KOSGEB

İSTİHDAM DESTEĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BÖLÜM 1

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ, KAPSAM,DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ

MADDE 1- :Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini üniversite ve yüksekokul

mezunu nitelikli eleman istihdamına yönlendirmek ve bu faaliyetlerinin

desteklenmesi ile verimliliklerini arttırarak ulusal ve uluslararası

ticarette güçlenerek rekabet edebilmelerinin sağlanması amaçlanmıştır.

KAPSAM

MADDE 2- : Bu yönetmelikte verilen destekler;

o İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren,

o Gerçek usulde defter tutan,

o Bünyesinde 1-150 arası işçi çalıştıran küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsamaktadır.

( Yüzde 25’den fazla hissesi KOBİ ölçeğinden büyük kuruluşlara ait olan veya bir Holding bünyesinde yer alan işletmeler ile %25’den fazla hissesi yabancı sermayeli olan işletmeler ve %50’den fazla hissesi İl Özel İdaresi ve Belediyelere ait olan işletmeler KOBİ ölçeğinde olsalar dahi bu destek kapsamı dışındadır. )

YASAL DAYANAK

MADDE 3- :Bu yönetmelik, 3624 sayılı KOSGEB Kanunu’nun 4. Maddesi

(f ),(h),(i) ve 12. Maddesi (e), (i) bentleri hükümleri doğrultusunda

hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4- : Bu yönetmelikte adı geçen terimlerden;

 

a) KOSGEB : T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

b) Başkan : KOSGEB İdaresi Başkanını,

c) KÜGEM :Küçük İşletmeler Geliştirme Merkezlerini,

d) TEKMER :Teknoloji Geliştirme Merkezlerini,

e) BKE :Bölgesel Kalkınma Enstitüsünü,

f) ORTKA :KOSGEB desteği ile kurulan Ortak Kullanım Atölyelerini,

g) ORTLAB :KOSGEB desteği ile kurulan Ortak Kullanım Laboratuarlarını,

h) İşletme : Madde 2’de tarif edilen İmalat Sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve 1-150 arası işçi çalıştıran işletmeleri,

ı) İstihdam Desteği: Bu yönetmelik kapsamında yer alan imalat sanayi

sektöründe faaliyet gösteren ve KOBİ ölçeğindeki işletmelere KOSGEB tarafından belirlenen oranlarda verilecek olan geri ödemesiz parasal desteği,

i) Personel : Bu yönetmelik kapsamındaki işletmelerin istihdam edecekleri 4 yıllık üniversite ve 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarını,

j) Özürlü personel : Doğuştan yada sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeni ile toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinmelerini karşılamada güçlükleri olan 4 yıllık üniversite ve 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunu kişileri,

m) Sözleşme : İstihdam desteğinden yararlanacak olan işletme ve KOSGEB arasında yapılacak sözleşmeyi,

n) Duvarsız İnkübatör: TEKMER dışında yer alan KOSGEB AR-GE desteklerinden yararlanan işletmeleri ifade eder.

BÖLÜM II

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

DEĞERLENDİRME VE ÖNCELİK KRİTERLERİ

MADDE 5: Başvuruların değerlendirilmesinde dikkate alınacak öncelikler aşağıdaki

kriterlere göre yapılacak ve kriterler puanlamada eşit ağırlıklı olacaktır.

a. Gelişmişlik Endeksi

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından belirlenen ve en son yayınlanan gelişmişlik endeksine göre endeksi daha düşük olan illerdeki işletmelere,

b) İhracat

İhracat yapan işletmelere,

c. Özürlü Personelin İstihdamı

İstihdam desteği kapsamındaki özürlü personel istihdamına,

d. ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi Belgesi

ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi Belgesi, CE Markası vb. belgesi olan veya belge almak için çalışmaları başlatan işletmelere,

e. TSE, TSEK Garanti Belgesi

Ürünleri için TSE ve TSEK Garanti Belgesi , İmalat Yeterlilik Belgesi olan veya çalışmaları başlatan işletmelere,

f) Yeni Mezun Personel İstihdamı

Üniversitelerden yeni mezun olan personel istihdamı başvurularına,

g) Teknolojisi Yüksek Ürünler Üreten İşletme Başvuruları

Teknolojisi ve katma değeri yüksek ürünler üreten işetmelerin başvurularına,

h) KOSGEB Hizmetlerinden Yararlanan İşletme Başvuruları

KOSGEB hizmetlerinden yoğun olarak yararlanan, TEKMER destekleri alan İşletmeler, Duvarsız İnkübatör desteklerinden yararlanan işletmeler ve KOSGEB desteği ile kurulan ORTKA/ORTLAB’ ların başvurularına,

ı) KOBİ-NET Üyesi Olan İşletme Başvuruları

Daha önce KOBİ-NET üyesi olan işletme başvurularına öncelik verilir.

 

İSTİHDAM DESTEĞİ GENEL ESASLARI

MADDE 6: Bu yönetmelikte belirtilen ve KOSGEB Plan ve Bütçe imkanları dahilinde verilecek olan İstihdam Desteği için öngörülen personel sayısı,destekleme süresi ve destek miktarları aşağıdaki şekilde olacaktır.

a. Destekleme Süresi ve Personel Sayısı

1. Bünyesinde1-150 arası işçi çalıştıran, ihracat yapmayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere bir personel için 6 ay süre ile destek verilir.

2. 2- İhracat yapan işletmelere toplam 12 ay süre ile destek verilir.

(İhracat yapan bu işletmeler bir personeli 12 ay süre ile istihdam edebilir veya aynı anda 2

personel çalıştırabileceği gibi ayrı ayrı dönemlerde de çalıştırabilir. Ancak, başlatma dönemi

destekleme süresi olan 1 yıllık süre içinde gerçekleştirilecek ve her iki personel için toplam

destekleme süresi 12 ayı geçmeyecektir.)

1. TEKMER tarafından desteklenen işletmeler, duvarsız inkübatör desteklerinden yararlanan işletmeler ve KOSGEB desteği ile kurulan ORTKA/ORTLAB kuruluşlarında; ihracat yapma şartına bakılmaksızın 12 ay süre için istihdam desteği verilir.

(Bu süre içinde bir personel istihdam edebileceği gibi iki personelde istihdam edebilir, ancak iki personelin toplam destekleme süresi 12 (on iki) ayı geçemez.)

a. KOSGEB Destek Oranları

İstihdam Desteği süresince istihdam edilecek personel için verilecek KOSGEB destek oranları yörelere göre tablo (1) ve (2)deki gibi olacaktır.

Tablo 1: Yörelere göre İşletmelere verilecek KOSGEB İstihdam desteği oranları

YÖRE

İŞLETME KATKISI

KOSGEB DESTEĞİ

 

G.Y : GELİŞMİŞ YÖRE

%40

%60

 

N.Y : NORMAL YÖRE

%30

%70

 

KÖY: (Kalkınmada Öncelikli Yöre)

%20

%80

 

 

Tablo 2: ORTKA/ORTLAB ve TEKMER Bünyesinde bulunan,duvarsız inkübatör desteğinden yararlanan İşletmeler İçin verilecek KOSGEB İstihdam desteği oranları

YÖRE

İŞLETME KATKISI

KOSGEB DESTEĞİ

 

G.Y : GELİŞMİŞ YÖRE

%30

%70

 

N.Y : NORMAL YÖRE

%20

%80

 

KÖY: (Kalkınmada Öncelikli Yöre)

%10

%90

 

NOT: Bünyesinde özürlü personel çalıştıracak işletmelere Tablo 1 ve 2‘de belirtilen KOSGEB Destek Oranına %10 daha ilave edilir.

b. Personel Ücreti Üst Limiti

İstihdam Desteğinde personelin aylık brüt ücretlerinde sözleşmede yer alacak üst limit;

- 2 YILLIK YÜKSEKOKUL mezunları için BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 4 KATI ,

- 4 YILLIK ÜNİVERSİTE mezunları için BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 6 KATI olacaktır

KOSGEB, İşletme ile personel arasında yapılacak anlaşmaya göre İstihdam Desteği Bilgi Formunda belirtilen brüt ücreti yörelere göre belirlenen ve Tablo-1 ve Tablo 2’de gösterilen oranlarda destekleyecektir.

Örnek: 1- Normal Yörede faaliyet gösteren bir işletme dört yıllık üniversite mezunu personel istihdam etmek istiyor ise destek miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

30 Haziran 2000 tarihine kadar Brüt asgari ücret : 109.800.000.- TL’dır.

4 yıllık üniversite mezunları için brüt üst limit asgari ücretin 6 katı olacaktır.

109.800.000 x 6 = 658.800.000.- TL dır. Normal yöreler için KOSGEB Desteği %70, işletme katkısı %30 dur. Buna göre;

KOSGEB Desteği: 658.800.000 TL x % 70 = 461.160.000.- TL

İşletme Katkısı : 658.800.000 TL x % 30 = 197.640.000.- TL olacaktır.

Örnek:2- Kalkınmada Öncelikli Yörede kurulu bir ORTKA/ORTLAB’da 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunu istihdam edildiği takdirde destek miktarları şu şekilde hesaplanacaktır. 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için brüt üst limit asgari ücretin 4 katı olacaktır.

109.800.000 x 4= 439.200.000.-TL’dir. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde ORTKA/ORTLAB için KOSGEB Desteği %90, İşletme Katkısı %10’dur.Buna göre:

KOSGEB Desteği: 439.200.000.-TL x 0.90 = 395.280.000.-TL,

İşletme Katkısı : 439.200.000.-TL x 0.10 = 43.920.000.- TL olacaktır.

Örnek:3- Kalkınmada Öncelikli Yörede kurulu bir ORTKA/ORTLAB’da şayet Özürlü Personel istihdam edilirse personelin tüm ücreti KOSGEB tarafından karşılanacak ve işletme bir katkıda bulunmayacaktır.

 

c. Diğer Hususlar

1. İşletmeler, bu yönetmelikte belirlenen üst limitin üzerinde bir ücret vermeyi kabul ederse personele ödenecek ücret farkını kendi imkanları ile karşılayacaktır.

2. Bir işletme; bu destekten yalnızca bir kez faydalanabilecektir. Bu yönetmelik dışında daha önce aldığı devlet destekleri dikkate alınmayacaktır.

3. Deprem Bölgesinde yer alan ve K.Ö.Y kapsamında olan Düzce dışındaki Bolu, Adapazarı, Kocaeli ve Yalova illeri de yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile K.Ö.Y. statüsünde kabul edilecekler ve bu illerdeki işletmelere verilecek KOSGEB destek oranı K.Ö.Y İllerine verilen oranlardaki gibi olacaktır.

4- Özürlü personel istihdamı halinde Tablo:1 ve Tablo 2’de öngörülen KOSGEB

Desteği %10 fazla olarak ödenecek, işletmenin katkısı ise %10 azalacaktır.

5- İstihdam edilen personelin herhangi bir sebeple toplam destekleme süresi

tamamlanmadan önce işten ayrılması durumunda kalan destekleme süresi

için işletme tarafından yeni bir personel istihdam edilebilecektir.

( Ancak, toplam destekleme süresi Madde-6 (a)’da belirtilen destekleme süresini geçemez. Şayet, işletme kalan destekleme süresi için yeni bir personel istihdam etmek istemiyor ise veya 3 (üç) ay süre içinde yeni personeli bulamadığı takdirde ilk personeli çalıştırdığı süre kadar KOSGEB destek miktarı ödemesi yapılacak ve destek sona erecektir .Bu işletme daha sonra yeni talepte bulunamayacaktır. )

6- İstihdam edilecek personelde tanımlanan işe uygunluk aranacaktır. Bu hususta

KOSGEB gerekli gördüğü takdirde personelin mesleki deneyimlerine ilişkin bilgi ve

belge (Deneyimlerini veya aldığı eğitimleri gösteren katılım belgesi,sertifika vb.)

isteyebilecektir.

f) KOSGEB İstihdam Desteğinden Kimler Yararlanamaz

1. Bir önceki yıl Zarar beyan eden,Vergi,SSK borçları olan ve sigortasız işçi

çalıştırdığı tespit edilen işletmeler bu destekten yararlanamayacaktır.

2. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) bu destekten yararlanamayacaktır.

( 29/01/2000 tarih ve 23948 sayılı resmi gazetede yayınlanan, 2000/1 sayılı tebliğ ile Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsüne haiz şirketlere, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından destek verilmektedir.)

3- Emekli ve yabancı uyruklu personel bu destekten yararlanamayacaktır.

1. Yüzde 25’den fazla hissesi KOBİ ölçeğinden büyük kuruluşlara (150’ den

fazla işçi çalıştıran işletmeler) ait olan veya bir Holding bünyesinde yer alan

işletmeler ile % 25’den fazla hissesi yabancı sermayeli olan işletmeler, %50’den fazla hissesi İl Özel İdaresi ve Belediyelere ait olan işletmeler KOBİ

ölçeğinde olsalar dahi bu destekten yararlanamayacaktır.

5- Bu destek, sadece yeni personel istihdamına verilecek olup işletme,

bünyesinde bulundurduğu mevcut personel için yararlanamayacaktır.

6-KOSGEB personelinin 1. derece akrabaları bu destekten yararlanamayacaktır.

7- İşletmenin, personele sözleşmede belirtilen ve ücret bordrosunda gösterilen

rakamdan daha düşük veya yüksek ücret ödemesi, verdiği belgelerin eksik,

yanlış bilgiler içermesi ve bu durumun tespiti halinde sözleşme feshedilerek

yapılan destek ödemeleri iptal edilerek 6183 sayılı Amme Alacakları

Hakkındaki Kanuna göre işlem yapılacak ve bu işletmeler destekten

yararlanamayacaktır .

BAŞVURU VE İSTENEN BELGELER

MADDE 7: KOSGEB istihdam Desteğine ilişkin, başvuru şekli ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a. Başvuru

KOSGEB İstihdam Desteğinden yararlanmak isteyen işletmeler, istihdam etmek istedikleri personeli kendileri bularak prensipte anlaşma sağladıktan sonra faaliyet gösterdikleri illerdeki KÜGEM/TEKMER veya bu illerde yoksa bulunduğu ile en yakın illerdeki KÜGEM/TEKMER Müdürlüklerine başvuruda bulunacaklardır. ( Bir Merkeze yaptığı başvuru uygun görülmeyen işletme başka bir KOSGEB Merkezine yeni başvuruda bulunamaz, başvuru yapsa ve kabul edilse bile bu durumun tespiti halinde destek ödemesi yapılmış olsa dahi sözleşme feshedilir ve 6183 sayılı kanun hükümleri uygulanır.)

b. Başvuruda İstenen Belgeler

İşletme, KOSGEB tarafından matbu olarak hazırlanan ve elektronik ortamda yayınlanan ve KÜGEM/TEKMER’lerden temin edilecek olan yönetmelik, dilekçe ve ekindeki formunu dolduracak ve eklenmesi istenen belgeleri de tamamlayarak başvurusunu yapacaktır.

1- İstihdam Desteği Yönetmeliği, Dilekçe ve Bilgi Formu

(KÜGEM/TEKMER tarafından verilecek veya elektronik ortamda KOBİ-NET web sayfasından temin edilecektir.)

2-Personelin Diploma veya Çıkış Belgesi (Aslı, noter veya KÜGEM/TEKMER onaylı)

3-Sektör Faaliyet Raporu (Kapasite Raporu)( Aslı, noter veya KÜGEM/TEKMER onaylı)

4- İmza sirküleri (Noter veya KÜGEM/TEKMER onaylı)

5- Vergi Levhası (Aslı, noter veya KÜGEM/TEKMER onaylı)

6- Başvuru tarihinden önceki son 4 aylık SSK Bordrosu ve Aylık Bildirgesi

(İşletme ölçeğinin ve personelin çalışma durumunun tespiti için gerekli olup yeni

kurulan işletmelerde aranmaz, mevcut işletmeler için geçerli olan bu belgeler

Serbest Muhasebeci veya Yeminli Mali Müşavir ve işletme tarafından kaşelenip onaylanacaktır) (Aslı, noter veya KÜGEM/TEKMER onaylı)

7-Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı, noter veya KÜGEM/TEKMER onaylı)

8- KOBİ-NET Başvuru Formu (Aslı, KÜGEM/TEKMER onaylı)

Bunlara İlaveten ;

· İstihdam edilecek personel özürlü ise; özürlü olduğuna ilişkin Sağlık Kurulu Raporu, ( 18 Mart 1998 tarih ve 23920 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde tespit edilen yetkili sağlık kuruluşlarından alınacaktır.)

· İstihdam Desteğinden faydalanmak için başvuruda bulunan işletme İhracat yapıyor ise ; ihracatçı olduğunu bildiren belge ( Bir önceki yıl yaptığı ihracatı gösteren Gümrük Çıkış Beyannamesi ve İhracatçılar Birliğine Üyelik Belgesi) eklenecektir.

İSTİHDAM DESTEĞİ İŞLEMLERİ VE ÖDEME ŞEKLİ

MADDE 8 : İşletmelerin başvurusundan itibaren istihdam desteği ile ilgili işlemler ve

ödeme şekli aşağıda belirtilmiştir.

· Destekleme süresince, İşletmelerin ve istihdam edilen personelin verdiği hizmetlerin takibinde KÜGEM/TEKMER Müdürlükleri yetkili ve sorumlu olacaktır.

· Başvuruların KÜGEM/TEKMER tarafından yapılacak olan değerlendirme sonucu, olumlu ya da olumsuz en fazla 15 gün içinde işletmeye bildirilir. Şayet, eksik evrak veya yetersiz bilgi söz konusu ise eksikler tamamlatılır.

· Yapılan değerlendirme sonucu, talebin uygun görülmesi halinde KÜGEM/TEKMER tarafından “Başvuru Değerlendirme Raporları” hazırlanır ve sözleşme yapmak üzere İşletme davet edilir.

· İşletme-KÜGEM/TEKMER arasında yapılan sözleşmenin İşletme ve KÜGEM/TEKMER tarafından 4(dört) nüsha olarak imzalanması, evrak kayıt tarih ve sayısının verilmesinden sonra istihdam edilecek personel işe başlatılacaktır. ( Sözleşmenin 1 nüshası bilgi için BKE’ne gönderilecek, 1 nüshası KÜGEM/TEKMER, 1 nüshası işletme ve 1 nüshası da istihdam edilen personelde muhafaza edilecektir.)

· İşletme, destekleme süresince sözleşmede öngörülen ücreti her ay düzenli olarak personele ödeyecek, SSK ve Vergileri yatıracaktır.

· İşletme, destekleme süresince her 3 (üç) ay sonunda istihdam edilen personele ait SSK bildirgelerini, Aylık Sigorta Prim Bildirgelerini ve Serbest Muhasebeci onaylı ücret bordrolarını KÜGEM/TEKMER’e gönderecektir.

· İşletme ve personel tarafından üçer aylık her ödeme döneminde işletme yetkilisinin ve personelin imzasının bulunduğu “Dönemsel Faaliyet/Hizmet Raporu” hazırlanacak ve KÜGEM/TEKMER’e sunulacaktır.

· İşletme tarafından her üç ay sonunda gönderilen bilgi ve belgeler KÜGEM/TEKMER tarafından incelenecektir.

· KÜGEM/TEKMER tarafından bilgi ve belgelerin uygun ve yeterli görülmesi halinde işletmeden KOSGEB’in ödeyeceği üç aylık destek miktarı karşılığı fatura istenecek ve faturanın KÜGEM/TEKMER’e intikalini müteakip üçer aylık dönemler sonundaki ödemeler, İşletmelerin bildirdikleri banka hesaplarına en geç bir hafta içerisinde havale edilecek, sonuç İşletmeye ve BKE’ne bildirilecektir.

· Toplam destekleme süresinin ve destek ödemelerinin tamamlanmasından sonra KÜGEM/TEKMER tarafından “Sonuç Değerlendirme Raporu” hazırlanacak ve İşletmenin destekleme süresi içinde verdiği tüm bilgi ve belgeler ile birlikte ödemelere ait evrakların asılları KÜGEM/TEKMER’de muhafaza edilecek ve “Sonuç Değerlendirme Raporu” bilgi için BKE’ne gönderilecektir.

· KÜGEM/TEKMER tarafından BKE’ne gönderilen İstihdam Desteği Sonuç Değerlendirme Raporu BKE tarafından bünyesinde oluşturulacak özel bir arşivde muhafaza altına alınacak, genel değerlendirmeler yapılacak, istatistiki veriler ile yıllık raporlar hazırlanarak tüm KOSGEB birimlerine bildirilecektir.

BÖLÜM III

SON HÜKÜMLER

PROGRAMIN UYGULANMASI VE TAKİBİ

MADDE 9- Bu KOSGEB İstihdam Desteği Yönetmeliğinde yer alan hususlar ve

uygulamalarla ilgili olarak hazırlanacak olan Başvuru Formu, Başvuru

Değerlendirme Raporu, Dönemsel Faaliyet/Hizmet Raporu, Sonuç

Değerlendirme Raporu vb. dokümanlar KOSGEB İdare Başkanının onayı ile

uygulamaya konulacaktır.

Destek programının takibi ve uygulamalarında KÜGEM/TEKMER

Müdürlükleri yetkili ve sorumlu olacak ve bu program kapsamında

verilen istihdam desteğinin amaç dışı kullanımı veya ortaya çıkacak diğer

tereddüt ve ihtilaflarda KOSGEB tarafından cari mevzuatlar ve 6183 sayılı yasa doğrultusunda gerekli hukuki işlemler yapılacak ve bu hususlarda Ankara Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 10 Bu yönetmelik ile ilgili uygulama, yönetmeliğin KOSGEB İcra Komitesi tarafından onaylanmasından sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 11- Bu yönetmelik hükümlerini KOSGEB İdaresi Başkanı yürütür.