gears.gif (9873 bytes)

TÜRKİYE’DE VE  DÜNYADA KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri

Ülkemiz açısından genel bir değerlendirme yapılacak olursa işyeri sayısı, çalışanlar sayısı ve katma değer olmak üzere üç önemli göstergeye bakıldığında küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülkemizin gerek sosyal gerekse ekonomik dokusunda önemli bir yer işgal ettiği görülmektedir.

   • Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri imalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmelerin % 99.5’ini oluşturmaktadır.
   • İmalat sanayiindeki istihdamın % 61.1’i Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde yer almaktadır.
   • Yaratılan katma değerde ise Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin payı ise % 27.3’dür.

 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ  İŞLETMELERİN ÖLÇEKSEL DAĞILIMI*

Sanayi Ölçeği

İşletme Sayısı

İşletme Payı (%)

Çalışan Sayısı

Çalışan Payı (%)

Katma Değer (Trilyon TL)

Katma Değer Payı (%)

Küçük Ölçekli Sanayi (1-49)

194.546

98.4

721.469

47.1

37.9

14.1

Orta Ölçekli Sanayi(50-199)

2.247

1.1

213.676

14.0

35.6

13.2

KOS(1-199)

196.793

99.5

935.144

61.1

73.5

27.3

Büyük Sanayi (200+)

982

0.5

595.601

38.9

194.9

72.7

TOPLAM İMALAT SANAYİ

197.775

100.00

1.530.745

100.00

268.4

100.00

(*) Kaynak DIE1992 yılı genel sanayi ve işyerleri sayımı.

 

 

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE KÜÇÜK İŞLETMELERLE İLGİLİ EKONOMİK GÖSTERGELER

 

A.B.D.

ALM.

HİND.

JAP.

İNG.

G. KORE

FRA.

İTA.

TÜRK.

Küçük İşletmelerin Toplam İşletmelere Oranı

97.2

99.8

98.6

99.4

96.0

97.8

99.9

97.0

98.8

Küçük İşletmelerde İstihdam Oranı (%)

50.4

64.0

63.2

81.4

36.0

61.9

49.4

56.0

45.6

Küçük İşletmelerin Yatırım Payı (%)

38.0

44.0

27.8

40.0

29.5

35.7

45.0

36.9

6.5

Küçük İşletmelerin Üretim Payı (%)

36.2

49.0

50.0

52.0

25.1

34.5

54.0

53.0

37.7

Küçük İşletmelerin İhracat Payı (%)

32.0

31.1

40.0

38.0

22.2

20.2

23.0

-

8

Küçük İşletmelere Verilen Kredi Payı (%)

42.7

35

15.3

50.0

27.2

46.8

48.0

-

3-4

 

Özellikleri

   • Daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlamaktadır,
   • Daha düşük yatırım maliyetleriyle istihdam imkanı yaratmaktadır,
   • Yapıları itibariyle ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmektedir,
   • Talep değişikliklerine ve çeşitliliklerine daha kolay uyum gösterebilmektedir,
   • Teknolojik yeniliklere daha yatkındır,
   • Bölgelerarası dengeli kalkınmayı sağlar,
   • Gelir dağılımındaki çarpıklıkları asgariye indirir,
   • Ferdi tasarrufları teşvik eder, yönlendirir ve hareketlendirir,
   • Büyük sanayi işletmelerinin vazgeçilmez destekleyicisi ve tamamlayıcısıdır,
   • Politik ve sosyal sistemlerin denge ve istikrar unsurudur,
   • Demokratik toplumun ve liberal ekonominin ana sigortalarından biridir.

 

Sorunları

Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında çok önemli bir yeri olan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin birçok sorunları bulunmaktadır. Bunların başlıcaları şunlardır:

   • Kredi temininde güçlük çekmektedirler. Bankaların kredilerinden aldıkları pay % 4 civarındadır.
   • Teşviklerden hemen hemen hiç yararlanamamaktadırlar.
   • Diğer finansman araçlarından yeterince yararlanamamaktadırlar.
   • Teknoloji düzeyleri genellikle düşüktür.
   • Yurtiçi ve yurtdışı teknik ve ticari gelişmeleri izleyememektedirler.
   • Kalifiye eleman sıkıntısı çekmektedirler.
   • Gümrük Birliği şartlarında rekabet güçlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duymaktadırlar.

Kaynak:http://www.dto.org.tr ve http://kobinet.org.tr

alum.gif (736 bytes)

© 2001, C.C.Aktan