MAKRO DÜZEYDE REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRACAK TEDBİRLER

 

 

Yüksek rekabet gücüne ulaşmak sadece firma düzeyinde alınacak tedbirlerle sağlanamaz.  Rekabet gücünün arttırılması için ulusal düzeyde hükümet politikaları (ülkenin yönetişim kalitesi, bu çerçevede hukuk, adalet ve yargı sistemi, devletin ekonomideki yeri, altyapı düzeyi, makro-ekonomik ortam, işgücü piyasalarının esnekliği vs.)  da önem taşır.

Ulusal rekabet gücünün arttırılması için her şeyden önce iyi bir devlet yönetimi gereklidir. İyi yönetim ya da son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılan deyimle iyi yönetişim (governance); devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin, etkin bir sivil toplumun, hukukun üstünlüğünün, yerinden yönetimin, yönetimde açıklık ve hesap verme sorumluluğunun, kalite ve ahlakın, kurallar ve sınırlamaların, rekabet ve piyasa ekonomisi ile uyumlu alternatif hizmet sunum yöntemlerinin ve nihayet dünyada gerçekleşen dijital devrime (yeni temel teknolojilerdeki gelişmelere) uyumun mevcut olduğu bir siyasal ve ekonomik düzeni ifade etmektedir.

Öte yandan, ulusal rekabet gücünün arttırılması için devletin ekonomideki rolünün, görev ve fonksiyonlarının yeniden tanımlanması ve bu çerçevede devletin yeniden yapılandırılması önem taşımaktadır.

Ulusal ekonominin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik olarak devletin optimal büyüklükte olması, bir başka ifadeyle en uygun ölçekte faaliyette bulunması gerekir. Mikro organizasyonların (firmaların) yeniden yapılandırılması için önerilen  “optimalite”, “uygun büyüklük” (rightsizing) ve “küçülme” (downsizing) vs. yeni yönetim teknikleri, makro-organizasyon olarak devletin yeniden yapılandırılması için de geçerlidir.  Özetle, devletin yeniden yapılandırılması ve iyi bir yönetim tesis edilmesi uluslararası rekabet gücünün arttırılması için önem taşımaktadır.


Kaynak: C.C.Aktan, "Türkiye'de Üretim ve İstihdama Yönelik Ulusal Rekabet Gücü Politikası", (TİSK tarafından düzenlenen  İstihdam Yarışması'nda mansiyon ile ödüllendirilen çalışma.) Çalışma TİSK tarafından 2003 yılında yayınlanmıştır. Bkz: http://www.tisk.org.tr