Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı:

İHRACAT YÖNETMELİĞİ

 

I. KISIM

GENEL ESASLAR, TANIMLAR

Madde 1- Bu Yönetmelik 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İhracat Rejimi Kararı'na dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2- İhracat Rejimi Kararı uyarınca yapılacak ihracat işlemleri, bu Yönetmelik ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanacak tebliğler ve ilgililere verilecek talimatlar çerçevesinde yürütülür.

Madde 3- İhracı kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar uyarınca belli bir merciin ön iznine bağlı malların ihracatında, ilgili mercilerden ön izin alındıktan sonra ait olduğu ihracat hükümleri uygulanır.

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Müsteşarlık; Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı,

b) Banka; ihracatla ilgili herhangi bir işlem yapan banka veya özel finans kurumunu,

c) Gümrük beyannamesi; ihracatta, Gümrük Mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasını müteakip gümrük idaresine tevdi edilen belgeyi,

d) İhracatçı; ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi ( tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler , Esnaf ve Sanatkar Odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture ve konsorsiyumları,

e) İhracat; bir malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı'na uygun şekilde fiili ihracatının yapılması ve Kambiyo Mevzuatı'na göre bedelinin (bedelsiz ihracat hariç) yurda getirilmesini veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışları,

f) Fiili ihracat; ihraç konusu malın Gümrük Mevzuatı hükümleri çerçevesinde muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesini, bir yerden veya muhtelif yerlerden bir defada veya kısım kısım gelmekte olan dökme ve diğer eşyada yüklemenin tamamlanmasını veyahut Gümrük Mevzuatınca fiili ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışları,

g) Bedelsiz ihracat; bedeli yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli olmaksızın yurt dışına kesin olarak mal çıkarılmasını,

h) Kayda bağlı ihracat; gümrük beyannamesinin fiili ihracattan önce ihracatçı birliklerince kayda alındığı ihracat şeklini,

ı) İhraç müsaadesi; ülke ekonomisinin ihtiyaçları, iç ve dış piyasa arz ve talep durumu, satış şekli ile alıcı ülke ve firmaların ülkemiz ile olan ticari ve ekonomik ilişkileri gibi hususlar göz önünde tutularak Müsteşarlıkça verilen ihraç iznini,

i) Konsinye ihracat; kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini,

j) Kredili ihracat; iki ve çok taraflı kredi anlaşmaları dışında kalmak kaydıyla, ihracat bedelinin Kambiyo Mevzuatında öngörülen süreleri aşacak şekilde yurda getirilmesine imkan tanıyan ihracat şeklini,

k) Transit ticaret; alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere, malların transit olarak veya doğrudan doğruya bir ülkeden başka bir ülkeye satılmasını,

l) Takas; iki ülke arasında olmak üzere, ihraç veya ithal edilen mal, hizmet veya teknoloji transferi bedelinin kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji transferi veya kısmen döviz ile karşılanmasını,

m) Bağlı muamele; ikiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemini,

n) Dolaylı offset; özellikle savunma, havacılık ve yüksek teknoloji alanlarında gerçekleştirilen projeler ve kamu kurum ve kuruluşlarının açacakları her türlü uluslararası ihale ile özel şirketlerin yapacakları büyük çaplı dışalımlarda ülkemiz sınai ve ticari kapasitesini, projeyle doğrudan ilgisi olmayan alanlarda gerçekleştirilecek ihracat yoluyla artırmak üzere yabancı firma ya da kuruluşların taahhüdünü kapsayan bir anlaşma çeşidini,

o) Ticari kiralama; malların bir bedel karşılığında, belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak yurt dışına çıkarılmasını,

ö) Başlamış işlem;

- özellik arz etmeyen ihracatta gümrük beyanmamesinin onaylattırılmış,

- kayda bağlı ihracatta kaydın verilmiş,

- müsaadeye bağlı ihracatta müsaadenin verilmiş,

- konsinye ve kredili ihracat ile takas ve bağlı muamelede ihracatçı birliklerince iznin verilmiş,

- bedelsiz ihracatta yürürlükteki Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük beyannamesi düzenlenmesi gereken hallerde gümrük beyannamesinin tescil ettirilmiş, gümrük beyannamesi düzenlenmeyen hallerde malın yurt dışına çıkarılmış,

- ticari kiralama ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak ihracatta iznin verilmiş,

- açılan uluslararası ihalelere istinaden yapılan yabancı devlet bağlantılarında alıcı kuruluş ile bağlantının yapıldığını gösteren yazılı sözleşmenin taraflarca imzalanmış,

- akreditifli satışlarda temdit edilmemek kaydı ile gayrikabili rücu akreditifin açılmış

olmasını,

p) Gün; aksi belirtilmedikçe takvim gününü,

ifade eder.

II. KISIM

İHRACAT ŞEKİLLERİ VE ESASLARI

 

A- Özellik Arz Etmeyen İhracat

Madde 5- İhracatçılar, özellik arz etmeyen ihracatta, ihracatçı birliklerine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile birlikte, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler.

B- Kayda Bağlı İhracat

Madde 6- Bu Yönetmeliğin eki "Kayda Bağlı İhracat Listesi"nde yer alan malların ihracı kayda bağlıdır.

Kayda bağlı ihracatta ihracatçılar, gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederler. Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı düşerek, gümrük idarelerine tevdi edilmek üzere ihracatçıya verirler.

İhracatçılar, birliklerce kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamesi ile birlikte ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler.

Madde 7- İhracatçı Birliklerince kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine tevdi süresi temdit edilmemek üzere (90) doksan gündür. Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki maddelerin (bu Yönetmeliğin Ek'inde yer alan "Kayda Bağlı İhracat Listesi" nin 5 inci sırasında bulunan maddeler) ihracına ait kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine tevdi süresi 90 günden daha az veya çok olarak Müsteşarlıkça belirlenebilir.

C- Özelliği Olan İhracat

 

Genel Olarak

Madde 8- Kredili ihracat, transit ticaret, konsinye ihracat, ithal edilmiş malın ihracı, bedelsiz ihracat, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak ihracat, takas kapsamında yapılacak ihracat, bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracat ve dolaylı offset kapsamında yapılacak ihracat, özelliği olan ihracattır.

Kredili İhracat

Madde 9- Kredili ihracat talepleri ile ilgili müracaatlar mal cinsi, ödeme planı ve ödeme süresini içeren satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte ihracatçı birliklerine yapılır.

Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise satış sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır.

Kredili ihracat taleplerinin uygun görülmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesi üzerine kredili ihracat meşruhatı düşülerek onaylanır.

Fiili ihraç tarihinde başlayan kredili ihraç süresi dayanıksız tüketim mallarında iki (2) yılı, diğer mallarda beş (5) yılı geçemez.

Kredili ihracatta telgraf, teleks veya telefaksla sözleşme yapılamaz.

Konsinye İhracat

Madde 10- Konsinye ihracat talepleri ilgili ihracatçı birliklerine yapılır.

Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır.

Konsinye ihracata izin verilmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesi üzerine konsinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanır.

Konsinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanan gümrük beyannamelerinin 90 (doksan) gün içinde gümrük idarelerine tevdii gerekmektedir.

İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasını müteakip 30 (otuz) gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren ihracatçı birliklerine ve aracı bankaya bildirirler.

İhracatçı birlikleri, verdikleri konsinye ihraç izinlerine ait bilgileri malın kesin satışının kendilerine bildirilmesinden itibaren üç işgünü içinde ihracat bedellerinin getirileceği aracı bankaya gönderirler.

Konsinye olarak gönderilen malların fiili ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla haklı ve zorunlu nedenlerle izni veren merci tarafından toplam bir yıla kadar uzatılabilir.

Süresi içinde satışı yapılan malların Kambiyo Mevzuatı'na göre bedellerinin, satılamaması halinde ise malların Gümrük Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir.

 

İthal Edilmiş Malların İhracı

Madde 11- İthalat Rejimi çerçevesinde ithal edilmiş ve vergileri ödenmiş bulunan yabancı menşeli yeni veya kullanılmış malların ihracı özellik arz etmeyen ihracat kapsamında yapılır. Ancak, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı'nın mahrecine iade hükümleri saklıdır.

Diğer

Madde 12- Transit ticaret, bedelsiz ihracat, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak ihracat, takas kapsamında yapılacak ihracat, bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracat ve dolaylı offset kapsamında yapılacak ihracata ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerle düzenlenir.

D- Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat

Madde 13- Serbest bölgelere yapılacak ihracat, İhracat Mevzuatı hükümlerine tabidir.

E- Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım

Madde 14- Ülkemizi temsilen iştirak edilecek uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tespit edilir.

Uluslararası ticari fuar ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen milli düzeyde gerek bireysel olarak katılacak firma ve kuruluşlarca yurt dışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mal ve eşya ile yurt dışında düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tanıtım amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer v.b. etkinliklere kişi ve kuruluşlarca gönderilecek bedelli veya bedelsiz mal ve eşyanın yurt dışına çıkışıyla ilgili müracaatlar doğrudan ilgili Gümrük İdarelerine yapılır. Gümrük İdareleri sözkonusu mal ve eşyanın yurt dışına çıkışı için yapılan talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır.

Gümrük İdareleri, yukarıda belirtilen nedenlerle yurt dışına çıkışına izin verdikleri bedelli ve/veya bedelsiz mal ve eşya (bilim, sanat, kültür, tanıtım amaçlı fuar /sergi v.b. hariç) ile ilgili gümrük çıkış beyannamelerinin tasdikli bir örneğini, beyannamenin kapanış tarihinden itibaren, en geç on beş iş günü içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine gönderir.

Öte yandan, Gümrük İdareleri, özel organizatör kuruluşların, ülkemizi temsilen, milli düzeyde iştirak sağlayacağı ticari nitelikli fuar ve sergilerde; 5.1.1993 tarih ve 21456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurt Dışı Fuar ve Sergilere İlişkin 93/1 sayılı Tebliğ hükümleri gereğince, organizatör kuruluşa Müsteşarlıkça verilmiş olan "Yeterlilik Belgesi" veya " Geçici Yeterlilik Belgesi" (Kamu ve Meslek Kuruluşları ile Vakıflarca organize edilen fuarlarda bahsekonu belgeler aranmaz) ile birlikte ilgili fuarın milli katılım organizasyonunun sözkonusu kuruluşça yapılmasının onaylandığını gösterir uygunluk yazısını ararlar.

Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan talepler Müsteşarlıkça incelenip sonuçlandırılır.

III. KISIM

 

MÜŞTEREK HÜKÜMLER

 

A- Gümrük Beyannamesinin İptali

Madde 15- Gümrük beyannamesinin ihracatçı birliklerince onayından sonra ve gümrük idaresine tevdinden önce sözkonusu beyannamede yapılması talep edilen değişiklikler ancak, değişikliği talep edilen beyannamenin ihracatçı birliğince iptali ve yeni beyanname tanzimi suretiyle yapılır.

B- Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar

Madde 16- Fiili ihracatı müteakip, mal bedeli dövizlerin yurda getirilme süresi içinde ve mal bedeli dövizler tahsil edilmeden önce başvurulmak kaydıyla;

a) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar karşılığında aynı cins, değer ve miktarda mal ihracı, malların geri getirilmesi veya geri getirileceğinin kambiyo merciine taahhüt edilmesi kaydıyla durumu gösterir belgelere istinaden gümrük mevzuatı çerçevesinde giriş ve çıkışta ayniyeti tespit edilmek suretiyle gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

b) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla satışına ilişkin talepler, durumu gösterir belgeler ve yeni satış sözleşmesine istinaden ilgili ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır.

c) Yukarıdaki (b) bendi kapsamında yer alan taleplere konu malların bozulabilir olması halinde, bu tür talepler ihracatçı birlikleri veya daha sonra ihracatçı birliklerine bilgi vermek üzere Müsteşarlık Yurt Dışı Teşkilatınca sonuçlandırılır.

d) Yukarıda belirtilen değişiklik taleplerinin fiili ihracatı müteakip, mal bedeli dövizlerin tahsilinden sonra yapılması halinde söz konusu talep Müsteşarlığın görüşü alınmak suretiyle ilgili mercilerce sonuçlandırılır.

e) Gümrük idarelerince sonuçlandırılan talepler: ilgili ihracatçı birliği, aracı banka ve kambiyo müdürlüğüne; ihracatçı birliklerince veya Müsteşarlık Yurt Dışı teşkilatınca sonuçlandırılan talepler ilgili gümrük idaresi, aracı banka ve kambiyo müdürlüğüne bildirilir.

Yukarıda belirtilen değişiklikler ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat kapsamında yapılmış olması halinde ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir.

C- Alıcısına Teslim Edilemeyen Mallar ve Malların Terk Edilmesi

Madde 17- Yanma, çalınma gibi haklı ve zorunlu nedenlerle alıcısına teslim edilemeyen mallar karşılığında ihracat talepleri durumu tevsik eden belgelere istinaden Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

Geri getirilmesinde ekonomik yarar görülmeyen malların terk edilmesine ilişkin talepler durumu tevsik eden belgelere istinaden Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

Uygun görülerek sonuçlandırılan talepler, ilgili Kambiyo Müdürlüğüne ve aracı bankaya bildirilir.

Yukarıda belirtilen hususlar ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat kapsamında yapılmış olması halinde ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir.

D- Nisbi Aidat

Madde 18- 93/4614 sayılı İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, Organları, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, nisbi aidatın tahsil edilmesi gerekmektedir. Bu husus, ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesinin onaylanması sırasında aranır.

E- Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler

Madde 19- İhracat işlemlerinde, Gümrük idareleri gümrük beyannamesi üzerinde ihracatçı birliklerinin onayını ararlar. İhracatçı birliği onayı bulunmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılmaz.

Fiili ihracatı müteakip gümrük idareleri durumu ilgili ihracatçı birliğine bildirirler.

Gümrük idarelerince gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde keyfiyet onayı veren ihracatçı birliğine, aracı bankaya, kambiyo müdürlüğüne ve Devlet İstatistik Enstitüsü'ne bildirilir.

F- Fiili İhracatı Müteakip İhracatçı Birliklerinin Mükellefiyeti

Madde 20- İhracatçı birlikleri, fiili ihracatı müteakip gümrük idarelerince bu durumun kendilerine bildirilmesi üzerine, keyfiyeti ilgili bankaya bildirirler.

İhracatçı birlikleri, ihracatçıların alıcılarına karşı taahhütlerini zamanında yerine getirmelerini sağlamak, ihraç ürünlerinin kalite ve imajını sürekli kılmak için gerekli önlemleri almak ve ihracatçıları her aşamada bilgilendirmek, yönlendirmek ve uyarmakla yükümlüdürler.

G- Sair Durumlar

Madde 21- İhracata ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirlenen konular dışında kalan hususlar İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde Müsteşarlıkça sonuçlandırılır.

IV. KISIM

 

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 22- 14.2.1992 tarih ve 21142 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği, 15.8.1992 tarih ve 21316 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'nin "Kayda Bağlı İhracat Listesi"nde (Ek: 2) Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 5.1.1993 tarih ve 21456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'ne Bir Madde İlavesi Hakkında Yönetmelik, 21.8.1993 tarih ve 21675 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'nin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik ve 2.12.1995 tarih ve 22481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'nin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce başlamış işlemlere, lehte olmaları kaydı ile yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 23- Bu Yönetmelik 15.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK

 

KAYDA BAĞLI İHRACAT LİSTESİ

1) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı,

2) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı,

3) Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat,

4) Ülkemiz ile Rusya Fedarasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat,

5) Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı,

6) Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat,

7) 18.12.1994 tarih ve 22145 sayılı RG'de yayımlanan Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metodlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar,

8) İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,

9) Asma, incir, fındık, antep fıstığı fidanları, ( 24.09.1996 tarih ve 22767 sayılı Resmi Gazete ile İhracı Yasak Mallar Tebliği kapsamına alınmıştır.)

10) Meyan kökü,

11) Ham lületaşı ve taslak pipo,

12) Yürürlükten kaldırılan "İhracat 88/29" sayılı Tebliğ'de tadat edilmiş olan maddeler,

- 84.2l Yalnız santrifüjler,

- 85.0l Elektrik Motorları ve Jeneratörler,

- 8502.40 Rotatif elektrik konvertörleri,

- 85.03 85.0l ve 85.02 pozisyonundaki makinlarda

kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar,

- 85.04 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler,

(Örneğin, redresörler),

- 85.32 Sabit, değişken veya ayarlanabilir (ön ayar

yapılabilir) elektrik kondansatörleri,

- 85.40 Elektronik lambalar, tüpler ve valfler,

13) Wassenaar Düzenlemesi kapsamındaki malların ihracı,

14) Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) kapsamındaki malların ihracı,

15) Kimyasal silahların geliştirilmesinin, üretiminin, stoklanmasının ve kullanılmasının yasaklanması ile ilgili Sözleşme eki Liste 2 ve Liste 3'de yer alan maddeler,

16) Kimyasal silahların geliştirilmesinin, üretiminin, stoklanmasının ve kullanılmasının yasaklanması ile ilgili Sözleşme eki Liste 1'de yer alan maddeler.

17) Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye ait Protokoller ve Değişiklikler kapsamındaki malların sadece sözkonusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı.

18) 3504.00.00.00.00 Peptonlar ve bunların türevleri, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri, deri tozu (kromla işlenmiş olsun olmasın). (30.1.1997 tarih ve 22893 sayılı Resmi Gazete)

19) Aşağıdaki listede GTİP ve CAS tescil numaraları belirtilen 32 kimyasal madde ( 19.10.1997 tarih ve 23175 sayılı Resmi Gazete ile İhracı Yasak Mallar Tebliği kapsamına alınmıştır.)

  G.T.İ.P. MADDE ADI

CAS NO

1 2933.39.95.00.21 3-Hidroksi-1-Metilpiperidin

3554-74-3

2 2921.19.80.00.16 N,N-Diizopropil-(beta)-Aminoetil Klorür

96-79-7

3 2930.90.70.90.32 N,N-Diizopropil-(beta)-Aminoetan Tiol

5842-07-9

4 2826.19.00.10.00 Potasyum Florür

7789-23-3

5 2905.50.99.90.19 2-Kloretanol

107-078-3

6 2921.11.10.00.12 Dimetilamin

124-40-3

7 2931.00.80.90.59 Dietil Etil Fosfonat

78-38-6

8 2931.00.80.90.59 Dietil N,N-Dimetilosforamidat

2404-03-7

9 2921.11.90.00.12 Dimetilamin Hidroklorür

506-59-2

10 2931.00.80.90.59 Etil Fosfinil Diklorür

1498-40-4

11 2931.00.80.90.59 Etil Fosfonil Diklorür

1066-50-8

12 2931.00.80.90.34 Etil Fosfonil Diflorür

753-98-0

13 2811.11.00.00.00 Hidrojen Florür

7664-39-3

14 2918.19.80.00.19 Metil Benzilat

76-89-1

15 2931.00.80.90.59 Metil Fosfinil Diklorür

676-83-5

16 2922.19.00.00.16 N,N-Diizopropil-(beta)-Aminoetanol

986-80-0

17 2931.00.80.90.59 Dietil Metilfosfonit

15715-41-0

18 2931.00.80.90.59 Dimetil Etilfosfonat

6163-75-3

19 2931.00.80.90.59 Etil Fosfinil Diflorür

430-78-4

20 2931.00.80.90.59 Metil Fosfinil Diflorür

753-59-3

21 2933.39.95.00.49 3-Quinüklidon

3731-38-2

22 2914.19.90.00.19 Pinakolon

75-97-8

23 2837.19.00.30.00 Potasyum Siyanür

151-50-8

24 2826.90.90.10.00 Potasyum Biflorür

7789-29-9

25 2826.90.90.20.00 Amonyum Biflorür

1341-49-7

26 2826.90.90.90.12 Sodyum Biflorür

7681-49-4

27 2837.11.00.00.00 Sodyum Siyanür

143-33-9

28 2813.90.10.00.00 Fosforlu Pentasülfür

1314-80-3

29 2921.19.80.00.29 Di-izopropilamin

108-18-9

30 2930.10.00.00.11 Sodyum Sülfür

1313-82-2

31 2922.13.00.00.12 Trietanolamin Hidroklorür

637-39-8

32 2921.19.80.00.29 N,N-Diizopropil-2-Aminoetil

4261-68-1

    Klorür Hidroklorür  

 

20) Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,

21) Orijinal bağırsak,

22) Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,

23) Nükleer Tedarikçiler Grubu (NTG) kapsamındaki malların ihracı,

 

6.1.1996 tarih 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.