KOSGEB

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İMALAT SANAYİ İŞLETMELERİNE
BİLGİSAYAR YAZILIMI KULLANIM DESTEĞİ YÖNETMELİĞİ

 

 

I.BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ :

Madde 1) Bu Yönetmeliğin amacı, bilgisayar teknolojisinin artan bir hızla gelişimi ve kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması nedeniyle, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin, ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet güçlerini artırmak ve kalite düzeylerini yükseltmek için Bilgisayar Yazılımı Kullanım Desteği sağlanmasıdır.

KAPSAM :

Madde 2) Bu yönetmelikte belirlenen desteklerden, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen kriterlere haiz olan;

a. 1-150 işçi çalıştıran,

b. İmalat sektöründe faaliyet gösteren,

c. Sermayesinin % 25’ inden fazlası büyük ölçekli işletmelere ait olmayan

d. Sermayesinin % 51’inden fazlası Belediye, İl Özel İdaresi, v.b. kuruluşlara ait olmayan,

İşletmeler .

KRİTERLER :

a. TSE, TSEK ve/veya İmalat Yeterlilik Belgesi olan,

b. Destek kapsamında sağlanacak yazılımı kullanabilecek personeli istihdam etmiş olan,

c. Yazılımın gerektirdiği bilgisayar, yazıcı, çizici vb. donanıma sahip olan,

d. KOSGEB tarafından verilen desteklere ilişkin taahhütlerini başarıyla yerine getirmiş bulunan

e. Gerçek usulde defter tutan

f. Arsa ve bina hariç, mevcut sermaye tutarı bilanço net değeri, iki milyon ABD $ karşılığı Türk Lirasını aşmayan

g. Vergi borcu olmadığını belgeleyen

işletmeler yararlanabilir.

YASAL DAYANAK :

 

Madde 3) Bu Yönetmelik, 3624 sayılı KOSGEB Kuruluş Kanununun 1. Maddesi, ve 4. Maddesi b. ve c bentleri gereğince hazırlanmıştır.

TANIMLAR :

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen tanımlardan ;

KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

İŞLETME : Desteklenmesine karar verilen; 1-150 işçi çalıştıran, imalat sanayinde (yazılım sektörü dahil) faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler.

ENSTİTÜ : Bölgesel Kalkınma Enstitüsü, Girişimciliği Geliştirme Enstitüsü, Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Enstitüsünü

KÜGEM : KOSGEB, Küçük İşletmeleri Geliştirme Merkezlerini

TEKMER : KOSGEB, Teknoloji Geliştirme Merkezlerini

YAZILIM : Bir bilgisayar veya iletişim cihazının çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmayı sağlayan komutlar dizisi veya programların ve bu programların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve ilgili hizmetlerin tümünü.

DONANIM : Bilgi işlem için veya verilerin bir noktadan diğer bir noktaya İletişimi veya bilgisayar ağlarının denetimi ve yönetimi amacıyla kullanılan elektronik veya optik araçların tümünü İfade eder.

 

II.BÖLÜM

Yazılım Değerlendirme Kurulu, Destek Kapsamındaki Yazılımlar, Destek Miktarı ve Destek Kararı


YAZILIM SEÇME ve DEĞERLENDİRME KURULU :

 

Madde 5) Yazılım Değerlendirme Kurulu;

- TOBB

 

- TESK

- ODTÜ (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Endüstri Mühendisliği Bölümünden)

- TÜBİTAK – BİLTEN

- TTGV

- YASAD

- Türkiye Bilişim Derneğinden, birer üye ile,

- Teknoloji Destek Süreçleri Yöneticisi

- Bilgi Sistemleri ve Elektronik Ticaret Süreçleri Yöneticisi

- İdari ve Mali İşler Süreç Yöneticisi

- Destek talebinde bulunan Merkez veya Enstitü Müdürleri’nden birer üye

olmak üzere toplam 12 üyeden oluşur.

Kurul, değerlendirme kapsamına alınacak bilgisayar yazılımlarına ilişkin teknik özellikleri belirler ve bu esaslara göre destek kapsamına alınacak yazılımlara karar verir.

DESTEK KAPSAMINA ALINACAK YAZILIMLAR :

Madde 6) Ülkemizde faaliyet gösteren ve destek kapsamında belirtilen şartlara haiz olan işletmelere, bilgi teknolojilerinin kazandırılması ve bu firmaların ulusal ve uluslar arası platformlarda rekabet güçlerinin artırılması için, modern teknoloji tabanlı bilgisayar yazılımı kullanabilecek işletmelere destek verilir. Yönetim bilgi sistemi, tasarım, üretim, planlama takip ve kontrolü, bakım - onarım, proje izleme ve değerlendirme, finansman ve maliyet analizi, simülasyon vb. yazılımlar öncelikli olarak destekleme kapsamına alınır. Geri ödemesiz olan bu destek, ticari yazılımları kapsamaz.

DESTEK MİKTARI :

Madde 7) Yerli ve yabancı yazılımlar için verilecek destek miktarı KOSGEB Başkanlığı’nca yayınlanacak Tebliğ’ de belirtilen, Usul ve Esaslar çerçevesinde destek sağlanır.

DESTEK KARARI :

Madde 8) İşletmelerin destek talebi, talepte bulunan Merkez veya Enstitülerde, iki uzman ve Müdürden oluşan Komisyon tarafından incelenir ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilir. Yazılım Değerlendirme Kurulunca destekleme kapsamına alınan yazılımların dışındaki yazılımların, işletmelerce satın alınmasında destek verilmez. Komisyon tarafından desteklenmesine karar verilen işletmeye, destek ödemesi, ilgili Merkez veya Enstitü tarafından yapılır. Destek ile ilgili olarak Başkanlığa periyodik olarak bilgi verilir.

Destek kararını veren birim, desteklenen işletmenin KOSGEB Başkanlığınca belirlenen Usul ve Esaslara uygun olarak kullanıldığını denetlemekle yükümlüdür.

YÜRÜRLÜK :

Madde 9) Uygulama Usul ve Esasları , KOSGEB Başkanlığınca belirlenecek bu yönetmelik KOSGEB İcra Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME :

Madde 10) Yönetmelik hükümlerini KOSGEB İdaresi Başkanı yürütür.