KOSGEB

TEKNOPARK YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

AMAÇ :

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile sanayinin işbirliği sağlanarak ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik yapmak, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli sanayicilerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun önerileri de dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacılara ve yaratıcı girişimciliğe yönelik kişilere iş imkanı yaratmak,teknoloji transferine yardımcı olmak ve yabancı sermayenin araştırma - geliştirme birimleriyle birlikte ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak üzere oluşturulmuş ve içinde modern makina, donanım ve yüksek yazılıma sahip, Araştırma ve Geliştirme Merkezleri veya Enstitüleri, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve çevre dostu üretim birimleri içerebilen, bünyesinde veya yakınında en az bir üniversitenin veya araştırma kurumunun bulunduğu, akademik,ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği Teknoparkların kurulup işletilmesidir.

KAPSAM :

Madde 2- Bu Yönetmelik, Teknoparkların kuruluşunu, organizasyonunu, işleyişini, desteklenmesini yönetim ve denetimi ile koordinasyonunu düzenleyen hükümleri kapsar.

 

HUKUKSAL DAYANAK :

Madde 3- Bu Yönetmelik 3624 sayılı KOSGEB Kuruluş Yasası'nın 4.Maddesi (a), (b) fıkraları ile 12.maddesinin (j) fıkrası ve 17.maddesi gereğince istihsal edilmiştir.

TANIMLAR VE KISALTMALAR :

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

 

BAKANLIK : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

YÖK : Yüksek Öğretim Kurumu

TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TESK : Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu

 

HM : Hazine Müsteşarlığı

DTM : Dış Ticaret Müsteşarlığı

TTGV : Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

TYD : Teknoloji Yönetim Derneği

DPT : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

TPE : Türk Patent Enstitüsü

İGEME : İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi

MPM : Milli Prodüktivite Merkezi

 

TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

SSM : Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ nı

AR-GE (Araştırma-Geliştirme) : Amaç, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları,diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynı/nakdi destek miktarları,sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgiler arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş, yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, yeni bir teknolojinin yurt koşullarına uyumunun sağlanması amacıyla yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla bu tür faaliyet sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi, mevcutların teknolojik açıdan iyileştirilmesi ve teknoloji uyarlanması için bilimsel esasları uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş çalışmalarını,

AR-GE Kurumları : Yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makina,donanım ve yazılıma sahip, yukarıdaki ar-ge tanımına uygun faaliyetlerde bulunan üniversiteleri, araştırma merkezleri,araştırma enstitü ve kuruluşlarıyla yüksek teknoloji enstitülerini,

Girişimciler : Teknopark hizmet ve imkanlarından yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri,

Teknopark : "Yüksek/İleri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik küçük ya da orta ölçekli firmaların, belirli bir üniversite ya da araştırma kurumunun olanaklarından yararlanarak teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem ya da hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri (ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları) aynı üniversite ya da araştırma kurumu yakınında kurulmuş" siteyi,

Kurul: Teknopark Kurulu’nu,

 

Üniversite : Mühendislik ve Temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan gücü ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde yeterli araştırma elemanı olan üniversiteleri,

Araştırma Merkezi, Araştırma Enstitüsü ve Araştırma Kuruluşu : En az bir konuda üç yıldan az olmamak üzere araştırma-geliştirme çalışması yapmakta olan, çalışmalarının sonuçlarını gerek ulusal gerekse uluslararası toplantı,sempozyum ve dergilerde kamuoyunun dikkatine sunmuş, insan gücü ve donanım açısından en az üniversitedeki benzer konularla ilgilenen ana bilim dalı başkanlığına eşdeğer özellikte olan merkez, enstitü ve kuruluşları

İfade eder.

TEKNOPARKLARDA VERİLECEK HİZMETLER

Madde 5- Teknopark içinde girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği hizmetlerden karşılanması gerekenler:

Danışmanlık Hizmetleri :

· Firma kuruluş danışmanlığı,

· Teknoloji danışmanlığı,

· Üretim planlaması danışmanlığı,

· Finansal sorumluluklar, muhasebe ve finansman danışmanlığı,

· Hukuk danışmanlığı,

· Pazarlama danışmanlığı,

· Girişimcilere işletme denetimi danışmanlığı

 

Teknik Hizmetler :

· Sekreterlik ve haberleşme hizmetleri,

· Fotokopi, bilgisayar vb. kırtasiye dosyalama ve raporlama hizmetleri,

· Yazılım paketleri,

· Kütüphane, laboratuar ve atölye imkanları, sergi alanları

Patent katalogları, veri tabanı ve uluslararası bilgi bankalarına ulaşım imkanı, ayrıca sosyal ve sağlık hizmetlerinin verilmesi için gerekli tedbirler alınır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

TEKNOPARKLAR KURULUŞU

Madde 6- Teknoparklar Kuruluşu:

a. Teknoparkın kurulması için Teknoparkın kuruluşunu sağlayan kurumları temsil ve ilzama yetkili kişilerden oluşacak (Kurucu Kurul) KOSGEB'e başvuracaktır.

b. Kurucu Kurul,Teknoparkın genel amaç ve politikaları ile kurulacağı bölgeyi belirleyerek, bölgedeki insan gücü, hammadde imkanları, mevcut sanayinin durumu, üniversite sanayi ilişkileri ve Pazar durumu, teknoparkın hangi sektörlerde faaliyet göstereceği, niteliği, büyüklüğü ve kurulması için gereken altyapı ve mali porte ile Teknoparkın işletme yönetiminin nasıl yapılacağı, mali ilişkileri,tahmini gelir ve giderlerinin nasıl oluşacağını içeren bir rapor ve bu yönetmelikte yer alan dokümanlarla birlikte Teknopark kuruluşu için KOSGEB'e müracaat edecektir.

c. Hazırlanan rapor, KOSGEB tarafından raportörlüğü yapılan Teknopark Kurulu'nca incelemeye tabi tutulacaktır. Bu Kurulda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, YÖK, TOBB, TTGV, TESK, HM, DTM, TYD, DPT, TPE, İGEME, MPM, TMMOB, SSM, temsilcileri yer almaktadır.

Başvuru, Kurul'ca uygun bulunması halinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecektir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından da uygun bulunması halinde Teknopark kuruluş süreci başlayacaktır.

d. Teknopark kuruluş başvurusu ve raporunun Teknopark Kurulu tarafından incelenmesinde;

o Ar-Ge Kurumunun ve Sanayi varlığının olması veya arazinin Ar-Ge Kurumu ve Sanayiye yakın olması,

o Hangi konu ve konularda faaliyet gösterileceği, işbirliği yapılacak kuruluşlar, sorumlunun kim yada kimler olacağı,

o Teknololoji üretebilirliğinin veya geliştirilmesinin mümkün olup olmayacağı, istihdama etkisi, arazinin uygunluğu,

o Sosyal (eğitim, sağlık,sosyal hizmetler) ve teknik (su, kanalizasyon, enerji, ulaşım ve haberleşme) altyapı imkanlarının tamamlanmış olup almadığı,

o Kalkınma planları ile öngörülen hedeflere uygun; Sanayi ve Girişimcinin gelişimine açık; üretim, pazar ve sektör beklentilerinin Teknopark faaliyet dinamizmine pozitif etki yapacak düzeyde olup olmadığı,

o Girişimcilerin gücünün ve işletme ölçeklerinin böyle bir faaliyetin sürdürülebilirliğini etkileyip etkilemeyeceği,

o Güçlü bir finansman desteğinin varlığı, en azından Finansman Kaynaklarının uygun olup olmadığı,

o Bu yönetmeliğin 1.maddesinde çizilen amaca uygun faaliyetler olup olmadığı konularında olumlu kanaat sahibi olunması halinde başvuru T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün görüşüne sunulacaktır.

e. Bu maddenin (b) bendinde geçen Teknopark İşletme Yönetiminin görevleri;

· Bu yönetmeliğin 5'inci maddesinde söz edilen hizmetleri girişimcilere sağlamak,

· Altyapı ve genel hizmetlerin yönetimini düzenlemek,

· Teknoparkın pazarlanması, yeni firma ve girişimcilerin Teknoparka alınması işlemlerini hazırlamak,

· Haberleşme, tanıtım ve bu yönetmeliğin 8'inci maddesinde belirtilen teşviklerden yararlanmak için gereken işlemleri yapmak,

· Teknoparkın daha iyi çalışabilmesi için gerekli altyapı projelendirme ve yerleşim planları değişiklikleri, eklemeleri için Kurucu Kurul'a önerilerde bulunmak, Kurucu Kurulca Teknopark Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-Araştırma-Geliştirme Genel Müdürlüğü'nden onay alınan öneriler için gerekenleri yapmaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DENETİM VE DESTEKLER

DENETİM

Madde 7- a) Teknopark İşletme Yönetimi, Teknoparktaki her türlü faaliyetin kuruluş amacına uygun olarak yürütülebilmesini sağlamakla yükümlüdür. Teknopark İşletme Yönetimi, 6 ayda bir uygulamalar ve karşılaşılan sorunlarla Teknoparkın daha etkin ve verimli olması yönündeki önerileri içeren raporlarını Teknopark Kurulu'na sunacaktır.

a. Teknoparklarla ilgili genel politikaları belirlemeye, teknoparkların faaliyet amaçlarına uygun kullanımını sağlamak üzere, söz konusu oluşumları izlemeye,denetlemeye ve yönlendirmeye Teknopark Kurulu yetkilidir.

b. Teknopark Kurulu, Teknoparkın faaliyetleri hakkında KOSGEB raportörlüğünde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na düzenli bilgi vermek, denetlemeler neticesinde gerekiyor ise alınması gereken önlemleri bildirmek ve mevcut mevzuat çerçevesinde önlemlerin alınmasını sağlamak ile yükümlüdür.

 

DESTEKLER

Madde 8- Teknoparkın kurulması ve işletimi ile ilgili faaliyetler 3624 sayılı Kanun'un 17'nci maddesi 2'nci bendinde belirtilen veya TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın uygun göreceği yeni teşviklerden yararlandırılır. Teşviklerden yararlanabilmek için bu yönetmeliğin 6'ncı maddesi ( c ) bendinde belirtilen onayın Kurucu Kurul'ca alınması sonrası, İşletme Yönetimince T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na gereken başvurun yapılması ve işlemlerin tamamlanması gerekir.

YÜRÜRLÜK

Madde 9- Bu yönetmelik kabul tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 10- Bu yönetmeliği KOSGEB Başkanlığı yürütür.