DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ (REENGINEERING) ve ATILIM

Prof.Dr.C.Can Aktan

 

“Atılım, daha yüksek performansa ulaşmak, yeniye doğru

kararlı bir adım atmak yönünde dinamik bir değişimdir.”

Joseph M. Juran

Değişim Mühendisliğinde önem taşıyan, değişimin süratle gerçekleştirilmesi ve bu değişim sonucunda organizasyonel performansta gözle görülür çarpıcı gelişmeler elde edilmesidir. Değişim mühendisliğinin amacı, bir atılım stratejisi ile organizasyonel performansı artırmak ve daha sonra sürekli gelişmeyi sağlamaktır. Değişim mühendisliği sürecini bir şekil üzerinde göstererek konuyu daha iyi bir şekilde ortaya koymak mümkündür. (Şekil-1)

Şekil-1:

Şekilde yatay eksende zaman boyutu, dikey eksende ise organizasyon performansı gösterilmiştir. Organizasyonda değişim gerçekleştirilmediği takdirde tedrici bir gelişmenin olduğunu varsayalım. Bu durumda organizasyon performansında çok az bir gelişme olabilecektir. Oysa değişim yönetimi uygulayarak organizasyonda değişim gerçekleştirildiğinde bir süre sonra organizasyon performansında bir sıçrama olacaktır. Şekilde t1, organizasyonda değişim mühendisliğinin uygulamaya konulduğu zamanı göstermektedir. t1 - t2 döneminde organizasyonda yapı, sistem ve süreçlerde bir yeniden yapılanma sözkonusu olmaktadır. Başka bir ifadeyle, bu dönemde organizasyonda değişim mühendisliği konusunda ilk uygulamalar yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak t2 döneminde organizasyon performansında ani bir sıçrama olmaktadır. Organizasyonda değişim mühendisliği sonucu gerçekleşen bu sıçrama “Breakthrough” (Atılım) olarak ifade edilebilir. Elde edilen bu başarının sürdürülmesi için organizasyonda KAİZEN yönetim felsefesinin sürdürülmesi gerekir. Kaizen, “Sürekli Gelişme” yi ifade etmektedir. Başarının sürdürülmesi, organizasyonda sürekli gelişmeyi sağlayacak politikaların uygulan-masına bağlıdır.

Şekilde Kaizen yönetim felsefesi ile elde edilecek kazancı ya da faydayı da görmek mümkündür. t2- t3 zaman boyutunda değişim mühendisliği ve Kaizen yönetim felsefesi sonucunda organizasyonda elde edilen “net kazanç” ABCD taralı alanı ile gösterilmiştir. Toplam kazanç ise t2 B C t3 alanına eşittir. Organizasyonda değişim yönetiminin uygulanmaması halinde organizasyon performansında ancak t2 A D t3 alanı kadar bir toplam kazanç elde edilebilecektir.(Aktan, 1997; 31-32.).

Kaynak: C.Can Aktan, 2000'li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri, (1), Değişim Mühendisliği, İstanbul: TÜGİAD Yayını, 1999.