İŞLETME YÖNETİMİ -GENEL-

MAKALE ARŞİVİ

  (TÜRKÇE)


 


Hüseyin Yılmaz: “Yönetimde Sıfır Hiyerarşi Anlayışının Genel Stratejileri ve Avantajları”
İrfan Çağlar: “Yönetim-Kültür Bağlamında Türk Yönetim Modelinin Saptanmasına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma”
Bülent Bayat: “Örgütlerde, "Güdülenme Yetersizlikleri ve Geri Çekilme-Kaçınma Davranışlarını" Açıklamakta Kullanılabilecek Bir Model; Öğrenilmis Çaresizlik"
Ercan Duygulu: “Örgütsel Etkinlik Kriterlerinin Örgütsel Başarımdaki Rolü”
Ö.Tengiz Üçok: “20. Yüzyılın Örgüt Yapılarındaki Gelişmeleri Bir İrdeleme”
Gürhan Uysal: “Başarılı Bir Yönetici Olmada Anahtarlar”
Ulaş Bıçakcı: “Organizasyon - Disorganizasyon Üzerine”
Seyhan Sipahi, Aykut Berber: “Dönüşümsel Liderlik Perspektifinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Analizi”
Burak Arzova: “Adil Olmadan Yönetici Olunmaz”
Serpil Aytaç: “Yaratıcı Kişilik ve Yönetici”
Faruk Türkoğlu: “Avrupa’nın Yönetim Modelleri”
Mehmet Hüseyin Bilgin: “Değişen Rekabet Dengeleri, Yönetim Anlayışı ve Türkiye”
Ahmet Selamoğlu: “Yönetim ve Üretim Anlayışında Değişim, Japon Modelinin Artan Etkinliği ve "İnsan" Unsuru”
Ahmet Talat Us: “Aile Şirketleri ve Yönetim”
Faruk Mutlusu: “Yönetsel Yapıların Oluşumunu ve Niteliğini Belirleyen Etkenler”
Hakan Akbulut: “Küreselleşme ve Kurumsal Yönetim”
Ö.Rengin Gün: “Birleşmiş Milletler Örgütünün Örgütlenme İlkeleri ve Örgüt Yönetimi Açısından İncelenmesi”  
Taner Acuner: “Değişim Sürecinde Organizasyonel Süreklilik”
Muzaffer Aydemir: “Açık Defter Yönetimi (Open Book Management) Yeni Bir Yönetim Modası mıdır?”
Füsun Çınar: “Organizasyonlarda Çağdaş Bir Yaklaşım: Yetkilendirme (Empowerment)”
Süleyman Türkel: “Olağanüstü Durumlarda İşletmelerde Yönetim Sorunları”
Hüseyin Yılmaz: “Yönetimde Sıfır Hiyerarşi Anlayışının Genel Stratejileri ve Avantajları” 
İrfan Çağlar: “Yönetim-Kültür Bağlamında Türk Yönetim Modelinin Saptanmasına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma”
Esra Nemli: “Çevreye Duyarlı Yönetim Anlayışı”
Meryem Akoğlan KOZAK, Oya YAZICILAR: “İş Analizinin Yönetim Yaklaşımları İçindeki Önemi”
Hüseyin Yılmaz: “Bilgi Çağı Sonrası Liderlik Modeli Olarak Entelektüel Liderlik”
Ergin Varol, Ertugrul Tarcan: “Gelişim Güvenden Yana”
Haluk Soyuer: “Tam Zamanında Üretim Sistemleri'nin Küçük ve Orta Ölçekli Isletmelerde Uygulanma Koşulları”
Mesiha Saat: “Çok Amaçlı Karar Vermede Bir Yaklasim:Analitik Hiyerarsi Yöntemi”
Hasan K.Güles: “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Isletmelerinde Ileri Imalat Teknolojileri Kullanimi Üzerine Bir Araştırma”
Ergin Sait Varol: “Örgütlerin Gelişimi :Standart Üretimden, Yenilik, Bulus Dönemine”
Sema OĞLAK, Necdet Kamil Ar: “Sa8000 -Kuruluş Değerlerinin Kanıtlanmasının Yeni Evrensel Çözümü”
 Meryem Akoğlan Kozak, Hatice Güçlü: “Turizm İşletmelerinde Değişim Yönetimi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”
 Mustafa OKUTAN, Dilaver Tengilimoğlu: “İş Ortamında Stres ve Stresle Basa Çıkma Yöntemleri: Bir Alan Uygulaması”
Belgin Ayıdntan: “Şirket Yöneticilerinin Dış Çevre Taramasını Önemsemelerine Yönelik Ankara İlinde Faaliyet Gösteren Gıda Üreticileri Üzerine Uygulamali Bir Çalışma”
Ali E.Akgül, Bülent Sezen, Gary Lynn: “Yeni Ürün Geliştiren Takımlarda Geri Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar ve Geri Öğrenmenin Proje Performansı Üzerine Etkileri”   
----------“Kriz ve Küçülme”  Vergitürk
Ali Akdemir: “Yönetimde Kümülatif Başarı”  
Serpil Aytaç: “İş Stresini Azaltmada Zaman Yönetiminin Önemi”
Ayşe Gül Yılgör: “İşletmelerde Yeniden Yapılandırma Stratejileri ve Türkiye'de Sanayi Sektörünü Yeniden Yapılandırma Gereksinimi”
İbrahim Pınar, Kerim Erdem: “Kurumsal Kaynak Planlaması (Erp) Kullanıcısı İşletmelerin Memnuniyetlerini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma"
Orhan Akışık: “Denetimde Bağımsızlık İlkesinin Yeri”  
Pınar Baş: “Yeni Teknolojilerle Müşteri Hizmeti: Çağrı Merkezleri”
 Füsun Çınar: “Organzisayonel Davranış Alanında Yeni Bir Yaklaşım: Organizasyonel Yurttaşlık Davranışı”
Halis Gökdere: “Bilgi Sistemlerinde Tedarikçi Seçimi”
Ahmet Talat Us: “Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı ve İşletme Politikalarına Etkisi”
Necip Özçer: “Mantıklı Mantıksızlık”
Gülçin Büyüközkan: “Entellektüel Sermaye Yönetimi”
İ. Yücel Seyrek: “Stratejik Planın Yansıması Stratejik Planlar Nasıl Organizasyonel Yayılım Gösterir?”
Melih Arat: “İşte Başarının 10 DNA'sı Herhangibir İşin Başarısının Sırrı, 10 DNA'yı Hayata Geçirmek”
Hüsniye Fırat Şimşek: "Homo Economicus"tan Akılcıl Organizasyona Geçiş”
Melih Arat: “Strateji Geliştirmede Yepyeni Yaklaşımlar”
Güler İslamoğlu: “Ekip mi, Grup mu?” 
Onur Özveri: “Ölçüm Sistemleri ve Süreç Yeterlilik Analizi Tekniklerinin İşletmelerde Uygulanması Üzerine Bir Araştırma”
Faik Başaran: “Tam Anındalık ve Olasılıklara Bağlı Emniyet Stoku İle Yeniden Sipariş Noktası”
Seyhan Sipahi, Aykut Berber: “Dönüşümsel Liderlik Perspektifinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Analizi”
Ayşe Gül Yılgör: “İşletmelerde Yeniden Yapılandırma Stratejileri ve Türkiye'de Sanayi Sektörünü Yeniden Yapılandırma Gereksinimi”
Adnan CEYLAN, Nigar DEMİRCAN: “Çalışanların Örgüte Bağlılığı İle İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma”Deniz Tarlan, Özkan Tütüncü: “Konaklama İşletmelerinde Başarım Değerlemesi ve İşdoyumu Analizi”
Nurcan Kutlu Temiz: “Proje Planlama Teknikleri ve Pert Tekniğinin İnşaat Sektöründe Uygulanması Üzerine Bir Çalışma”
Ayhan URAL: “Yöneticilerde Duygusal Zekanın Üç Boyutu”
Özkan Tütüncü: “Karayolu Ulaştırma İşletmelerinde İşten Ayrılma Eğiliminin Analizi”
Hüseyin Demir: “Küreselleşme Sürecinde Şirketlerde Birleşme ve Tür Değiştirme”
Halis Demir: “Kısa Dönemli Kâr Maksimizasyonundan Uzun Dönemli Pazar Maksimizasyonuna”
Aykut Bedük: “Yeni Yönetim Tekniği "Benchmarking"
Max More: “Küçük Korkunçtur”  
Allan Gibb: “Girişimci Yetiştirme: Geleceğe Yolculuk”
Murat Yıldırımoğlu: “Bill Gates'in Liderlik Sırları”
Serpil Aytaç: “İş Yaşamında Başarının Sırrı: NLP Tekniği” 
Birgül Şimşek: “İşletmelerde Çıkar Çatışmalarından Kaynaklanan Etik Sorunlar”
Burcu Kümbül: “Ücrette Adaleti Sağlayan Performansa Dayalı Ücret Sistemleri”
Recai Coşkun: “Geleneksel Organizasyondan Öğrenen Organizasyona Geçiş: Teorik Çerçeve ve UygulamayaYönelik Öneriler”
İdil Akidil: “Organizasyon(suzluk) Şemaları”
Ayşe Oya Özçelik: “Yöneticilik Eğitimi Alan Bireylerin Sendikalar ve Sendikal Faaliyetler Üzerindeki Görüş ve Tutumlarının İncelenmesi ve Konuyla İlgili Bir Araştırma”
Aykut Berber: “Girişimci İle Yönetici Profilinin Karşılaştırılması ve Girişimcilikten Yöneticiliğe Geçiş Süreci”
---------“Sanayide JİT Sistemi”
Orhan Torkul, İ.Hakkı Cedimoğlu: “Gerçek Zamanlı MRP Yaklaşımı”
Tuncay Özilhan: “Özel Sektörün İhtiyacı: Kurumsal Yönetim”
Mahmut Paksoy, Ayşe Can Baysal: “Mesleğe ve Örgüte Bağlılığın Çok Yönlü İncelenmesinde Meyer - Allen Modeli” 
Huriye Çatalca, Işıl Pekdemir: “İstanbul'daki Özel Hastanelerin İdari Faaliyetlerinin Organizasyon Yapısını Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”
Dean B. McFarlin, Paul D. Sweeney, John L. Cotton (Çeviren H. Şebnem Seçer): “Amerikan Çok Uluslu Şirketlerinde Amerika ve Avrupalı Yöneticilerin Karşılaştırılması Birgül Şimşek: “Yöneticilerin Çalışanlara Karşı Etik Sorumlulukları”
Hüseyin Yılmaz: “İşletmelerde Finans Karar Destek Sistemi”
Ali Şahin Örnek: “Balanced Scorecard: Bilgiden Stratejiye Ulaşmada Kullanılabilecek Yeni Bir Araç”
Muzaffer Aydemir: “Sosyal Sorumluluk 8000 (Social Accountability 8000) Standardı”
Özkan Tütüncü, Işıl Göksu, Ebru Günlü: “Konaklama İşletmelerinde Fiyatlama Kararları ve Maliyet Analizleri”
Charles K. Rowley (Çev. Haluk Egeli): “Rant Kollama Faaliyetlerine Karşı Doğrudan Verimsiz Kar Kollama Faaliyetleri”İzzet Kılınç: “İş Etiki Kapsamında Otel Yöneticilerinin Çalışanlara Karşı Etik Sorumluluklarının İzmir'de Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğrenimi Gören Öğrencilerin Bakış Açıları İle Değerlendirilmesi”
Gülay Coşkun Kasap (1998): “Esnek Üretim Sistemine Geçiş Aşamasında Yönetimin Rolü Ve Değerlendirmesi”  
Recai Coşkun: “Geleneksel Organizasyondan Öğrenen Organizasyona Geçiş: Teorik Çerçeve ve Uygulamaya Yönellik Öneriler”
Birdoğan Baki (2000): “İşletme Kaynakları Planlamasının (İkp- Enterprise Resource Planning:Erp) Dünü, Bugünü ve Yarını”
Ali Halıcı (2001): “İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Stratejileri: Çanakkale İlinde Bir Araştırma”
Tuncer Tokol (1998): “İşletmelerde Ürün Yenilikleri”  
M.Hakan Altıntaş(1998): “Müşteri Ve Tedarikçi İlişkisinde Kurumlar Arası Bilgi Sistemlerinin Kullanımı”
Veysel Bozkurt (1998): “Sanal İşyeri: Kavramsal Çerçeve ve Yapısal Özellikler”
Bilçin Tak (1998): “Stratejik Planlama Sürecindeki Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri”  
Kemal Sezen: “Taktik Düzey İşgücü Gereksinimlerinin Belirlenmesinde Bir Araç: Bütünleşik Üretim Planlama Sistem Analizi”
Melek Tüz (1998): “Yalın Örgütlerin Yönetimi ve Türk İşletmelerine Bu Açıdan Öneriler”
Nihat Karakoç: “Konaklama İşletmelerinin Yönetsel Uygulamaları ve Sorunları”  
Birdoğan Baki (2000): “İşletme Kaynakları Planlamasının (Enterprise Resource Planning) Dünü, Bugünü, Yarını” Halis DEMİR(2000): “Kısa Dönemli Kar Maksimizasyonundan Uzun Dönemli Pazar Maksimizasyonuna”Özdemir Akmut: “Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Karşılaştıkları Finansal Sorunlar ve Risk Yönetimi”Melek Tüz: “Yeni Örgüt Modelleri”
Osman Atay: “Örgüt Kültürü ve Süreci”  
Osman Atay(1999): “Örgütlerde Zaman Yönetimi ve Kahramanmaraş Tekstil Sanayinde Bir Uygulama”A. Hamdi Aydın: “Post-Modern Örgüt Teorisi”Ercan Duygulu: “Örgütsel Etkinlik Kriterlerinin Örgütsel Başarımdaki Rolü”
Öznur Yüksel, Güven Murat: “Sanal Örgütlenmeler: Enformasyon Teknolojilerinin İşletmelerin Örgüt Yapısına ve Rekabet Gücüne Yansıması”
Füsun Bulutlar: “Öğrenen Örgüt Unsurlarının Ders Kalitesi Üzerindeki Etkileri”  
Evrim Duyal: “Halkla İlişkiler Yönetimi Kapsamında Örgütlerde İletişim”
Süleyman Ruhi Aydemir: “Kurumsal Etkinlikte Anahtar Bir Kavram: Örgütsel Değişim”Tuncer Asunakutlu, Bayram Coşkun: “Stratejik Yönetimde Örgütün Rolüne İlişkin Bir Değerlendirme”Cemile Gürçay: “İşletmelerde Örgüt Kültürü Faktörlerinin Farklı Boyutlarda Oluşmasında Sektörel Farklılığın Etkisi”