KOSGEB

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DESTEKLERİ YÖNETMELİĞİ

 

 

I. BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ:

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde (TEKMER) ve Duvarsız Teknoloji İnkübatörlerinde (DTİ) çalışma mekanı temin edilerek veya mekan temin edilmeksizin desteklenmesine karar verilen küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine malzeme, teçhizat ve hammadde teminine yönelik destekler ile bu işletmelerin geliştirdikleri projelerin sonuçlanması için işletmeye; danışmanlık, eğitim, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım ve ziyaret, AR-GE yazılım ve yayın temini, AR-GE sonuçlarını yayınlama, tanıtım, istihdam, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, AR-GE projesi dokümanı hazırlama ve WEB sahifesi tasarımı gibi konularda desteklerin sağlanmasıdır.

KAPSAM:

Madde 2- Bu Yönetmelikte belirlenen desteklerden imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen kriterlere haiz olan;

a. 1-150 arasında işçi çalıştıran,

b. Sermayesinin %25’inden fazlası büyük ölçekli işletmelere ait olmayan

c. Sermayesinin %51’den fazlası Belediye, İl Özel İdaresi vb. kuruluşlara ait olmayan

işletmeler yararlanabilir.

YASAL DAYANAK:

Madde 3- Bu Yönetmelik, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşları geliştirecek işletmelerin kurulmasını, geliştirilmesini ve desteklenmesini teminen; 3624 sayılı KOSGEB Kuruluş Kanunu’nun 4. maddesinin (a), (b), (c) ve (d) fıkraları ile aynı Kanun’un 12.Maddesinin (f) ve (h) fıkraları ile 27.10.1998 tarih ve 98-027 ve 98-028 sayılı İcra Komitesi Kararları gereğince hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

 

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

İcra Komitesi: KOSGEB İcra Komitesini,

Başkan: KOSGEB İdaresi Başkanını,

 

İcra Kurulu: Teknoloji Geliştirme Merkezileri ve Duvarsız Teknoloji İnkübatörleri İcra Kurullarını,

İnceleme ve Seçim Kurulu: Teknoloji Geliştirme Merkezleri ve Duvarsız Teknoloji İnkübatörleri İnceleme ve Seçim Kurullarını ,

Merkez;

a. TEKMER’leri (Teknoloji Geliştirme Merkezleri) ve

b. KÜGEM’leri (Küçük İşletmeleri Geliştirme Merkezi)

 

Duvarsız Teknoloji İnkübatörü;

KOSGEB-Üniversite-Sanayi Odaları arasında yapılan Protokollerle oluşturulan Duvarsız Teknoloji İnkübatörlerini,

 

İşletmeler;

İmalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan ve 1-150 arası işçi çalıştıran küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini,

ifade eder.

II. BÖLÜM

Destek Türleri, Geri Ödemeli Destekler, Geri Ödemesiz Destekler,

İşlik Tahsisi

Destek Miktarı, Satın Alma İşlemi ve İşletmeye KOSGEB Desteklerinin Ödenmesi, İşletmenin Borçlandırma İşlemi Ve Sağlanan Desteğin İşletmeden Tahsili ve Teminat

 

 

DESTEK TÜRLERİ :

Madde 5- Teknoloji Geliştirme Destekleri; Ekonomik getirisi yüksek araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaları,katma değer ve istihdam yaratmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için verilir.

Bu Destekler;

a. Geri Ödemeli Destekler

b. Geri Ödemesiz Destekler ve

c. İşlik Tahsisidir


GERİ ÖDEMELİ DESTEKLER :

Madde 6) Geri Ödemeli Destekler;

6.1. Malzeme, Teçhizat ve Deneme Amaçlı Hammadde Temini Desteği ile,
6.2. Kalite – Teknoloji Altyapı Desteğidir.

Geri ödemeli desteklerde İşletme tarafından KOSGEB’e yapılan geri ödemelere faiz uygulaması ve benzeri uygulamalar yapılmaz.

6.1- Malzeme, Teçhizat ve Deneme Amaçlı Hammadde Temini Desteği;

İcra Kurulu’nca desteklenmesine karar alınan ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan işletmelere araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan genel ve özel amaçlı teçhizat, malzeme ve hammaddenin temininde, KOSGEB Başkanlığı geri ödemeli destek verir.

TEKMER’lerde yer alan firmaların ortak kullanımına sunulan teçhizat ve malzemenin alımı TEKMER Müdürlüklerince yapılır.

TEKMER’lerde ve Duvarsız Teknoloji İnkübatör’lerde yer alan firmaların ortak kullanımına sunulan teçhizat ve malzemenin alımı TEKMER ve Duvarsız Teknoloji İnkübatörüne taraf olan KÜGEM Müdürlüklerince yapılır.

İşletmeye verilecek olan malzeme-teçhizat ve deneme amaçlı hammadde temini desteği miktarı ilgili Merkezin İcra Kurulunda karara bağlanır. Ancak ,verilecek desteğin üst limiti ve alınacak malzeme-teçhizat ve deneme amaçlı hammadde alım tutarında işletmeye düşen payın oranı KOSGEB Başkanlığınca belirlenir.

6.2- Kalite – Teknoloji Altyapı Desteği;

Teknoloji Geliştirme Desteği alınmasına yönelik Merkez İcra Kurullarınca karar verilen işletmelerin;

a. Ürün kalitesinde ve üretim teknolojisinde iyileştirmeler yapmak,

b. Mevcut teknolojik düzeyinde ilerleme sağlamak ve

c. Stratejik ve kritik sektörlerde ana sanayi-yan sanayi ilişkisini geliştirmek

amaçlarından en az birini kapsayacak mahiyette hazırlayacağı Projeyi Merkeze sunması ve Merkez Kurullarınca desteklenmeye uygun görülmesi halinde destek sağlanır. Ancak bu destek, işletme tarafından ihtiyaç duyulan kalite kontrol, kalite geliştirme vb. amaçlı cihazların temininde verilir.

Bu desteğe ilişkin destekleme miktarları KOSGEB Başkanlığı’nca yayınlanacak Usul ve Esaslar gereğince belirlenir.

GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER:

Madde 7- Geri Ödemesiz Destekler kapsamında ise,

7.1. Danışmanlık Desteği

7.2. Entellektüel Sermaye Desteği

olmak üzere iki türde destek verilir.

Madde 7.1. Danışmanlık Desteği

Yönetmelik kapsamında yer alan işletmelerin İcra Kurulu’nca desteklenmesine karar verilen projelerine KOSGEB Danışmanlık Destekleri Yönetmeliği çerçevesinde destek sağlanır.

Projenin sonuçlanması için Merkez İcra Kurulu Kararı ile Üniversite dışından ve /veya yurtdışından danışman görevlendirilebilir.

Madde 7.2- Entellektüel Sermaye Desteği

Teknoloji Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine ilişkin projesi, Merkez İcra Kurulları tarafından destekleme kararı alınan işletmeye; eğitim, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım ve ziyaret, Ar-Ge yazılım ve yayın temini, Ar-Ge sonuçlarını yayınlama, tanıtım, istihdam, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, Ar-Ge projesi doküman hazırlama ve WEB sahifesi tasarımı gibi konularda geri ödemesiz destek verilir. Bu destek miktar ve oranları KOSGEB Başkanlığınca yayınlanacak Usul ve Esaslar ile belirlenir.

KOSGEB bunların dışında yeni destek araçlarını da günün şartlarına göre geliştirerek uygulamaya geçirir.

 

İŞLİK TAHSİSİ

Madde 8) TEKMER ,DTİ ve KÜGEM’lerde Merkez İcra Kurulları Kararı ile işlik tahsis edilen işletmelerden, her yıl Başkanlıkça belirlenen miktardaki genel giderlere katılım payı her ayın ilk haftası içinde fatura karşılığı nakden tahsil edilir.

İşletmenin yıllık olarak ödemek zorunda olduğu genel giderlere katılım payının %50 ‘si kadar teminat alınır

İşletmenin ödemelerini üç ay geciktirmesi halinde Merkez Müdürü kararı ile işlikten tahliye edilir .Konu hakkında ilk İcra Kurulu Toplantısında üyelere bilgi verilir ve işletmeye sağlanan destekler defaten tahsil edilir.

DESTEK MİKTARI SATIN ALMA İŞLEMİ VE İŞLETMEYE KOSGEB DESTEKLERİNİN ÖDENMESİ :

Madde 9) Bu Yönetmeliğin ;

· 6. maddesinde yer alan Geri Ödemeli Destekler ile destek üst limit ve oranları ile geri ödeme koşulları

· 7.maddesinde yer alan Geri Ödemesiz Destek üst limit ve oranları

Başkanlıkça yayımlanan Usul ve Esaslarla belirlenir.

Merkez İcra Kurulunca Geri ödemeli destek kararı verilen malzeme, teçhizat ve deneme amaçlı hammaddenin satınalma işlemi işletme tarafından yapılır. Usul ve Esaslarda belirlenen belgeler, Merkez Müdürlüğüne teslim edilir.

Söz konusu malzeme, teçhizat, ve deneme amaçlı hammaddenin yurtiçinden ve yurtdışından temini sırasında, belge karşılığı yapılan tüm harcamalar için KOSGEB tarafından ilgili mevzuat gereğince verilecek destek Türk Lirası olarak ödenir.

 

İŞLETMENİN BORÇLANDIRMA İŞLEMİ VE SAĞLANAN DESTEĞİN İŞLETMEDEN TAHSİLİ:

Madde 10) Destek sağlanan işletme, geri ödemeli desteklerde, sağlanan desteğin toplam bedelinin kendisi tarafından ödenecek bölümünü Usul ve Esaslarda belirlenen oranlarda , geri ödeme koşul ve belgelerine uygun olarak KOSGEB’e geri öder.

Proje destek süresi sona erdikten sonra ilk on iki ay ödemesiz olup, müteakip yirmidört ayda üç’er aylık taksitler halinde tahsil edilir.

TEMİNAT:

Madde 11) Geri ödemeli desteklerde KOSGEB’ce sağlanan destek tutarı kadar ve işletme tarafından geri ödemenin tamamı yapılıncaya dek geçerli olmak üzere, işletmelerden banka teminat mektubu ve /veya Kredi Garanti Fonu teminatı alınır.

Merkez, gerekli teminatı alarak ödemeyi yapar. Teminat, geri ödemenin tamamı yapıldıktan ve işletmenin KOSGEB’e karşı tüm maddi yükümlülüklerini karşılamasını müteakip işletmeye iade edilir.

III. BÖLÜM

Amaç Dışı Kullanım, Geçici Madde, Yürürlük, Yürütme

AMAÇ DIŞI KULLANIM :

Madde 12) KOSGEB desteği ile sağlanan malzeme, teçhizat ve hammadde, işletmenin Merkeze sunduğu projede belirlenen amaçlar dışında kullanılamaz.

Proje süresince ve sonunda KOSGEB tarafından sağlanan desteğin tamamı KOSGEB’e geri ödenmeden başkasına devredilemez, kiralanamaz ve satılamaz.

Sağlanan desteklerin amaç dışında kullanımının tesbiti halinde işletmeye sağlanan destek sona erdirilerek verilen destek bir ay içinde nakden ve tamamen kanuni faizleriyle birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Ancak, araştırma ve geliştirme çalışması sırasında elde edilen ürünün, projenin bitiş tarihinden daha önce ekonomik bir değer kazanıp Merkezin yazılı izni dahilinde satılabilmesi halinde, ürünün bünyesine giren malzeme, teçhizat, ve hammadde bedelleri, satışı müteakip en geç bir (1) ay içinde KOSGEB’e geri ödenir.

GEÇİCİ MADDE 1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 28.09.1994 tarih ve 91-040 sayılı kararla yürürlüğe konulan “KOSGEB Müteşebbis Malzeme Destekleme Yönetmeliği” yürürlükten kalkar. Ancak, daha önce verilen malzeme-teçhizat desteğine ilişkin geri ödemelerde desteklerin tamamı geri ödeninceye kadar sözü edilen Yönetmelik ile ona bağlı olarak çıkartılmış bulunan “Müteşebbis Malzeme Destekleme Usul ve Esasları” hükümleri uygulanır.

GECİCİ MADDE 2) İşbu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce TEKMER Kurullarında görüşülerek destekleme kararı alınmış ve DPT'nin 05.11.1999 tarih ve 371/4096 sayılı uygun görüş yazısına istinaden Başbakanlıktan 15.12.1999 tarih ve B.02.0.EMB.622.11/04821 sayılı yazı ile harcama müsaadesi istihsal edilmiş bulunan ancak henüz alım işlemine geçilememiş geri ödeme destekli AR-GE Projelerine ait 502.369.-USD+KDV ve 18.140.000.000.-TL+KDV tutarındaki Malzeme-Teçhizat desteğine ilişkin işlemler bu yönetmelik esaslarına göre gerçekleştirilir.

YÜRÜRLÜK :

Madde 13) Bu Yönetmelik, KOSGEB İcra Komitesi tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. “Teknoloji Geliştirme Destekleri Yönetmeliğine ilişkin Uygulama Usul ve Esasları” Başkanlıkça yürürlüğe konur.

YÜRÜTME :

Madde 14) Bu Yönetmelik hükümlerini KOSGEB İdaresi Başkanı yürütür.