ÜRETİM KAYNAKLARI VE İNSAN

 

Prof.Dr.C.Can Aktan

 

Bir üretimin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan kaynakların bütününe “üretim kaynakları” veya “üretim faktörleri” adı verilir. Geleneksel üretim kaynakları toprak, müteşebbis, sermaye ve emekden oluşur. Ancak son zamanlarda iktisatçılar arasında “bilgi” nin de başlıca üretim kaynaklarından birisi olduğu konusunda görüşbirliği oluşmuştur.

Organizasyonda mal ve hizmet üretimi için gerekli dört temel altyapıdan sözedilebilir:

1. Maddi altyapı. Üretim için gerekli fiziki kaynaklar (bina, makine, araç-gereç vs.) maddi altyapıyı oluşturur. Maddi altyapı, aynı zamanda doğal ve fiziki kaynaklar olarak adlandırılabilir.

2. Finansal altyapı. Üretim için gerekli mali kaynaklar (para vs.) finansal altyapıyı oluşturur. Finansal altyapıya yaygın olarak “sermaye” denilmektedir.

3. Personel altyapı. Üretim için gerekli işgücü ve bu işgücüne istihdam olanağı sağlayan müteşebbis organizasyonun personel altyapısını oluşturur. Personel altyapı, kısaca “insan kaynakları” ya da “insan sermayesi” olarak da adlandırılmaktadır.

Yukarıdaki ayrımı esasen şu şekilde de yapmak mümkündür: Maddi sabit sermaye (= maddi altyapı), finansal sermaye (= finansal altyapı) ve insan sermayesi (personel altyapı).

Kurumsal altyapı. Organizasyondaki, yapı, sistem ve süreçlerin bütünü kurumsal altyapıyı oluşturur. Kurumsal altyapı, organizasyondaki kural ve kurumlara verilen isimdir. Kurumsal altyapı, aynı zamanda kurum kültürünün de temelini oluşturur.

Yukarıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere bir organizasyonda üretim yapabilmek için maddi, finansal, personel ve kurumsal olmak üzere başlıca dört temel altyapıya gereksinim vardır. Bunların yukarıda da belirttiğimiz üzere geleneksel olarak doğal ve fiziki kaynaklar, sermaye, emek ve müteşebbis şeklinde sınıflandırıldığını biliyoruz. İşveren ve işgören olarak organizasyondaki “insan” faktörü, “bilgi” sayesinde üretimi gerçekleştirir. Bilgi, son yıllarda gerek iktisat, gerekse yönetim bilimi uzmanlarınca en temel üretim kaynaklarından birisi olarak kabul edilmektedir.

Organizasyon içerisinde mal ve hizmet üretimi için gerekli kaynakları bir başka açıdan da üç ana başlıkta toplayabiliriz:

Donanım (Hardware)

Sistem (Software)

İnsan (Humanware)

Bu üç kaynak olmaksızın ideal ve optimal bir üretimin gerçekleştirilmesinden sözedilemez. Üretim için tek başına hiç bir kaynak yeterli değildir. Bu üç kaynak organizasyonda üretim yapmak için gerekli “girdi” ler olarak düşünülebilir. Girdilerin kaliteli olması, “çıktı” nın (üretimin) da kaliteli ve verimli olması sonucunu doğurur. Konuyu bazı önermelerle daha iyi bir şekilde ortaya koyabiliriz:

  • Tek başına donanım hiç bir şey ifade etmez. En iyi makine, araç ve gerece sahip olan bir organizasyonda eğer sistem (kurallar, kurumlar, kültür vs.) ve insan faktörüne önem verilmemişse yüksek kalitede çıktı elde edilmesi mümkün değildir.

  • Tek başına sistem bir şey ifade etmez. Organizasyonda uyulması gerekli kuralların açık, anlaşılır ve adil olması organizasyonel performansın artırılması için gerekli, ancak yeterli değildir. Gerekli donanımın ve insan kalitesinin de iyi olması gerekir.

  • Tek başına insan da bir şey ifade etmez. Çok iyi eğitim almış, bilgi ve beceri düzeyi oldukça yüksek bir kimseden istenilen verimin alınabilmesi için organizasyon içi kuralların, yani sistemin çok iyi düzenlenmiş olması ve aynı zamanda çalışma için gerekli yüksek kalitede araç ve gereçlere sahip olunması gereklidir.

  • Özetle, ne tek başına donanım, ne tek başına sistem, ne de tek başına insan verimliliğin tek belirleyici unsuru değildir. Yüksek performanslı organizasyonların başarılarının sırrı her üç faktöre de önem vermelerinde yatmaktadır.

    Önemle belirtelim ki, sosyal bilimciler arasında “İnsan mı ? Sistem mi?” tartışmaları uzun yıllardır devam etmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde, başarılı bir sonuca ulaşmak için hem insanın, hem de sistemin çok iyi olması gerektiğini söyleyebiliriz.

     

    Kaynak: C.Can Aktan, 2000'li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri (4): İnsan Mühendisliği, İstanbul: TÜGİAD Yayını,1999.