PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞLERİ:

95/6 SAYILI YURT DIŞINDA DÜZENLENEN FUAR VE SERGİLERE MİLLİ DÜZEYDE VEYA BİREYSEL KATILIMIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 

 

MADDE 1. Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, yurt dışında düzenlenecek fuar/sergilere katılımın arttırılması amacıyla gerekli desteğin sağlanmasıdır.

KAPSAM

MADDE 2. Bu destek; yurt dışında düzenlenen fuar/sergiler için, Türkiye adına milli katılımı gerçekleştiren organizatör firmaların organizasyonunda söz konusu fuarlara iştirak eden firmalar ile yurt dışındaki fuarlara bireysel olarak katılan firmaların katılım ücretlerinin, bu Karar kapsamında tespit edilen esaslar ve oranlar çerçevesinde “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu”ndan karşılanmasını kapsamaktadır.

DESTEKLENECEK FAALİYETLER

MADDE 3.

A. TANIMLAR

Bu Tebliğ’de geçen;

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)

- İmalat Sanayi Sektöründe faaliyette bulunan,

- Bir ila ikiyüz arasında işçi çalıştırdığı, bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen,

- Gerçek usulde defter tutan,

- Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle iki milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan,

işletmelerdir.

Sektörel Dış Ticaret Şirketi

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “SDŞ” Statüsü verilen şirketlerdir.

Büyük Ölçekli Firmalar

KOBİ’ler dışında kalan firmalardır.

B. Milli Katılımlarda İştirakçi Firmaların Desteklenmesi

Yurt dışında düzenlenen fuar/sergilere; Müsteşarlıktan yeterlilik belgesi alarak, Türkiye adına milli katılım gerçekleştiren organizatör firmaların organizasyonunda sözkonusu fuarlara iştirak eden;

a) Büyük ölçekli firmaların organizatör firmaya metrekare üzerinden ödeyecekleri katılım ücretinin % 50’si katılımcı firmaya ödenir. Ödenecek miktar her halükarda firma başına 7.000 ABD Dolarını aşamaz.

b) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) ile kendileri veya bünyesinde bulunan firmalar adına fuar/sergilere katılan Sektörel Dış Ticaret Şirketi niteliğini haiz firmaların her bir firma için organizatör firmaya ödeyecekleri katılım ücretinin % 60’ı katılımcı firmaya ödenir. Ödenecek miktar her halükarda firma başına 8.500 ABD Dolarını aşamaz.

c) Kalkınmada öncelikli yörelerde kurulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) ile kendileri veya bünyesinde bulunan firmalar adına fuar/sergilere katılan Sektörel Dış Ticaret Şirketi niteliğini haiz firmaların her bir firma için organizatör firmaya ödeyecekleri katılım ücretinin % 70’i katılımcı firmaya ödenir. Ödenecek miktar her halükarda firma başına 10.000 ABD Dolarını aşamaz.

d) Dış Ticaret Müsteşarlığınca proje bazında incelenip uygun görülen fuar/serginin bir gemi,TIR, tren ve benzeri araçlar marifetiyle birden fazla ülkede gerçekleştirilecek olması durumunda firmaların organizatör firmaya ödeyecekleri katılım ücretinin % 70’i katılımcı firmaya ödenir. Ödenecek miktar her halükarda firma başına 12.000 ABD Doları’nı aşamaz.

e) Amerika, Avustralya, Afrika Kıtası ve Uzakdoğu Ülkeleri’nde milli katılım organizasyonu ile iştirak edilen fuar/sergilere, fuar/sergi mallarının nakliyesine ilişkin olarak beher metrekare için 75 kg’ı veya 1/4 m3’ü geçmeyecek şekilde hesaplanacak nakliye giderlerinin % 70’i ilave navlun desteği olarak katılımcı firmaya ödenir. Navlun için ödenecek ilave destek her halükarda firma başına 5.000 ABD Doları’nı geçemez.

C. Milli Katılımlarda Organizatör Firmaların Desteklenmesi

a) Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek seminer, konferans, panel ve benzeri tanıtım faaliyetlerine ilişkin masrafların % 50’si organizatör firmaya ödenir. Ödenecek miktar her halükarda 25.000 ABD Dolarını aşamaz.

b) Milli katılım organizasyonlarında toplam stand alanı 250 m2 ‘yi aşan fuar/sergilerde toplam alanı minimum 25 m2 maksimum 50 m2 arasında olmak kaydıyla organizatör firma tarafından yapılacak toplantı salonu, görüşme odaları ve ınfo stand masraflarının % 50’si organizatör firmaya ödenir. Ödenecek miktar her halükarda 7.500 ABD Dolarını aşamaz.

D. Bireysel Katılımlarda Firmaların Desteklenmesi

Yurtdışı fuarlara bireysel olarak katılan firmaların;

a) Fuarı düzenleyen kuruluşa ödeyeceği yer kirası, stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin giderlerin % 50’si,

b) Fuar mallarının nakliyesine ilişkin olarak, beher metrekare için 75 kg’ı veya 1/4 metreküpü geçmeyecek şekilde hesaplanacak nakliye giderlerinin % 50’si ödenir.

Ödenecek miktar bu bendin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen giderlerin toplamı için her halükarda firma başına 50.000 ABD Dolarını geçemez.

c) Bireysel katılımlarda fuar/sergide sergilenecek olan malların;

- Enformatik

- İleri malzeme teknolojileri

- Gen mühendisliği/biyoteknoloji

- Uzay ve havacılık teknolojileri

alanlarında olması halinde bu Tebliğ’in D bendinin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen giderlerin % 70’i ödenir. Ödenecek miktar her halükarda firma başına 60.000 ABD Doları’nı geçemez.

DESTEKLENECEK FUARLARIN TESPİTİ

MADDE 4. Milli düzeyde ve bireysel katılımlarda hangi fuarların destekleneceği, madde ve ülke bazındaki ihracat politikaları esas alınarak Müsteşarlıkça tespit edilecek kriterler çerçevesinde belirlenir.

MADDE 5. Bir firmaya aynı fuar için 3 defadan fazla destek verilmez.

ÖDEME ESASLARI

MADDE 6. Yurtdışı fuarların/sergilerin desteklenmesine yönelik ödemeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Fuarlara iştirak eden firmaların 3. maddede belirtilen harcamalarının desteklenebilmesi için, harcamaların fatura ile belgelendirilmiş olması şattır.

b) Düzenleyeceği fuara katılımın desteklenmesini isteyen organizatör firmalar ile yurt dışı fuarlara bireysel olarak iştirak eden firmaların fuarın başlangıcından en geç iki ay önce, katılmak istedikleri fuara ilişkin olarak, desteklenen faaliyet türleri ile ilgili tahmini harcamaları da içeren bir proje ile birlikte bulundukları bölgedeki İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’ne başvurmaları gerekmektedir.

c) İhracatçı Birlikleri Müsteşarlıkça tespit edilecek kriterler çerçevesinde sözkonusu başvuruları inceleyerek, uygun gördüğü talepleri ile ilgili firma veya organizatör kuruluşa bildirir.

d) Fuar/sergi sona erdikten sonra, gerçekleşen harcamalara ilişkin belgeler, fuar/sergi’nin bitiş tarihini müteakip en geç 6 (altı) ay içerisinde, milli katılımlarda fuar organizatör kuruluş kanalı ile, bireysel katılımlarda ise doğrudan firmalarca İhracatçı Birlikleri’ne intikal ettirilir. İhracatçı Birlikleri gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak firmalar ile ödeme miktarlarını Müsteşarlığa intikal ettirir. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri ödemenin yapılmasını teminen T.Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir.

e) Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T.Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak T. Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.

MÜEYYİDE

MADDE 7. Firmalar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde “6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun” hükümleri uygulanır.

YETKİ

MADDE 8. Bu Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 9. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.