ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ KARŞILAŞTIRMALARI  

Halen dünyada ülkelerin rekabet edebilirlik (competitiveness) yönünden konumlarını ölçen iki tanınmış kuruluş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi tüm dünyada ünlü Davos toplantılarını organize eden  Dünya Ekonomik Forumu’dur. İkincisi ise Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü adlı bir kuruluştur. Her iki kuruluşun da uluslararası rekabet gücü üzerine yayınladıkları araştırmaların bilimsel bir temele dayandığı genel olarak kabul edilmektedir. Bu iki kuruluşun 2002 yılında yayınladıkları rekabet gücü raporlarına dayalı olarak AB üyesi ülkelerin konumları aşağıda sunulmaktadır.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Uluslararası Rekabet Gücü Araştırması

Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) adlı uluslararası bir araştırma enstitüsü, her yıl Global Rekabet Raporu  (Global Competitiveness Report) adı altında bir rapor yayınlamaktadır. Bu raporda “global rekabet indeksi” adı verilen bir indeks yardımıyla ülkelerin uluslararası rekabet gücü açısından yeri tahmin edilmektedir.

Sözkonusu araştırmada “rekabet gücü”, bir ülkenin ekonomik refah ve yaşam standardını yükseltebilmesi için gerekli ekonomik güç olarak tanımlanmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu’nun “büyüme rekabet gücü indeksi” (growth competitiveness index-GCI), adını verdiği indeks, bir ülkenin gelecek 5-10 yıl içerisindeki büyüme potansiyelini ortaya koymayı amaçlamaktadır. [i]

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2002 yılı büyüme rekabet gücü indeks sıralamasında ilk sırada ABD, ikinci sırada Danimarka yeralmaktadır.  Türkiye, 69. sırada yeralmaktadır. (Tablo-1.)

Uluslararası Yönetim Geliştirme Merkezi’nin Uluslararası Rekabet Gücü Araştırması

Merkezi İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan Uluslararası Yönetim Geliştirme Merkezi (International Institute for Management Development-IMD)  her yıl Dünya Rekabet Yıllığı (World Competitiveness Yearbook) adıyla bir rapor yayınlamaktadır. IMD’ye göre rekabet gücü büyük ölçüde bir ülkenin sürdürülebilir bir şekilde katma değer üretmesini sağlayan bir ortam oluşturması yeteneğine dayanır. [ii]

IMD, rekabet gücünü 8 ana kriter ve toplam 250 alt kriter çerçevesinde belirlemektedir. Kullanılan kriterlerin bir kısmı GSYİH, enflasyon, patent sayısı v.b. gibi rekabet gücünün ölçülebilir boyutlarını belirleyen kriterler iken diğerleri dünya çapında yapılan bir araştırma sonucunda elde edilen eğitim, değer sistemleri ve bireylerin motivasyonu gibi rekabet gücünün gayri maddi niteliği ağır basan boyutlarını dikkate alır.  IMD’nin 2002 yılı indeks sıralamasında ilk sırada ABD yeralmaktadır. (Bkz: Şekil-1)


[i] Bkz: World Economic Forum, Global Competitiveness Report. 2000: Geneva:2001. http://www.weforum.org.

[ii] Bkz: IMD, The World Competitiveness Yearbook, 2002. Lausanne: 2002.            http://www.imd.cu.

 

Kaynak: C.C. Aktan, "Uluslararası Rekabet Gücü", içinde: C.C.Aktan, Türkiye Dünyanın Neresinde? 1999, İzmir: EGİAD Yayını, 1999. genişletilerek hazırlanmıştır.