hizmetleri

Eyüp Zengin & Cemal Öztaş

 

Türk Sağlık Sisteminde Değişim, Yeniden Yapılanma Gereği ve

Sağlıkta Dönüşüm Programı

Ulvi Saran

 

Sağlık Bakanlığı  Organizasyon ve Yönetiminde Yaşanan Sorunlar

ve Mevcut Durum Analizi

Coşkun Can Aktan