İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SÜRECİ

Prof.Dr.C.Can Aktan

 

İnsan kaynakları yönetimi adı verilen yönetim disiplinini tanımlamadan önce “insan kaynakları” nın ne anlama geldiğini kısaca açıklamakta yarar bulunmaktadır. Genel olarak, bir organizasyondaki tüm çalışanlar “insan kaynakları” nı oluşturur. Daha açık bir ifadeyle, organizasyondaki üst, orta ve alt kadame yöneticiler, teknik personel, danışman olarak istihdam edilen personel, tam-süreli ya da kısmi süreli çalışan personel, işçi ve memurlar ve diğer şekillerde istihdam edilen tüm personel organizasyonun insan kaynaklarını oluşturur.

İnsan Kaynaklarının Yönetimi denildiğinde ise organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için, tüm insan kaynaklarının en doğru, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere, organizasyonların amaçları organizasyon türüne göre değişmektedir. Kamu, özel ve üçüncü sektör organizasyonların amaçları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Özel organizasyonların temel amacı kar iken, kamu ve özel organizasyonların temel amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve/veya topluma hizmet etmektir. Şüphesiz, özel organizasyonlar da mal ve hizmet üreterek toplumun ihtiyaçlarını karşılar ve topluma hizmet eder. Ancak, özel organizasyonların temel amacı aslında kar sağlayıcı faaliyetlerde bulunmaktır. Her üç organizasyonun ortak amaçları ise “kalite” ve “verimlilik” ilkeleri çerçevesinde faaliyette bulunmaktır.

İnsan kaynakları yönetimi, bir başka açıdan organizasyon ve yönetimde “insan” boyutunu ele alan disiplin olarak tanımlanabilir. İnsan kaynakları yönetiminin temel amaçlarını ise şu şekilde özetleyebiliriz:

İnsan kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmak,

Doğru insanları, doğru işlerde istihdam etmek; bir başka ifadeyle, iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçmek ve bunları kendilerine en uygun birimlere ya da departmanlara yerleştirmek,

İnsanların performanslarına uygun şekilde işde yükselmelerini sağlamak,

Çalışanları takdir ve motive etmek; organizasyonda çalışanlar üzerinde de demotive edici faktörleri ortadan kaldırmak,

Çalışanların performans değerlendirilmesini bilimsel esaslar ve standartlar dahilinde yürütmek,

Ücret ve maddi teşviklerin takdir edilmesinde adil olmaya çalışmak; kişilerin iş performanslarına dayalı ücret takdir etmek ve bunu mümkün olduğu ölçüde objektif kriterler çerçevesinde yapmak.

Bu açıklamalardan sonra insan kaynaklarının yönetimi alanında yapılması gerekli işlemleri kısaca özetlemeye çalışalım. (Bu konuda bkz: Kaynak, 1996; Aldemir,1996;Clarke,1993; Legge,1995;Salaman, 1992; Torrington, 1998; Graham, 1998; Correll, 1992; DeCenzo, 1988.)

İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİNDE AŞAMALAR

Herhangi bir organizasyonda insan kaynaklarının yönetiminde yapılması gerekli işlemleri 10 ana başlık altında özetleyebiliriz: (Bkz: Şekil-1 ve Şekil-2)

İnsan kaynaklarının planlanması. Organizasyonun ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarının planlanması işlemleridir. Bu aşamada ilk olarak insan kaynaklarına olan talep belirlenir, daha sonra insan kaynakları piyasası analiz edilerek işgücü arzı ile ilgili veriler elde edilmeye çalışılır. Bu aşamada iş analizi, iş tanımı ve iş dizaynları da gerçekleştirilir.(Bkz: Oktay, 1990.)

İnsan kaynaklarının seçimi ve işe yerleştirilmesi. Bu aşamada insan kaynakları piyasasından işgücü talebinde bulunulur. (Bkz: Öztürk, 1995.)Bunun için duyuru ve ilanlar yapılarak adayların başvurularının yapılması sağlanılır. Aday bulunmasında yararlanılacak başlıca duyuru ve ilan yöntemleri şunlar olabilir:

Organizasyon dışından aday bulma

- Gazetelere ilan verme,

- Eğitim kurumları ile işbirliği yaparak aday bulma,

Organizasyon içinden aday bulma

- Transfer etme,

- Terfi ettirme,

Duyuruların ardından mevcut başvurular arasından yazılı ve/veya sözlü sınavlar yapılır ve eleman seçimi yapılır. Bu aşamada iş için gerekli özellikte eleman alınmasına özen gösterilir. İnsan kaynaklarının seçimi ve işe yerleştirilmesi aşamasında son yapılacak işlem ise seçilen elemanının kısa bir oryantasyon programından, (organizasyonun tanıtılması ve işe alıştırma) sonra işine yerleştirilmesidir.

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi. Bu aşamada, organizasyon çalışanlarınının iş başında ve/veya iş dışında eğitim seminerlerine katılımı sağlanarak, bilgi ve beceri düzeylerini artırmaları sağlanır. Yine bu aşamada organizasyon çalışanlarına rehberlik ve kariyer geliştirme hizmetleri sunulur.

İnsan kaynaklarının motivasyonu. İnsan kaynaklarının yönetiminde en önemli aşamalardan birisi motivasyon yönetimdir. Bu aşamada organizasyon çalışanlarından daha yüksek performans elde edebilmek için çeşitli motivasyonel araçlar kullanılır.

İnsan kaynaklarının yönetime katılımı. Bu aşamada çeşitli yeni yönetim teknikleri (çalışanları güçlendirme (empowerment), kadame azaltma (delayering), çalışma grupları oluşturulması vs.) ile çalışanların yönetimde karar alma sürecine ve yapılan işlere daha aktif ve işbirliği içerisinde katılımı sağlanır

İnsan kaynaklarında performans değerlendirme ve ölçme. İnsan kaynakları yönetiminde en önemli aşamalardan biri olmasına rağmen pratikde çok az işletme gerçekten performans değerlendirme ve ölçme konusunu uygulamaktadırlar. Bu aşamada öncelikle performans kriterleri objektif olarak belirlenmeli, performans kriterlerinin açık, anlaşılır ve adil olduğu konusunda organizasyonda bir konsensus sağlanılmalıdır.

Stres yönetimi. İnsan kaynakları yönetimi alanında ele alınması gereken konulardan birisi de stres yönetimidir. Bu aşamada stresin neden ve sonuçları ve stres önleme yolları analiz edilmektedir.

Ücret yönetimi. Ücret takdiri, insan kaynakları yönetiminin en önemli konularından birisidir. Aylık maaş ve diğer ödemeler ile emeklilik ikramiyelerinin ve maaşlarının ödenmesi konuları bu aşamada tespit edilir.

Çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi. İşyeri ile işveren ve işçi sendikaları arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi de insan kaynaklarının yönetimi alanında ele alınan konulardır.

İşden ayrılmaların düzenlenmesi. Çalışanların isteyerek işten ayrılmaları ve çalışanların işten çıkarılması konuları da önem taşımaktadır. Bu işlemler de insan kaynakları yönetiminin bir aşamasını oluşturmaktadır.Bu açıklamalardan sonra şimdi insan kaynaklarının yönetimi alanında önem taşıyan bazı konuları daha detaylı olarak ele almaya çalışalım.

İş Analizi

İnsan kaynaklarının planlanması aşamasında yapılacak işlerden birisi iş analizidir. Organizasyonda yapılacak işlerin tanımlanması ve işi yapacak kişide aranan özelliklerin tespit edilmesi “iş analizi” olarak tanımlanmaktadır. Özetle, iş analizinde başlıca şu işlemler önem taşımaktadır(Bkz: Cascio, 1989; 120 vd., Aldemir, 1996; 59-73.)

İşin tanımı ve özellikleri,

İşi yapacak kişide aranacak özellikler ve görevi,

İş değerlendirmesi,

İş tanımında, organizasyondaki işler belirlenerek bu işlerin tanımı yapılır ve işi yapacak kişinin görev ve sorumlulukları açık olarak belirtilir. Aynı zamanda, iş için aranan özellikler de iş tanımında tespit edilir. (Bkz: Tablo-1.)

Tablo-1 : İş Tanımı İçin Örnek

İş Ünvanı : İnsan Kaynakları Uzmanı

Çalıştığı Bölüm : İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü

İş Özeti:

İnsan Kaynakları Uzmanı, İnsan Kaynakları Koordinatörüne bağlı olarak çalışan ve holding ve bağlı şirketlerde stratejik insan kaynakları yönetimini yürüten kişidir.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

· Stratejik insan kaynakları yönetimi planının hazırlanmasından sorumludur.

· Her yılın Kasım ayında yapılacak olan stratejik insan kaynakları toplantısını organize eder, katılımcıları belirler ve katılımcılarla toplantı öncesi gerekli görüşmeleri yapar.

· İnsan kaynaklarının yönetimi alanında genel politikalar ve ilkeleri holding ve bağlı şirketlere duyurur.

· Yönetici Geliştirme Projesi’ nin yürütülmesinden sorumludur.

· Holding ve bağlı şirketlerin eğitim ihtiyacını tespit eder; eğitim takvimi ve kapsamın belirlenmesinde holdinge bağlı şirketlerin insan kaynakları bölümü Başkanı ile görüşmeleri sürdürür.

İş İçin Aranan Özellikler

· En az dört yıl eğitim veren üniversite ve/veya yüksek okulların İktisat, İşletme ve benzeri fakültelerinden mezun olmak.

· Tercihen İşletme, Yönetim ve Organizasyon konularında master derecesine sahip olmak.

· İnsan kaynakları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak (tercih nedenidir.)

İşe Alma ve Yerleştirme

İnsan kaynakları yönetiminde en önemli görevlerden birisi işe uygun elemanların alınması ve işe yerleştirilmesi işlemidir. Bunun için öncelikle organizasyonun ihtiyaç duyduğu elemanların nitelik ve nicelik olarak tespit edilmesi gerekir. Organizasyonlarda istihdam edilecek personelde aranacak bazı genel nitelikleri şu şekilde özetlemek mümkündür: (Bkz: Dickens, 1995; 221.)

1. Temel Bilgi ve Beceriler

Organizasyonda çalışan her bireyin temel okuma, yazma, dinleme, dinlediğini anlama, konuşma, temel aritmetik ve matematiksel hesaplamaları yapabilme vesaire bilgi ve becerisine sahip olması gereklidir.

Okuma,

Yazma,

Dinleme,

Konuşma,

Aritmetik/Matematik bilgisi,

Düşünme Bilgi ve Becerileri

Organizasyonda işin niteliğine göre çalışanların aşağıdaki düşünme becerilerine sahip olması organizasyon başarısı için önem taşımaktadır.

Yaratıcı düşünme,

Karar verebilme,

Problem çözme,

Meseleleri akıl yordamıyla düşünebilme (enformasyonu sembol, resim, grafik vs. şekillere dökerek akıl yardımıyla problemleri ya da meseleleri daha iyi görebilme.),

Nasıl öğreneceğini bilme,

Mantık sürecinden geçirebilme,

III. Şahsi Beceri ve Kalite

Çalışanların aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması organizasyonun daha başarılı olmasını sağlar.

Sorumluluk,

Kendine değer verme ve kendini kabullenme,

Sosyallik,

Kendi başına yönetebilme,

Dürüstlük/ahlaki davranma,

İş alınacak elemanlarda yukarıda belirtilen temel bilgi ve becerilerin tespit edilmesinde mutlaka bazı ilkelerin tespit edilmesi ve bu ilkelerin mümkünse organizasyonda yazılı hale getirilmesinde yarar bulunmaktadır. Çağımızın ünlü yönetim uzmanlarından Peter Drucker, organizasyonda işe alma ve yerleştirmede şu kriterlerin dikkate alınmasının önemi üzerinde durmaktadır: (Drucker, 1986- 122-25.)

1.En uygun eleman işe alınmalıdır. Farklı görevler farklı özelliklere, beceri ve yeteneklere sahip kişilerin işe alınmasını gerektirir.

2.Potansiyel olarak işe uygun elemanlar arasından seçim yapılmalıdır.

Etkin bir karar için potansiyel olarak birbirine yakın beceri ve kabiliyete sahip olan kişiler arasından seçim yapılmalıdır.

3.İşe alınacak adayları değerlendirirken çok iyi ve etraflıca düşünülmelidir.

İşe alınması planlanan kişilerin sahip olduğu güçlü ve zayıf yönler iyi analiz edilmelidir. Teknik bilgi itibariyle yeterli olan bir aday işin gereği eğer organizasyonda grup çalışmasını yönetecek kapasiteye ve özelliklere sahip değilse o kişinin işe uygun olduğu söylenemez.

4.Her adayı daha önce birlikte çalıştığı kimselerle birlikte değerlendirmek gereklidir.

Bir tek yöneticinin değer yargıları anlamsız ve değersiz olabilir. Bu bakımdan mümkün olduğu takdirde adayın durumu daha önceki yöneticileri ve çalışma arkadaşları ile görüşmeler yaparak değerlendirilmelidir.

5. İşe alınan elemanın işten anlayıp anlamadığı ilk aylarda kontrol edilmelidir.

Adaylar arasından seçim yapıldıktan sonra işin sona erdiği düşünülmemelidir. Çalışmaya başlayan elemana yardımcı olunmalı ve iş hakkındaki durumu değerlendirilmelidir.

 

 

 

Kaynak: C.Can Aktan, 2000'li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri (4): İnsan Mühendisliği, İstanbul: TÜGİAD Yayını,1999.